U bent hier

Ventilatie

Wet- en regelgeving op Europees niveau

Op 16 december 2002 heeft Europa de Richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen goedgekeurd . Deze richtlijn verplicht de lidstaten om eisen op te leggen aan de energieprestatie van nieuwe en gerenoveerde grote gebouwen. Hierbij wordt onder andere gesteld dat het aspect ventilatie in aanmerking dient genomen te worden.

Wet- en regelgeving op federaal niveau

Op federaal niveau bestaat geen specifieke reglementering voor de ventilatie van woningen vermits ventilatie wordt beschouwd als een gewestelijke bevoegdheid. Gewesten kunnen zich bij de opstelling van een reglementering baseren op de gehomologeerde Belgische norm NBN D50-001 ‘Ventilatievoorzieningen in woongebouwen’. Deze norm, die sinds 1991 bestaat, legt eisen op en geeft richtlijnen om een correcte ventilatie van gebouwen met een woon- of verblijfsfunctie te garanderen. Deze richtlijnen worden beschouwd als regels van goed vakmanschap.

Wet- en regelgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat geen specifieke reglementering inzake ventilatie van gebouwen. Nochtans is ter implementatie van de Europese richtlijn met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen. Bovendien bestaat een Ordonnantie houdende de Brusselse Huisvestingscode die stelt dat woningen moeten voldoen aan de verplichte elementaire gezondheid die onder andere minimale normen omvat rond verluchting.

Hoe zit het in de andere gewesten?

  • Vlaams Gewest: de Vlaamse regering stelt vanaf 01/01/06 de naleving van een aantal artikelen uit de norm verplicht voor nieuwbouw- of renovatieprojecten waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Deze verplichting is gebaseerd op de Europese richtlijn. De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) legt sinds 01/04/94 de norm NBN D 50-001 op bij de bouw of renovatie van woongebouwen die ze onder haar beheer heeft.
  • Waals Gewest: sinds 01/12/96 is in het Waalse gewest de reglementering inzake ventilatie van gebouwen van kracht. Dit besluit bepaalt dat nieuwe gebouwen bedoeld voor bewoning moeten voldoen aan de voorschriften voor luchtverversing zoals bepaald door de Belgische norm NBN D50-001.
Datum van de update: 21/09/2018