U bent hier

Ondernomen acties

Onze grondwatervoorraden zijn niet onuitputtelijk en evenmin onkwetsbaar voor vervuiling door menselijke activiteiten in het verleden, het heden en de toekomst. Er is dus nood aan:

 • een “kwantitatief” beheer, om het voortbestaan van de hulpbron te garanderen;
 • een “kwalitatief” beheer, om de duurzame kwaliteit van de grondwatervoorraad te garanderen.

Om een duurzaam beheer van de hulpbron te garanderen, doet Leefmilieu Brussel het volgende:

 • een continue monitoring van de piëzometrie en de kwaliteit van de grondwaterlagen voorzien;
 • gerichte meetcampagnes (piëzometrie, topgrafie …) realiseren;
 • operationele databanken ontwikkelen die de beschikbaarheid en de verwerking van de hydrogeologische gegevens garanderen;
 • hydrogeologische studies en kwalitatieve typeringen realiseren of coördineren die nuttig zijn voor een goed grondwaterbeheer;
 • modellen ontwikkelen en voorspellende simulaties uitwerken;
 • een plan met maatregelen opstellen voor de preventie, de bescherming en het herstel van de hulpbron aan de hand van het Waterbeheerplan ;
 • hydrogeologische expertise garanderen in het kader van de aflevering van milieuvergunningen en vergunningen voor waterwinning, en een adviserende rol vervullen jegens de Brusselse overheid;
 • kanalen voor de verspreiding van de gegevens (webservices, webgis) voorzien;
 • samen met zijn partners meewerken aan het gecoördineerde beheer van de hulpbron in het stroomgebieddistrict van de Schelde
Datum van de update: 28/09/2020