U bent hier

Melding: wanneer?

Werkt u met genetische gewijzigde (GGO) en/of pathogene organismen? Dan hebt u een milieuvergunning nodig én een toelating voor ingeperkt gebruik. We overlopen met u de te nemen stappen.

A) Voor de milieuvergunning

Welke installaties?

Een milieuvergunning is vooral van belang voor installaties die geklasseerd zijn onder de rubrieken 85 (vroeger 91) en 10 (vroeger 11). Die hebben betrekking op respectievelijk biologische of chemische laboratoria en veefokkerijen. Het ingeperkt gebruik van GGO’s en/of pathogene organismen zit vervat in rubriek 84 (vroeger 90).

Wat moet u doen?

Als u in orde wilt zijn met de milieuwetgeving, moet u tegelijk beschikken over:

  • een geldige milieuvergunning die de rubrieken dekt die betrekking hebben op uw installaties;
  • een geldige toelating voor ingeperkt gebruik van GGO’s en/of pathogene organismen die slaat op de activiteiten die in uw bedrijf of exploitatiezetel plaats hebben en waarvoor een toelating vereist is. In de periode vóór het besluit van 8 november 2001 werd deze toelating opgenomen in uw milieuvergunning. Als dat bij u het geval is, blijft de gewijzigde vergunning geldig tot aan de vervaldag.

Belangrijk om te weten

Verwar deze vergunningen niet met de toelatingen die u werden uitgereikt door de federale diensten voor volksgezondheid. Die zijn opgenomen in een koninklijk besluit en vallen niet onder de bevoegdheid van het Leefmilieu Brussel.

Milieuvergunning? Toelating voor ingeperkt gebruik?

Een milieuvergunning is onvoldoende voor een ingeperkt gebruik van GGO’s en/of pathogene organismen. Ook de toelating voor ingeperkt gebruik is vereist. Het resultaat? Als u een aanvraag indient voor een milieuvergunning die ook slaat op ingeperkt gebruik van GGO’s en/of pathogene organismen, controleert het Leefmilieu Brussel stelselmatig of u beschikt over de nodige toelatingen op het vlak van bioveiligheid. Leefmilieu Brussel kan u een overzicht vragen van de toelatingen voor ingeperkt gebruik die u hebt aangevraagd en een kopie van de bestaande vergunningen. Bovendien kijkt het Leefmilieu Brussel na of uw bedrijf in orde is op het vlak van milieuvergunningen, telkens een dossier voor bioveiligheid wordt ingeleid.

Praktisch

Voor de aanvraag voor een milieuvergunning

U moet tegelijk een bioveiligheidsdossier indienen als u nog geen toelating hebt voor ingeperkt gebruik of als u een toelating hebt die slaat op ingeperkt gebruik waarvoor de omstandigheden zijn gewijzigd sinds het ogenblik waarop u de toelating verwierf (verhuis, bijkomende analyses, …). De toelating voor ingeperkt gebruik wordt sneller uitgereikt dan de milieuvergunning. Maar let op: de toelating wordt pas effectief vanaf de datum waarop u de milieuvergunning krijgt. Wordt uw milieuvergunning geweigerd? Dan heeft ook de toelating voor ingeperkt gebruikt geen waarde meer.

Beschikt u over een toelating voor ingeperkt gebruik waaraan niets werd gewijzigd? Dan hoeft u geen bioveiligheidsdossier in te dienen. Houd er ook dan rekening mee dat die toelating wordt opgeschort tot op het ogenblik dat u de milieuvergunning in handen hebt.

Dient u een aanvraag in voor ingeperkt gebruik?

Gaat het over een aanvraag voor een installatie die nog niet is opgenomen in uw milieuvergunning? Dan moet u het Leefmilieu Brussel hiervan op de hoogte stellen. U stuurt de plannen op, samen met een beschrijving van de activiteiten, de manier waarop u de lokalen verlucht, het afvalbeheer (opslag, eventuele voorbehandeling, verwijdering) en een lozingsplan voor het afvalwater . Het Leefmilieu Brussel kan gewoon akte nemen van deze wijzigingen en de uitbatingsvoorwaarden van uw milieuvergunning aanpassen. Maar als een niet-gedekte installatie een risico of een belangrijke hinder inhoudt, kan het Leefmilieu Brussel u vragen om een aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning op te stellen.

Als uw milieuvergunning up-to-date is en als uw aanvraag alleen betrekking heeft op ingeperkt gebruik, moet u er wel voor zorgen dat u de milieuvergunning tijdig vernieuwt of verlengt. De toelating voor ingeperkt gebruik heeft geen enkele waarde zonder geldige milieuvergunning. Belangrijk om te weten: toelatingen voor ingeperkt gebruik worden meestal uitgereikt voor een duur van 5 tot 10 jaar. De milieuvergunning heeft meestal een geldigheidsduur van 15 jaar, die u eenmaal kunt verlengen.

B) Voor de toelating voor ingeperkt gebruik

U hebt niet altijd een toelating voor ingeperkt gebruik nodig. Een voorbeeld? Als uw activiteiten zich beperken tot het kweken van organismen die niet genetisch gewijzigd en/of pathogeen zijn, dan volstaat uw milieuvergunning. Als u GGO’s en/of pathogene organismen kweekt of opslaat en specifieke inperkingsmaatregelen neemt, dan hebt u de toelating wel nodig. Dat geldt in het bijzonder voor laboratoria voor klinische biologie en voor laboratoria voor microbiologie.

Is uw ingeperkte installatie niet geregistreerd of werd ze gewijzigd?

Hebt u uw laboratorium verhuisd? Gebruikt u andere micro-organismen dan vermeld in uw vorige toelatingsaanvraag? Hebt u nog geen toelating voor ingeperkt gebruik? In al deze gevallen moet u een bioveiligheidsdossier indienen bij het Leefmilieu Brussel en bij de Sectie Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB). Dat doet u met een aangetekende brief.

Een goede raad: let goed op de vervaldatum van een bestaande toelating voor ingeperkt gebruik. Het is nodig dat u uw vernieuwingsaanvraag tijdig indient zodat er geen onderbreking optreedt in uw toelating en uw activiteiten altijd gedekt zijn.

Als u twijfelt…

Twijfelt u of u wel een aanvraag voor ingeperkt gebruik moet indienen? Neem dan eerst contact met SBB, daarna met het Leefmilieu Brussel. Dan kan via e-mail of telefonisch.

Datum van de update: 19/03/2018