U bent hier

Wanneer en hoe moet ik een werftoelating aanvragen?

Voor sommige werven moet u vooraf een toelating aanvragen bij het gemeentebestuur dat verantwoordelijk is voor de werven. Deze toelating kadert in de wetgeving inzake milieuvergunningen en hangt af van het soort werken, het gecumuleerde vermogen van de machines en het bruto oppervlak van de werf indien het gebouw, het kunstwerk of de leiding in kwestie werden gebouwd of aangelegd vóór 1 oktober 1998

Er zijn ook nog andere wetgevingen die betrekking hebben op werven zoals de ordonnantie betreffende het beheer van verontreinigde bodems (alle informatie over dit onderwerp staat in het thema BODEM) of de ordonnantie met betrekking tot bouwplaatsen op de openbare weg. De hier uitgewerkte informatie gaat enkel over de wetgeving met betrekking tot milieuvergunningen

Opgelet: de milieuvergunning en/of de stedenbouwkundige vergunning voor een bouw- of renovatieproject impliceren niet dat u toelating hebt tot de uitvoering van de werf!

Informeer u bij de bevoegde autoriteiten over de andere wetgevingen die van toepassing zijn voor de uitvoering van uw werken. 

Wanneer moet u bij de gemeente een toelating aanvragen voor het uitvoeren van de werf?

1.    Indien uw werken een nieuwbouw, een afbraak of een verbouwing van een gebouw buiten het openbare wegennet of van een kunstwerk betreffen, moet u een toelating aanvragen indien het vermogen van alle gebruikte machines  > 50 kW bedraagt (gecumuleerd vermogen).

2.    Indien het gaat om een afbraak, een verbouwing van een gebouw, een kunstwerk of een leiding gebouwd of aangelegd vóór 1 oktober 1998, moet u een toelating aanvragen indien het bruto oppervlak van de werf > 500 m2 bedraagt.

In dat geval bestaat er een kans dat er asbest op uw werf aanwezig is.

U moet een asbestinventaris toevoegen aan uw aanvraag voor de werftoelating.

Het verwijderen of inkapselen van asbest gebeurt volgens een specifieke procedure en hiervoor kan een voorafgaande toelating van Leefmilieu Brussel nodig zijn. In alle gevallen moet u verplicht het aanwezige asbest uit het gebouw verwijderen vooraleer u met de werken start.   

Welke stappen moet u ondernemen om een werftoelating aan te vragen?

Uw werf valt onder een inrichting van klasse 3 volgens rubriek 28 van de ingedeelde inrichtingen.

U moet dus een aangifte van klasse 3 aanvragen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de werf zich bevindt.

Indien u twijfels hebt over bepaalde termen van de rubriek 28-1, kan u steeds de “omzendbrief betreffende de interpretatie van rubriek 28-1 van de lijst van de ingedeelde inrichtingen” (.pdf) raadplegen.

Indien er gedurende de werken op de werf ook grondwaterwinning noodzakelijk is, moet u bij Leefmilieu Brussel een vergunning aanvragen aan de hand van de formulieren met betrekking tot grondwaterwinning en dit minstens één maand voor de aanvang van de werken.

1.    Download het aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 3 (formulier n°4) en vul het in.

2.    Voeg bij dit formulier een bijlage toe en zorg ervoor dat volgende informatie hierin duidelijk is opgenomen: 

1. Betrokken werken  Betreft de werf  een gebouw, een kunstwerk of een leiding?
2. Aard van de werkzaamheden Betreft de werf een nieuwbouw, een verbouwing of een afbraak? Of gaat het om een combinatie van deze gevallen?
    Nieuwbouw

Wat is de totale drijfkracht in kW?     

Om de gecumuleerde drijfkracht van de op de werf aanwezige inrichtingen te berekenen, moet u het vermogen van alle machines die op de werf aanwezig zijn, samentellen, ongeacht of ze werken of niet, en ongeacht of het om vaste of mobiele installaties gaat:

 • elke vaste machine;
 • elke mobiele installatie die zich op de werf of bouwplaats bevindt en die niet op de openbare weg mag rijden of die hiervoor niet is uitgerust. De toestellen die wel op de openbare weg mogen, worden niet meegerekend.
    Verbouwing en/of afbraak
 • Gaat het om een gedeeltelijke of volledige verbouwing of afbraak?
 • Wat is de totale drijfkracht in kW?  

  Om de gecumuleerde drijfkracht van de op de werf aanwezige inrichtingen te berekenen, moet u het vermogen van alle machines die op de werf aanwezig zijn samentellen, ongeacht of ze werken of niet, en ongeacht of het om vaste of mobiele installaties gaat:

  • elke vaste machine;
  • elke mobiele installatie die zich op het terrein van de werf bevindt. De toestellen die wel op de openbare weg mogen, worden niet meegerekend.
 • Wat is het bruto oppervlak dat wordt verbouwd of afgebroken?  

  Om het bruto oppervlak van een te verbouwen/af te breken gebouw te berekenen, moet u alle oppervlakken van de door werken betrokken verdiepingen optellen:

  Meet het oppervlak van de doorlopende vloeren tussen de buitenkant van de muurgevels.  Houd geen rekening met tussenwanden, binnenmuren, doorvoeren, trappenhuizen en liften.

  Het bruto oppervlak van een leiding die moet worden aangepast/afgebroken, stemt overeen met het oppervlak van de verticale projectie op een horizontaal leidingschema.

   

    Herstellingen aan het rioolnetwerk

Wat is de gebruikte methode?

 • herstelling van leidingen met behulp van bemanteling (coating) door gebruik van polymeren (styreen)
 • andere methode (te verduidelijken)
3. Stedenbouwkundige vergunning

Enkel in het geval van een verbouwing of afbraak.

Geef de datum van de bouwvergunning van de bouw van het gebouw, het kunstwerk of de af te breken of te verbouwen leiding.  

Deze datum stemt niet overeen met de datum van de stedenbouwkundige vergunning die is toegekend voor het project en die de werken betreft. Het betreft hier wel degelijk de in het verleden afgeleverde stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van het project dat nu wordt gesloopt of gerenoveerd.

4. Grondwaterwinning Moet voor het uitvoeren van de werken het grondwaterpeil worden verlaagd?
Indien ja, vul dan het formulier met betrekking tot grondwaterwinning in en stuur dit door naar Leefmilieu Brussel.
5.  Plannen

Voeg de vestigingsplannen van de werf toe zodat de werf kan worden gesitueerd in zijn omgeving. Voeg eveneens het inrichtingsplan van de werf toe (ingang/uitgang, aanleverzone, kraan, werfbarakken, afvalopslagzone,...).

6.

Organisatie van de werf

Preciseer:

 • duur van de werken
 • het uurrooster van de werken
 • de maatregelen voor het terugdringen van milieuverontreiniging en risico's op de werf
7.

Afval

Materiaal

 • Indien u een nuttige toepassing hebt voorzien, om welke gaat het?

  • voorbereiding op hergebruik van afval?

  • recyclage of breken van puin dat na de werken op de site blijft?

  • hergebruik van uitgegraven aarde?

 • Indien u beschikt over een sloopinventaris, voeg deze dan toe aan uw aangifte.

Wilt u puin, granulaten of uitgegraven aarde op de werf gebruiken (fundering, rijzone enz.)? Indien ja, welke (granulaten, uitgegraven aarde, aanvullingen)? Komt dit materiaal van de werf zelf of van buitenaf? 

8. Asbestinventaris

Indien uw werf een bruto oppervlak van > 500 m2 heeft en het gaat om sloopwerken of een verbouwing van een gebouw, een kunstwerk of een leiding gebouwd of aangelegd vóór 1oktober 1998, dan moet u bij uw aangifte een volledige en conforme asbestinventaris indienen.

Gebruik het typeformulier, conform de wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3.     Dien uw volledige dossier in - formulier en bijlagen - bij het gemeentebestuur dat betrokken is bij de werven.

En wat volgt er daarna?

De gemeente zal uw aangifte analyseren.

Indien uw aangifte onvolledig is

 • Zal de gemeente u binnen de 20 dagen volgend op het indienen van uw aanvraag meedelen welke elementen ontbreken.
 • Wanneer u uw aangifte hebt vervolledigd, heeft de gemeente 10 dagen de tijd om de aangevulde informatie te analyseren en u indien nodig te wijzen op eventueel nog ontbrekende elementen of om verduidelijking te vragen,...

Wanneer uw aangifte volledig is

 • Stuurt de gemeente binnen de 20 dagen volgend op de indiening van uw aanvraag of binnen de 10 dagen volgend op het indienen van aanvullende informatie een ontvangstbevestiging.
 • U kunt met de werken starten zodra de gemeente  uw dossier volledig heeft verklaard.
 • De gemeente kan u opleggen om bijzondere uitbatingsvoorwaarden na te leven.
Datum van de update: 03/04/2019