U bent hier

Voor exploitanten

Om te weten of uw koelinstallatie ingedeeld is en u een toelating nodig heeft om deze uit te baten, raadpleeg de ondernemersgids betreffende koelinstallaties.

HCFK's : gedaan ermee!

Sinds 1 januari 2015 is het, behalve uitzonderingen, verboden een geklasseerd HCFK-houdende koelinstallatie te exploiteren.

Als u nog een dergelijke inrichting exploiteert, herinneren we u eraan dat alle werkzaamheden aan HCFK-houdende koelinstallaties moeten worden uitgevoerd door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd koeltechnisch bedrijf.

Even uw geheugen opfrissen: alle werkzaamheden aan koelinstallaties die HCFK's bevatten, gebeuren door koeltechnici met een geldig bekwaamheidsattest (of een attest dat in regel is met Europese verordening  nr. 303/2008) en die tewerkgesteld zijn bij een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd koeltechnisch bedrijf.

De bekendste en wijdst verspreide HCFK is zonder twijfel R22. Verder gaat het ook nog over de volgende producten: R-402A, R-402B, R-403B, R-408A, R-409A, R-409B, ...

Afwijking 

Vanaf 01 mei 2015 worden de afwijkingsaanvragen voor het gebruik van vloeistoffen van het type HCFK niet meer aanvaard.

Vóór deze datum, kan de aanvrager een afwijkingsaanvraag indienen om installaties die werken met HCFK’s te kunnen blijven uitbaten

Bij de aanvraag tot afwijking voegt u het « formulier ter kennisgeving van koelinstallaties die met HCFK-koelvloeistoffenwerken » (ofwel zit de informatie die in dit formulier wordt gevraagd in de aanvraag).

Om eventueel een afwijking toe te staan zal Leefmilieu Brussel nagaan of de koelinstallaties correct onderhouden werden en geen lek vertonen. Daartoe voegt u de resultaten van de jongste dichtheidstests door een geregistreerde onderneming bij de aanvraag tot afwijking.

Opgelet, u kunt niet afwijken ten opzichte van artikel 11 van Europese verordening nr. 1005/2009. Concreet, als Leefmilieu Brussel een afwijking toestaat en er zich een lek voordoet na 31 december 2014, dan is het verboden de installatie met (nieuw geproduceerde, gerecycleerde of geregenereerde) HCFK's aan te vullen. De exploitant moet dan dringend een beslissing nemen. 

In functie van de technisch-economische haalbaarheidscriteria kan de afwijking worden toegekend. Voor elke aanvraag tot afwijking komt er een onderzoek.

Wat voor de exploitanten van installaties op HCFK-vloeistoffen?

Wend u tot een koeltechnisch bedrijf en opteer indien mogelijk voor een gas met weinig impact op de opwarming van de aarde, met andere woorden natuurlijke koelmiddelen of koelmiddelen met een laag GWP (aardopwarmingsvermogen). De wetgeving blijft immers maar evolueren en zal steeds bindender worden voor gassen met een hoog GWP. De Europese Unie wil snel naar een verbod voor koelvloeistoffen met een GWP > 2500 en is, behoudens enkele bijzondere gevallen, van plan om op langere termijn slechts nog vloeistoffen met een GWP < 150 te gebruiken. 

Retrofit/Drop-in

De bestaande installaties worden aangepast om op een toegestaan gas te werken.

Nieuwe installatie

De betrouwbaarste, maar niet echt goedkoopste oplossing op lange termijn bestaat erin de oude installaties te ontmantelen en nieuwe installaties op te starten.

Datum van de update: 13/06/2018
Documenten: 
  • Kennisgeving van koelinstallaties die met  HCFK - koelvloeistoffen (.pdf) - (.doc)
Wetgeving: 

Europese wetgeving

  • Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen.
  • Verordening (EG) nr. 517/2014 van het Europere Parlement en de raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 
  • Verordening (EG) nr. 303/2008 van de Commissie van 2 april 2008 tot vaststelling, ingevolge verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning voor de certificering van bedrijven en personeel betreffende stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevat.

Brusselse wetgeving

 

Contact: 
  • Leefmilieu Brussel
  • Magalie Tomas Millan  
  • Tel :  02 775 71 53 - Fax: 02 775 77 72