U bent hier

De geluidsnormen voor buurtlawaai in het Brussels Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalt het besluit van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai de maximale geluidsdrempels die niet mogen worden overschreden door elke hoorbare geluidsbron (luidruchtige installatie of activiteit) in de buurt van deze bron. Er bestaan verschillende drempels in functie van vershillende elementen:

 • de plaats waar de hinder wordt waargenomen (binnen of buiten, soort van ruimte) 
 • het uur van de dag
 • de dag van de week 
 • de stedenbouwkundige bestemming van de zone bepaald in het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)

Het algemene principe is dat de drempels strenger zijn in meer gevoelige zones of 's avonds en 's nachts. 

In geval van hinder t.g.v. buurtlawaai kan u onze pagina's betreffende « mijn geluidsomgeving » raadplegen.

Uitzonderingen:

Bepaalde geluidshinder behoort niet tot het toepassingsveld van deze wetgeving. Het gaat om geluidshinder veroorzaakt door de volgende activiteiten:

 • het vervoer (het lucht-, weg- en spoorverkeer en de scheepvaart) ;
 • grasmaaimachines en andere bij het tuinieren gebruikte apparaten (verboden op zon- en feestdagen, op andere dagen tussen 20h00 en 07h00) ;
 • ingedeelde inrichtingen voor zover die geluidshinder buiten de inrichting wordt waargenomen en gemeten;
 • schoolactiviteiten, activiteiten van erediensten en landsverdediging ;
 • schietstanden en schietterreinen;
 • openbare werven en werken die door particulieren aan hun eigen woning of het omringende terrein worden uitgevoerd  tussen 9h en 17 van maandag tot zaterdag;
 • de activiteiten op de openbare weg zonder verspreding van versterkt geluid;
 • sportactiviteiten in open lucht in sportinstellingen die toegankelijk zijn voor het publiek mits bepaalde beschikkingen worden nageleefd.

Ook de hinder die wordt veroorzaakt door leerlingen op een speelplaats of de sirenes van een ziekenwagen die de stad doorkruist zijn bijvoorbeeld niet onderworpen aan deze specifieke wetgeving.

Voor meer info over de wetgeving :

Het besluit betreffende de strijd tegen het buurtlawaai bepaalt de volgende drempels:

Binnen de gebouwen of de bewoonde lokalen mogen de geluidsoverschrijdingen die een gevolg zijn van buurtlawaai niet hoger liggen dan de volgende waarden :

 

Overschrijding

Type van ruimte

Periode

van niveau in dB(A)

van tonaal karakter (E) in dB

van impulsief karakter in dB(A)

Rust

C

3

3

5

 

A en B

6

6

10

Verblijf

A, B en C

6

6

10

Dienst

A, B en C

12

12

15

 

De overschrijding van het niveau is het verschil tussen het totale geluidsniveau wanneer de bronnen in werking zijn en het omgevingsgeluidsniveau wanneer de bronnen niet in werking zijn.

De aanvaardbare overschrijdingen variëren in functie van het type van ruimte en de periode waarin het geluid wordt gehoord. Het spreekt voor zich dat hogere overschrijdingen worden aanvaard in een opslagruimte (dienstlokaal) dan in een kamer (rustlokaal). Op dezelfde manier zijn hogere geluidsoverschrijdingen toegestaan overdag (periode A) dan op zondag en 's avonds (periode C).

Artikel 2 § 1 van het besluit betreffende de strijd tegen het buurtlawaai maakt een onderscheid tussen 3 perioden (A, B en C) die elk overeenkomen met steeds strengere waarden.

 

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zon-/feestdagen

7h tot 19h

A

A

A

A

A

B

C

19h tot 22h

B

B

B

B

B

C

C

22h tot 7h

C

C

C

C

C

C

C

 

Buiten een gebouw gelden specifieke grenswaarden voor geluidshinder die niet mogen worden overschreden :

Ze hangen af van het soort van dag (werkdagen, zaterdag, zondag, feestdagen), daguurschijven, de mogelijkheid om de activiteit al dan niet 's nachts of tijdens het weekend te onderbreken en de plaats van de installatie volgens de stedenbouwkundige gebieden bepaald door het Gewestelijk Bestemmingsplan (industriegebied, woongebied, gebied van collectief belang, groene ruimte, ...).

Om deze grenswaarden te evalueren moet men in de praktijk:

 • eerst de uurschijf bepalen waarin de geluidshinder wordt waargenomen,
 • identificeren in welke geluidszone van het GBP men zich bevindt.
 • Aarzel niet om een beroep te doen op de kaart van Leefmilieu Brussel.
 • En ten slotte : raadpleeg onderstaande tabel om de drempelwaarden te kennen van het specifiek geluid (Lsp) die van toepassing zijn in functie van het uur en de zone waarin u zich bevindt (waarden in dB(A)).
  Periode A Periode b Periode C
Zone 1 42 36 30
Zone 2 45 39 33
Zone 3 48 42 36
Zone 4 51 45 39
Zone 5 54 48 42
Zone 6 60 54 48

NB/ Indien u het geheel van grenswaarden wenst te consulteren die in uw geval van toepassing zijn, raadpleeg dan art.5 van het besluit betreffende buurtlawaai 

Meetmethode

Indien u metingen van de geluidsbronnen laat uitvoeren, zorg er dan voor dat ze worden uitgevoerd met het materiaal, volgens de methode en binnen de omstandigheden vastgesteld door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen.

Tijdelijke afwijking voor evenementen die in de open lucht of onder een tent worden georganiseerd

In bijzondere gevallen kan een tijdelijke afwijking van de geluidsnormen bij de buren worden verleend.

Datum van de update: 14/07/2021