U bent hier

Verluchten of ventileren

Er bestaan een aantal manieren om lucht te verversen: via speciale voorzieningen (ventilatie), via opengaande ramen of deuren (intensieve ventilatie als aanvulling op ventilatie of verluchting indien geen ventilatievoorzieningen aanwezig zijn) en via kieren en spleten (infiltratie/exfiltratie). De verschillende manieren zijn niet allen even doeltreffend. In wat volgt leest u wat de verschillende begrippen juist betekenen en hoe doeltreffend ze zijn.

Ventilatie betekent de permanente aanvoer van verse en de afvoer van vochtige en bedorven lucht naar en van een ruimte. Ventilatie gebeurt door middel van speciaal daartoe aangebrachte voorzieningen die de bewoner in staat stellen een permanente maar regelbare luchtverversing tot stand te brengen. Er bestaan verschillende ventilatiesystemen.

Verluchten daarentegen is het verversen van relatief grote hoeveelheden lucht op een niet-permanente manier door het openen van ramen en/of deuren. Daarbij wordt getracht een gecontroleerde ventilatie zo goed mogelijk na te bootsen. Dit is de meest eenvoudige manier om de binnenlucht te verversen maar niet de meest doeltreffende. Eerst en vooral wordt per verluchtingsbeurt meestal meer lucht ververst dan noodzakelijk (5 tot 40 keer meer lucht dan wat nodig is voor een goede ventilatie) en bovendien is het effect van de luchtverversing, afhankelijk van de situatie en van de mate van verontreiniging van de binnenlucht, reeds na korte tijd verdwenen (meestal worden concentraties van bepaalde parameters zoals CO2 al na 1 uur terug overschreden ). Verluchten is niet te verwarren met intensief ventileren. Intensief ventileren gebeurt tevens door het openen van ramen en/of deuren, maar wordt gebruikt ter aanvulling op de permanente ventilatie om het binnenklimaat binnen redelijke grenzen te houden in bijzondere omstandigheden (oververhitting, sterke bezonning, sterk verontreinigende activiteiten etc.).

Luchtverversing die toevallig tot stand komt als gevolg van ondichtheden (kieren en spleten) in een gebouw noemen we infiltratie (het binnensijpelen van buitenlucht) en exfiltratie (het lekken van binnenlucht). Omdat deze vorm van luchtverversing niet controleerbaar is (afhankelijk van windkracht, windrichting, temperatuurverschillen, luchtdichtheidsgraad van de woning) wordt deze manier van luchtverversing niet beschouwd als de aangewezen manier om voldoende luchtverversing te garanderen.

Vermits per persoon in een bepaalde ruimte een bepaalde hoeveelheid verse lucht nodig is, kan verluchting via opengaande ramen of deuren en infiltratie via kieren en spleten geen efficiënte luchtverversing garanderen omdat deze vormen van luchtverversing moeilijk te controleren zijn. Ze leiden tot tocht en veroorzaken onnodig warmteverlies. Bovendien zal door het openen van ramen of deuren de ruimte sterk afkoelen en biedt het geen bescherming tegen regen, inbraak, omgevingslawaai, wind, insecten enz. Om op een gecontroleerde manier lucht te verversen is ventileren de aangewezen manier. Nochtans is een gecontroleerde ventilatie niet altijd mogelijk omwille van technische moeilijkheden bij renovaties, omwille van beperkte budgetten, omwille van de eigendomssituaties,… Met dit document willen we aantonen dat het in zulke situaties ook mogelijk is een aanvaardbare kwaliteit van de binnenlucht te bereiken.

Datum van de update: 21/09/2018