U bent hier

PCB/PCT-afval

De algemene term PCB's/PCT's verwijst naar polychloorbifenylen (PCB's) en polychloorterfenylen (PCT's), waaraan we nog de meervoudig gehalogeneerde moleculen kunnen toevoegen (bv. methyldibromodifenylmethaan).

Alle afvalstoffen die PCB's/PCT's bevatten, zijn gevaarlijke afvalstoffen en moeten in erkende installaties worden behandeld. Het PCB/PCT-afval moet verwijderd worden onder de specifieke voorwaarden die de wetgeving bepaalt.

Verder dient u te weten dat elke vermenging van deze stoffen bij totale concentraties van meer dan 50 ppm in massa (50 mg/kg) beschouwd wordt als PCB-afval.

PCB's/PCT's behoren tot de voor het milieu en de mens meest toxische persistente organische polluenten (of POP 's). Bij een slecht gecontroleerde verbranding kunnen deze producten zich ontbinden in erg giftige derivaten en de lucht, de bodem, het water alsook de sedimenten verontreinigen, alvorens zich geleidelijk aan in de voedselketen te integreren, totdat we ze op ons bord aantreffen!

PCB's/PCT's zelf werden industrieel vervaardigd vanaf 1930 en werden voornamelijk gebruikt als vloeibaar diëlektricum (van het type Askarel, Pyraleen, Ugilec, ...) in transformatoren en condensatoren alsook in kleefstoffen, verven of plastic.

De chemische industrie heeft haar PCB/PCT-voorraad intussen al geëlimineerd. Evenzo is hun gebruik in open toepassingen, zoals drukkerijinkten, oppervlaktebekledingen, kleefstoffen en apparaten vandaag de dag verboden.

Wees dus voorzichtig bij de afbraak of renovatie van oude gebouwen, omdat ze vermoedelijk PCB's/PCT's bevatten maar ook andere materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het leefmilieu, zoals asbest.

Bij de demontage van industriële installaties dient u op te letten voor netwerken, zoals transformatoren, condensatoren of elk elektrisch apparaat, zoals neon-, tl-, natrium- en kwiklampen, evenals voor brandvertragende additieven en weekmakers of kleefstoffen in stofverven, lijmen en inkten.

Behandeling en nuttige toepassing van PCB/PCT-afval

De behandeling bestaat uit het ontsmetten van PCB-houdende afvalstoffen.

De niet-vaste stoffen worden verbrand in een gespecialiseerd centrum, uitgerust met een rookgasbehandelingsinrichting.

PCB-/PCT-houdende apparaten kunnen na hun ontsmetting nuttig toegepast worden in het circuit voor metalen.

Uw verplichtingen

 • Identificeer de aard van het PCB/PCT-afval dat op de werf aanwezig is.

  Raadpleeg de lijst van laboratoria die o.a. erkend zijn voor het identificeren van PCB's in de materialen.

  Het Europese project IRMA (Integrated decontamination and Rehabilitation of buildings, structures and Materials in urban renewal – 'geïntegreerde ontsmetting en sanering van gebouwen, structuren en materialen bij stadsvernieuwing') kan u helpen om de hoeveelheid verontreinigde materialen van de gebouwen en de hoeveelheid recycleerbare materialen te ramen alsook om diverse scenario's uit te werken om meer materialen te kunnen recycleren: ontsmetting, recyclage in situ, recyclage ex situ, enz.

 • Sinds 1 januari 2011 geldt er een totaal verbod op PCB-houdende apparaten.

  De wetgeving voorzag namelijk dat alle apparaten vóór deze datum geëlimineerd of ontsmet zouden zijn (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 betreffende de planning van de verwijdering van polychloorbifenylen (PCB's) en polychloorterfenylen).

  In de praktijk kan het echter nog gebeuren dat u op uw werven achtergelaten apparaten aantreft, die PCB's bevatten. In dat geval moet u dit melden aan de Afdeling “Milieupolitie en bodem” van Leefmilieu Brussel.

 • Tref de nodige preventiemaatregelen met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen om giftige emissies te vermijden bij de tijdelijke opslag op uw werf.
 • Doe een beroep op de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende ondernemingen die de verwijdering ervan voor hun rekening zullen nemen.

Opgelet, het is verboden om:

 • PCB/PCT-houdende apparaten toe te vertrouwen aan een schroothandelaar;
 • PCB/PCT-afval te verbranden of op een stortplaats te storten;
 • deze afvalstoffen te vervoeren zonder de nodige vergunningen.

Wat doen met het PCB/PCT-afval?

Aangezien deze afvalstoffen gevaarlijk zijn, moet u bepaalde veiligheidsmaatregelen respecteren om elke verontreiniging te vermijden:

Opslag

 • Scheid het PCB/PCT-houdende afval van de andere afvalstoffen;
 • Sla het afval op in reglementaire, dichte en duidelijk geïdentificeerde containers, in een opvangbak en op een ondoorlatende vloer;
 • Plaats de containers in een verlucht lokaal, ver van eender welk ontvlambaar product;
 • Als het gaat om PCB/PCT-houdende vloeistoffen, laat deze dan nooit over de vloer of in de riolering uitlopen.
 • Opgelet: de opslag van PCB/PCT-afval aan de rand van de werkzone van een bouwplaats kan alleen maar tijdelijk zijn. U dient uw verwijderingsdraaiboek te respecteren.

Ophaling

Doe een beroep op een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende ophaler en houd een register ter beschikking van de gewestelijke instanties. Concreet moet dit register een kopie bevatten van alle bewijzen voor de ophaling van gevaarlijk afval . Deze documenten dient u vijf jaar lang te bewaren. 

 
Datum van de update: 22/09/2017
Contact: 

Leefmilieu Brussel

Afdeling Milieupolitie

Thurn & Taxis-site

Havenlaan 86C / 3000

1000 Brussel