U bent hier

De REACH-verordening

De Europese REACH-verordening verplicht fabrikanten, importeurs en - in bijzondere gevallen - downstreamgebruikers van chemische stoffen (m.a.w. elke professioneel die chemische stoffen gebruikt) ertoe deze stoffen te beoordelen en systematisch om te gaan met de risico's die ze mogelijk voor de gezondheid en het leefmilieu inhouden. 

Is uw bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd, dan dient u zich uiteraard te voegen naar de REACH-verordening. De inspecteurs van Leefmilieu Brussel gaan na of u de punten van de verordening die vallen onder de gewestelijke bevoegdheid naleeft. Inbreuken kunnen ze bestraffen. 

U dient ook te weten dat er voor de vervaardiging, het gebruik en de opslag van stoffen als zodanig of in een mengsel, waarvan melding onder bijlage 14 van de REACH-verordening, een milieuvergunning van klasse 1B  vereist is. 

Datum van de update: 28/09/2020