U bent hier

Geluidsmetingen

Photo mesures bruit 2009_©HermanRicour

Meetnet voor het omgevingsgeluid

De globale geluidsomgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt beoordeeld door een net van vaste en tijdelijke meetstations die elke seconde het geluidsniveau registreren.

Via de tool WebNoise kunt u de gegevens van het meetnet bekijken.

Meetnet voor het geluid van treinen en vliegtuigen

Bepaalde meetpunten in het net hebben specifiek betrekking op het geluid van het luchtverkeer, andere op het spoorwegverkeer. De resultaten van deze specifieke metingen zijn beschikbaar via de tool WebNoise.

Hier vindt u de kaart van het geluidsmeetnet voor vliegtuigen en treinen.

Voor meer informatie over de verwerking van deze gegevens door het Gewest, en over de verschillende bronnen van geluidshinder in het algemeen, zie de pagina's "De bronnen van geluidshinder".

Geluidsmetingen en COVID-19 

De COVID-19-crisis heeft een impact op de geluidshinder: het stilvallen van de economie en de sociale activiteiten leidt tot een algemene vermindering van de geluidsoverlast. Op het terrein meet het permanente geluidsniveaumeternetwerk van Leefmilieu Brussel de effecten van deze specifieke situatie. Voor meer informatie, zie de informatiefiche: “Geluid & COVID-19:  stand van zaken" (.pdf)

Datum van de update: 01/12/2020