U bent hier

Beschermde gebieden

Gebied voor de winning van water dat is bestemd voor menselijke consumptie

In het Ter Kamerenbos en het Zoniënwoud werden een waterwingebied en perifere beschermingsgebieden afgebakend krachtens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 september 2002 dat er de antropogene activiteiten reglementeert, teneinde de kwaliteit en de duurzaamheid te beschermen van de grondwaterwinningen die worden geëxploiteerd door VIVAQUA, en waarvan het water wordt gebruikt voor het distributienet.

Het water van deze waterwinningen is afkomstig van het grondwaterlichaam van de Brusseliaan zand (BR05).

De kwalitatieve en kwantitatieve monitoring van het grondwater dat aanwezig is in het voedingsgebied van deze waterwinningen, is in handen van Leefmilieu Brussel en waterbeheerder Vivaqua die ook instaat voor de bescherming van de waterwinningen.

In waterwingebieden en beschermingsgebieden 1 zijn alleen activiteiten toegestaan die rechtstreeks verband houden met de bescherming van het grondwater en de waterproductie.

In beschermingsgebieden 2 en 3 zijn bepaalde handelingen en werken ofwel verboden, ofwel gebonden aan specifieke voorwaarden in het kader van stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen.

Gebied dat kwetsbaar is voor nitraten van landbouwbronnen

Hoewel de landbouwactiviteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zeer beperkt zijn, werd er op het Brussels grondgebied een gebied afgebakend dat kwetsbaar is voor nitraten van landbouwbronnen, teneinde het grond- en oppervlaktewater te beschermen tegen vervuiling die wordt veroorzaakt door nitraten die van de landbouw afkomstig zijn, en elke nieuwe vervuiling van dit type te voorkomen met het oog op de drinkwaterproductie en de strijd tegen de eutrofiëring van het oppervlaktewater.

Het kwetsbare gebied dat werd afgebakend krachtens het ministerieel besluit van 25 mei 1999, is vrijwel identiek aan het gebied ter bescherming van de winningen van water dat is bestemd voor menselijke consumptie.

Het verschilt ter hoogte van de uiteinden in het zuidoosten en het noorden.

Leefmilieu Brussel en waterbeheerder Vivaqua voeren er een nitrietmonitoring (NO3-, NO2-, NH4+) uit.

Een code van goede landbouwpraktijken, die op vrijwillige basis van toepassing is op landbouwers, is terug te vinden in de bijlage van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 19 november 1998 betreffende de bescherming van het water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.

Aquatische en terrestrische ecosystemen die afhankelijk zijn van het grondwater

De Woluwe en 4 types Natura 2000-habitats  die zijn terug te vinden in de Speciale Beschermingszones (SBZ I en II), zijn respectievelijk aquatische en terrestrische ecosystemen die rechtstreeks afhankelijk zijn van het grondwaterlichaam van de Brusseliaan zand (BR05). Deze vrije grondwaterlaag voert immers water toe aan de rivier en deze terrestrische ecosystemen.

Met het oog daarop wordt er in deze gebieden een specifieke kwantitatieve en kwalitatieve opvolging gerealiseerd. Er werden specifieke kwaliteitscriteria vastgelegd voor dit grondwaterlichaam, om een gunstige staat van instandhouding te garanderen voor de habitats en de soorten in deze gebieden.

Het gaat om de volgende habitats:

  • 6430: voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene zones
  • 7220*: kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)
  • 9160*: sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het Carpinion-betuli
  • 91E0*: alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Datum van de update: 28/09/2020