U bent hier

Seveso

Sommige bedrijven stockeren of behandelen grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, die ongevallen met een grote impact kunnen veroorzaken. Bewaart of gebruikt u grote hoeveelheden oxidatiemiddelen, chemische producten, aardgas of andere stoffen met hoog risico? Heel nauwkeurig omschreven regels leggen de uitbatingsvoorwaarden vast waaraan u moet beantwoorden.

Met welke gevolgen voor de ondernemingen?

Naast de uitbatingsvoorwaarden die voorzien zijn in de milieuvergunning, zijn Sevesobedrijven onderworpen aan diverse verplichtingen die variëren naargelang de hoeveelheid gevaarlijke producten die ze opslaan. Met het volume als criterium, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen bedrijven met een ‘hoge drempelwaarde’ ( drempelwaarde 2) en bedrijven met een ‘lage drempelwaarde’ (drempelwaarde 1: met een kleinere hoeveelheid gevaarlijke stoffen).

De voorschriften voor Sevesobedrijven, werden vastgelegd in een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten. Die afspraken zijn opgenomen in de wet van 22 mei 2001 over de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Bedrijven met een ‘hoge drempelwaarde’ moeten een veiligheidsrapport indienen om onder andere aan te tonen dat er interne noodplannen zijn gemaakt en om de nodige gegevens te verstrekken voor de opstelling van het externe noodplan.

Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vindt u een duidelijk overzicht van de rol en de bevoegdheid van elke administratie die Sevesobedrijven opvolgt.

Welke rol speelt Leefmilieu Brussel?

Leefmilieu Brussel is uw belangrijkste gesprekspartner in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het instituut vervult drie opdrachten:

 • De afdeling ‘Vergunningen’ speelt een coördinatierol. Ze helpt u om te bepalen of uw activiteiten onder de noemer ‘Seveso’ worden geklasseerd en ze verzamelt de verklaringen van de betrokken bedrijven.
 • De afdeling ‘Vergunningen’ neemt ook deel aan de evaluatie van de veiligheidsrapporten.
 • De afdeling ‘Inspecties’ is een van de diensten die instaat voor de geïntegreerde controle op Sevesobedrijven.

De coördinatieopdracht van de afdeling ‘Vergunningen’ omvat een brede waaier activiteiten:

 • Sevesobedrijven met een ‘lage drempelwaarde’ moeten deze dienst informeren over nieuwe installaties en wijziging of stopzetting van activiteiten. Ook een herclassificatie wordt hier aangevraagd.
 • De dienst heeft als opdracht alle informatie door te spelen naar de bevoegde instanties. Hij beoordeelt of er een risico bestaat voor domino-effecten naar andere Sevesobedrijven in de buurt. De dienst waakt erover dat de betrokken bedrijven onderling de nodige informatie uitwisselen en zorgen voor de informatie van het publiek en van de minister die bevoegd is voor de burgerlijke bescherming.
 • De afdeling verzamelt de veiligheidsrapporten van de bedrijven met een ‘hoge drempelwaarde’. Zij oordeelt of een bedrijf kan worden vrijgesteld van de verplichting om een volledig veiligheidsrapport op te stellen.
 • De dienst stuurt de veiligheidsrapporten door naar de bevoegde diensten (evaluatiecommissie, gouverneur, burgemeester). En naar aangrenzende regio’s en landen, als de risico’s grensoverschrijdend zijn.
 • De dienst heeft de opdracht alle informatie beschikbaar te stellen voor de bevolking.
 • De afdeling roept de evaluatiecommissie samen. Op advies van deze commissie formuleert de dienst voorstellen voor een verbod tot opstarten of voortzetten van een deel of het geheel van de activiteiten van een Sevesobedrijf.
 • Ten slotte is deze Leefmilieu Brussel-afdeling verantwoordelijk voor het opstellen van driejaarlijkse rapporten voor de Europese Commissie.

De afdeling ‘Vergunningen’ onderzoekt en valideert de veiligheidsrapporten die bedrijven met een ‘hoge drempelwaarde’ opstellen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de andere evaluatiediensten:

 • de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp.
 • het Ministerie van Binnenlandse Zaken, directie Burgerlijke Bescherming.
 • de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk, afdeling van het toezicht op de chemische risico's.

 

Datum van de update: 28/09/2020

Contact: 

 • Voor meer info, neem contact op met ons via e-mail.