U bent hier

Beschermde gebieden

Beschermingsgebied voor waterwinning

Op basis van de analyse van de resultaten van het kwalitatieve monitoringprogramma dat werd uitgevoerd krachtens de Kaderrichtlijn Water, werd de chemische toestand van het beschermingsgebied van de waterwinningen eind 2012 als middelmatig geëvalueerd wegens verontreiniging op bepaalde controlesites op het gebied van pesticiden. Er werd evenwel een licht dalende tendens vastgesteld.

Sinds 2016 is elk gebruik van pesticiden in de beschermingsgebieden verboden krachtens de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gebied dat kwetsbaar is voor nitraten van landbouwbronnen

Een nitrietmonitoring (NO3-, NO2-, NH4+) is uitgevoerd door Leefmilieu Brussel voor het gebied dat kwetsbaar is voor nitraten van landbouwbronnen als afgebakend door het ministerieel besluit van 25 mei 1999 en ook door Vivaqua, als drinkwaterproducent, voor zover dit gebied - met enkele verschillen - overeenkomt met de beschermingszones van zijn waterwinningen. 

Op basis van de analyse van de resultaten van het kwalitatieve monitoringprogramma dat werd uitgevoerd krachtens de Kaderrichtlijn Water, werd de chemische toestand van het gebied dat kwetsbaar is voor nitraten eind 2016 als goed geëvalueerd. Het vertoont evenwel een niet-significante stijgende tendens voor de periode van 2006 tot 2016.

Aquatische en terrestrische ecosystemen die afhankelijk zijn van het grondwater 

Dankzij de aanwending van het hydrogeologische model op basis van de eindige-elementenmethode BPSM konden de stromen die afkomstig zijn van het grondwater dat water toevoert aan het hydrografische netwerk, worden gekwantificeerd en in kaart worden gebracht. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan deze uitwisselingen voor beschermingsgebieden zoals de aquatische en terrestrische ecosystemen die afhankelijk zijn van het grondwater. Dit type simulatie maakt het met name mogelijk om de verdeling van de meerderheidsstromen die water toevoeren aan deze gebieden, beter te begrijpen. Hierdoor wordt het per slot van rekening mogelijk om het proactieve beheer van die laatste te verbeteren.

Simulatie van de uitwisselingen tussen de Woluwe en de grondwaterlaag van de Brusseliaanzanden

Datum van de update: 28/09/2020