U bent hier

FAQ

1.  Wat is een centrale verwarmingsinstallatie?

2.  Hoe kan men het vermogen van een verwarmingsketel kennen?

3.  Wie moet de schoorsteen vegen?

4.  Wat wordt er gecontroleerd bij de periodieke controle?

5.  Erkende verwarmingstechnicus G1 of G2?

6.  Wat is een logboek?

7.  Welke technische eisen dienen te worden nageleefd bij de installatie of de vervanging van een verwarmingsketel?

8.  Waarop heeft de diagnose van een verwarmingssysteem betrekking?

9.  Voor wie is de EPB-reglementering voor verwarmingsketels bedoeld: de huurder of de eigenaar?

10. Tot welke professional moet men zich wenden voor de installatie van een nieuwe verwarmingsketel?

11. Wat is de EPB-reglementering voor verwarmingsketels?

 

1.  Wat is een centrale verwarmingsinstallatie?

De verwarmingsinstallatie bestaande uit radiatoren waarin het water dat daarin circuleert, door een verwarmingsketel wordt opgewarmd.

2.  Hoe kan men het vermogen van een verwarmingsketel kennen?

De verwarmingsketels zijn vaak voorzien van een identificatieplaatje waarop de technische eigenschappen, waaronder het warmtevermogen uitgedrukt in kW (kilowatt), worden vermeld. Men kan ook de technische documentatie van de verwarmingsketel raadplegen of zich tot een professional wenden.

Het in aanmerking te nemen vermogen is het vermogen om verwarmingswater te produceren van 80/60 °C. Voor verwarmingsketels met gas als brandstof is gas van het type G20 het referentiegas.

3.  Wie moet de schoorsteen vegen?

Het schoonmaken van de schoorsteen kan worden toevertrouwd aan een schoorsteenveger. Het schoorsteenvegen moet worden uitgevoerd vóór de periodieke controle, en er moet een kopie van de factuur bij het attest van de periodieke controle worden gevoegd, dat afgeleverd wordt door de erkende verwarmingstechnicus die instaat voor de controle.

4.  Wat wordt er gecontroleerd bij de periodieke controle?

De controle heeft betrekking op de naleving van de eisen betreffende:

 • de meetopeningen waarlangs sondes kunnen worden ingebracht voor de rookanalyse;
 • de uitstoot van de verwarmingsketel in werking (verbrandingstest);
 • het trekvermogen van de schoorsteen ;
 • de waterdichtheid van de rookafvoerleidingen en van de luchttoevoerleidingen;
 • de modulatie van het vermogen van de brander (alleen voor de nieuwe verwarmingsketels);
 • de ventilatie van het lokaal waar de verwarmingsketel staat.

In het kader van de EPB-reglementering voor verwarmingsketels is de eis betreffende de ventilatie van het lokaal waar de verwarmingsketel staat, enkel van toepassing voor de lokalen gebouwd na 01/01/2011 of voor de lokalen waarin werkzaamheden aan de wanden werden uitgevoerd sinds die datum.

Een slechte ventilatie van het lokaal waar de verwarmingsketel staat, kan evenwel een gevaarlijke situatie doen ontstaan voor de gebruikers van dat lokaal.

Voor de verwarmingsketels op gas kan de beheerder van het gasnet (Sibelga) in geval van een gevaarlijke situatie, beslissen om de gastoevoer af te snijden zolang geen correcte ventilatie is voorzien.

5.  Erkende verwarmingstechnicus G1 of G2?

De erkende verwarmingstechnici met een G1 certificaat zijn gemachtigd om de periodieke controle uit te voeren van de zogenoemde verwarmingsketelunits, dat wil zeggen van de verwarmingsketels waarvan de brander, die door de fabrikant is ingesteld, niet van het ketellichaam kan worden losgekoppeld. Dat is veruit het meest verspreide model in de individuele woningen (appartementen, eengezinswoningen, …).

Naast de periodieke controle van de zogenoemde ‘units’ zijn de erkende verwarmingstechnici G2 eveneens gemachtigd om de periodieke controle van de verwarmingsketels uit te voeren die uitgerust zijn met een ventilatorbrander. Dat model van verwarmingsketel treft men aan in meergezinswoningen, kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, …

6.  Wat is een logboek?

Geheel van documenten, dat de informatie bevat die betrekking heeft op het verwarmingssysteem.

7.  Welke technische eisen dienen te worden nageleefd bij de installatie of de vervanging van een verwarmingsketel?

De EPB-eisen die moeten worden nageleefd bij de installatie of de vervanging van een verwarmingsketel hebben betrekking op het volledige verwarmingssysteem:

 • de openingen voor de verbrandingscontrole;
 • de uitstoot van de verwarmingsketel in werking;
 • de modulatie van het vermogen van de branders;
 • het trekvermogen van de schoorsteen;
 • de ventilatie van het lokaal waar de verwarmingsketel staat (als het lokaal dateert van na 1 januari 2011 of als na die datum werkzaamheden werden uitgevoerd aan de wanden van dat lokaal);
 • de waterdichtheid van de rookafvoerleidingen en van de luchttoevoerleidingen;
 • de thermische isolatie van leidingen en accessoires;
 • de verdeling van de hydraulische en aërolische netten;
 • de instelling van het verwarmingssysteem;
 • het bijhouden van een logboek.

Grotere installaties (met een vermogen van meer dan 100 kW of meerdere verwarmingsketels) moeten bovendien voldoen aan de eisen betreffende:

 • de energiemeting;
 • de aanvoer van verse lucht;
 • het bijhouden van een energieboekhouding.

Voor de gasinstallaties is het technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook de toegang daartoe eveneens van toepassing. Dat reglement moet meer bepaald zorgen voor de naleving van de normen betreffende  de gasdistributie-binneninstallatie en de ventilatie van het lokaal waar de verwarmingsketel staat.

8.  Waarop heeft de diagnose van een verwarmingssysteem betrekking?

De diagnose van een verwarmingssysteem omvat:

 • een beoordeling van de energieprestaties van de verwarmingsketel(s) en van het verwarmingssysteem;
 • de informatie betreffende de naleving van de toepasselijke eisen naargelang van het type van verwarmingssysteem;
 • de bepaling van de overdimensionering van de verwarmingsketel of van het geheel van verwarmingsketels;
 • adviezen :
  • over het gebruik van het verwarmingssysteem;
  • over de eventuele vervanging van de oude verwarmingsketels;
  • over andere mogelijke wijzigingen;
  • over de denkbare alternatieve oplossingen.

9.  Voor wie is de EPB-reglementering voor verwarmingsketels bedoeld: de huurder of de eigenaar?

De persoon die verantwoordelijk is voor die verschillende EPB-verplichtingen is de eigenaar. In het geval van een huurcontract moet de eigenaar er bijgevolg zelf op toezien dat die verplichte handelingen uitgevoerd worden, ofwel op eigen initiatief (door hemzelf of via de beheerder in geval van een mede-eigendom), ofwel op initiatief van zijn huurder.

De kosten van die periodieke controle kunnen voor de huurder zijn voor het deel dat betrekking heeft op het onderhoud van de verwarmingsketel, dat voorzien is in de periodieke controle (op grond van zijn onderhoudsplicht zoals bepaald in art.1754 van het burgerlijk wetboek).

Om alle discussies achteraf te vermijden, wordt aangeraden om een duidelijk beding over dat onderwerp in het huurcontract op te nemen.

10. Tot welke professional moet men zich wenden voor de installatie van een nieuwe verwarmingsketel?

De installatie van een verwarmingsketel moet uitgevoerd worden door een firma of een professional die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Als de installatie binnen het toepassingsgebied van de EPB-reglementering voor verwarmingsketels valt, wordt aangeraden om een beroep te doen op een door Leefmilieu Brussel erkende professional (erkende EPB-verwarmingsinstallateur of EPB-verwarmingsadviseur). Die erkende professional, die een opleiding heeft gevolgd over de EPB-eisen, zal het verwarmingssysteem eveneens kunnen opleveren. Zo hoeft u niet te betalen voor twee verschillende professionals.

Ingeval de gasmeter moet worden opengemaakt of wanneer een premie voor een condensatiegasketel wordt aangevraagd, wordt aangeraden om een beroep te doen op een installateur die in het bezit is van het ‘CERGA’-label. Zo hoeft u geen controleorganisme in te schakelen, dat moet nagaan of de ‘gas’-installatie de geldende normen wel degelijk naleeft.

11. Wat is de EPB-reglementering voor verwarmingsketels?

Overeenkomstig de Europese Richtlijn over de energieprestatie van gebouwen en de ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen moeten de verwarmingssystemen voldoen aan een reeks eisen met het oog op een betere energie-efficiëntie en een geringere milieu-impact. Om de naleving van die eisen te garanderen, verplicht de reglementering sinds 1 januari 2011 om verschillende controles  te laten uitvoeren door professionals die door Leefmilieu Brussels erkend zijn.

Die eisen en die handelingen zijn opgenomen in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode.

Datum van de update: 22/09/2017