U bent hier

Veiligheidscontrole

Van uw leveranciers ontvangt u informatie over de maatregelen die u moet nemen om de risico’s te beheren in verband met het gebruik of de het stockeren van gevaarlijke stoffen. Om een veilig gebruik van de gevaarlijke producten te waarborgen, moet u deze aanbevelingen tijdens het productieproces nauwgezet naleven. . 

Datum van de update: 28/09/2020