U bent hier

Modellering

De Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG omvat een geheel van principes die moeten worden gerespecteerd om een goed beheer van het grond- en oppervlaktewater te garanderen, zowel vanuit kwalitatief als vanuit kwantitatief oogpunt.

In dit kader werden meerdere hydrogeologische modellen ontwikkeld.

Voor de hydrogeologie wordt digitale modellering toegepast om de afvloeiing van het grondwater en, eventueel, de migratie van verontreinigende stoffen naar een aquifersysteem te registreren met behulp van een computerprogramma.

Deze modellen zijn strategische beheersmiddelen, waarvan het voorspellende aspect een niet te verwaarlozen hulpmiddel is bij het nemen van beslissingen die het beleid omtrent het grondwaterbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepalen.

Modelontwikkeling maakt het bovendien mogelijk om piëzometrische referentiekaarten tot stand te brengen voor elke Hydrogeologische Eenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (HE/BHG) anders dan aquiclude.

Het hydrogeologische model wordt in 7 sleutelfasen opgebouwd:

  • verzameling van de basisgegevens: geologische, hydrogeologische, hydrologische en meteorologische gegevens;
  • conceptueel model: analyse van de verzamelde gegevens en realistische vereenvoudiging van het hydrogeologische systeem. Bepaling van de horizontale extensie, verticale discretisatie, voorwaarden voor de limieten van het model (opgelegde potentialen, opgelegde fluxen, rivieren ...), belastingen (aanvulling, waterwinningen ...) ;
  • digitaal model: integratie van het conceptuele model in de modelleringssoftware;
  • kalibratie: aanpassing van de parameters van het model tot het de veldmetingen (piëzometrie, debieten van de bronnen) reproduceert;
  • validering: controle van de capaciteit van het model om andere gebeurtenissen uit het verleden en het heden te reproduceren, en indien nodig aanpassing van de kalibratie;
  • gevoeligheidsanalyse: controle van de gevoeligheid van de inputparameters met betrekking tot het eindresultaat;
  • realisatie van de voorspellende simulaties: na kalibratie en idealiter validering kan het model worden aangewend voor de simulatie van verschillende scenario’s.
Datum van de update: 28/09/2020