U bent hier

Gevaarlijke producten en de milieuvergunning

U oefent een activiteit uit of u baat een installatie uit die gevaarlijke producten vervaardigt, gebruikt of opslaat. Deze gevaarlijke producten kunnen een risico inhouden voor de brandveiligheid, uw gezondheid en het leefmilieu.

U moet dus aandachtig zijn voor de gevaarlijke producten die zich in uw exploitatie bevinden, alsook voor hun opslagomstandigheden en gebruiksomstandigheden.

Voor een aanvraag voor een milieuvergunning moet u ons heel wat informatie over deze gevaarlijke producten bezorgen. In sommige gevallen dient u ook een Europese toelating te hebben.

Wat is een gevaarlijk product?

Een product wordt als gevaarlijk beschouwd als het één of meerdere gevaareigenschappen vertoont die kunnen leiden tot hinder voor de mens of voor het leefmilieu.

Gevaarlijke producten, als pure stoffen of in mengsels, worden behandeld in een zeer specifieke regelgeving omtrent het gebruik, de opslag en het  transport.

In functie van hun fysisch-chemische eigenschappen, hun acute of chronische gevolgen voor de mens en hun effecten voor het leefmilieu worden ze ingedeeld per gevarenklasse.

Hoe achterhalen welk product gevaarlijk is? 

Op de verpakkingen van de meeste gevaarlijke producten staat een etiket met daarop een of meerdere gevaarpictogrammen en gevaaraanduidingen. Op sommige staat er evenwel geen pictogram of gevaaraanduiding. U dient dus waakzaam te zijn.

Om te achterhalen welke de gevaarlijke producten zijn, is het eenvoudigst om te kijken naar de etiketten op de verpakkingen van de producten die u op uw site gebruikt of opslaat.

 • Probeer de gevaarpictogrammen terug te vinden op het etiket.

Opgelet, er bestaan oude en nieuwe gevaarpictogrammen.

De nieuwe gevaarpictogrammen, die conform de Europese CLP-verordening zijn, staan hieronder weergegeven:

Internationale gevaarpictogrammen 

 

De CLP-verordening zorgt voor een internationale harmonisering van de indeling, de etikettering en de verpakking van chemische producten. Elk pictogram geeft een indicatie over het soort van gevaar. 

Om de gevaareigenschappen, de gevarenklassen en de codes die bij de CLP-pictogrammen horen in detail te kennen slaat u de  tabel met de gevaarpictogrammen en de gevarenklassen erop na.

Op bepaalde etiketten kunnen er nog oude gevaarpictogrammen staan.  Ze staan hieronder weergegeven.

Anciens pictogrammes de danger

 • Wanneer er geen pictogram is, zoek dan de gevaaraanduidingen op het etiket of op het  veiligheidsinformatieblad. U kunt ze herkennen aan:
  • een code die begint met “H” en wordt gevolgd door meerdere cijfers. Bijvoorbeeld, “H200” staat voor een onstabiele ontplofbare stof;
  • een gevaaraanduiding, namelijk een verklarende tekst, zoals “Kan bij inademing kanker veroorzaken (H350)”.

Sommige etiketten of sommige veiligheidsinformatiebladen vermelden evenwel nog steeds risicozinnen in plaats van gevaaraanduidingen: een code die begint met “R“, gevolgd door meerdere cijfers. “R10” wijst bijvoorbeeld op een ontvlambare stof.

Raadpleeg de gedetailleerde tabel met gevaaraanduidingen waarin de oude risicozinnen staan (code R) en hun overeenkomst met de gevaaraanduidingen (code H) die verband houden met de CLP-pictogrammen. 

Uw leverancier is verplicht u het veiligheidsinformatieblad door te geven van alle gevaarlijke producten die hij u in beroepsverband levert. Voor gevaarlijke producten die u vrij aankoopt (bijvoorbeeld in een doe-het-zelfzaak) vraagt u het veiligheidsinformatieblad aan de winkel. Op het etiket op bepaalde gevaarlijke producten staat geen pictogram, maar enkel de gevaaraanduiding, let daarop.

 • Probeer eveneens de gevaarlijke producten terug te vinden waarvoor er geen veiligheidsinformatieblad hoeft te worden opgemaakt. Op het etiket van deze producten staat er noch een pictogram, noch een gevaaraanduiding.
  Het gaat bijvoorbeeld om parfums, luchtverversers in sprays, voedingsalcoholen,  cosmeticaproducten en gewasbeschermingsmiddelen.  

  Gevaarlijke producten waarvoor er geen veiligheidsinformatieblad nodig is 

  Opslag ingedeeld onder rubriek
  Parfums 88 1° ou 2°
  Luchtverversers in sprays 74
  Voedingsalcoholen 88 1° ou 2°
  Cosmesticaproducten 125
  Gewasbeschermingsmiddelen  112

Een inventaris van gevaarlijke producten: waarom?

Uw activiteit vervaardigt, gebruikt of slaat chemische stoffen op die gevaarlijke producten zijn. In uw aanvraag voor een milieuvergunning voor een nieuw project, maar ook bij de aanvraag voor een vernieuwing of verlenging van een vergunning, moet u ons alle gegevens met betrekking tot deze gevaarlijke producten bezorgen in een inventaris. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij:

 • bepalen of uw opslag van gevaarlijke producten de indelingsdrempels haalt;
 • de risico’s omtrent de opslag en het gebruik van de gevaarlijke producten onderzoeken en juist inschatten;
 • de juiste maatregelen nemen om een gebruik en een opslag van de gevaarlijke producten te garanderen die stroken met onze doelstellingen inzake brandveiligheid en bescherming van de gezondheid van mens en milieu.

Deze inventaris gaat eventueel bij het effectenverslag of de effectenstudie, waarin u een overzicht geeft van

 • de risico’s omtrent de uitstoot van gevaarlijke producten in de lucht, het lozen ervan in afvalwater en de bodem, alsook de risico’s omtrent de brandveiligheid,
 • de oplossingen die u bewerkstelligt om deze risico’s te voorkomen en de hinder te verhelpen. 

Hoe gevaarlijke producten analyseren en indelen voor uw aanvraag voor een milieuvergunning?  

=> U moet de inventaris van gevaarlijke producten (.xlsx) die in uw bedrijf staan opgeslagen invullen  We kunnen ook vaststellen of uw opslag is ingedeeld, onder welke rubrieken hij ingedeeld staat en de risico’s omtrent deze producten nagaan.

Om de gids in te vullen kunt u zich behelpen met de gids om de inventaris van gevaarlijke producten (.pdf) die in uw exploitatie staan opgeslagen in te vullen.

=> U dient overigens na te gaan of de bestanddelen in uw gevaarlijke mengsels in bijlage 14 van de REACH-verordening staan. Neem hiervoor een kijkje in de veiligheidsinformatiebladen van de producten. Onder afdeling 3 zult u de bestanddelen van uw gevaarlijke mengsels terugvinden. Als uw gevaarlijke producten en meer in het bijzonder hun bestanddelen in bijlage 14 van de REACH-verordening staan, dan moet u rubriek 173 van de ingedeelde inrichtingen vermelden in uw aanvraagformulier voor een milieuvergunning.

Voor meer informatie over de REACH-regelgeving kunt u de volgende pagina’s raadplegen.

Samengevat: hoe vult u de inventaris van uw gevaarlijke producten in?

Zo gaat u te werk :

 1. Som alle gevaarlijke producten op die u op uw exploitatie kunt opslaan.
 2. Verzamel hun veiligheidsinformatiebladen (VIB). Hebt u ze niet, vraag ze dan aan uw leverancier. Hij is verplicht u deze gegevens mee te delen, ook al hebt u het product gekocht in een doe-het-zelfzaak.
 3. Vul de inventaristabel van de gevaarlijke producten (.xlsx) correct en volledig in. Deze inventaris dient als basis voor onze analyse en onze risicobeoordeling. Om u te helpen hem in te vullen en een volledig dossier in te dienen raden we u aan de stappen in de gids om de inventaris van gevaarlijke producten in te vullen (.pdf) één voor één te doorlopen.
 4. Bezorg ons de inventaris samen met uw aanvraagdossier voor een milieuvergunning.

Meer informatie

U slaat gevaarlijke producten binnen of buiten uw exploitatie op en u wilt de bijzondere exploitatievoorwaarden in uw milieuvergunning beter begrijpen?
Raadpleeg de twee ondernemersgidsen

Datum van de update: 03/08/2021

Contact: 

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen via email.