U bent hier

Procedures (professionnels)

Het aantal toegelaten parkeerplaatsen berekenen

Het principe van deze maatregel inzake parkeren buiten de openbare weg luidt als volgt: bij elke verlenging of hernieuwing van de milieuvergunning wordt een maximum van het aantal parkeerplaatsen bepaald, dat afhangt van twee factoren:

Die criteria worden gedefinieerd door de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening.

Een spreadsheet (.xls ) maakt het mogelijk om aan de hand van die ratio’s het aantal toegelaten parkeerplaatsen snel te berekenen.

De bereikbaarheidszone bepalen

(A: beste bereikbaarheid - B: goede bereikbaarheid - C: matige bereikbaarheid)

» Gedetailleerde bijgewerkte versie van de kaart (.pdf)

» Een interactieve kaart om u bereikbaarheidszone te bepalen 

Deze kaart geeft toelichting bij de reglementering die van toepassing is. Bij twijfel dient u artikel 2.3.53 van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) te raadplegen.

Wat moet ik doen als ik die drempel overschrijd?

Als het aantal parkeerplaatsen de drempel overschrijdt, heeft de houder van de milieuvergunning van het kantoorgebouw de volgende mogelijkheden:

 • de parkeerplaatsen afschaffen en de ruimte herbestemmen;
 • de parkeerplaatsen ter beschikking stellen van het publiek, als bewonersparking of als publieke parking;
 • de overtollige parkeerplaatsen behouden en jaarlijks voor elke overtollige parkeerplaats een milieuheffing betalen, die bepaald wordt door de zone waarin het kantoorgebouw gelegen is.

Gedeelde parkings : wat zijn mijn verplichtingen ?

Er is een nieuwe trend opgedoken om de mobiliteit te verbeteren : het delen van parkings. Dat is bijvoorbeeld het geval voor bepaalde parkings van supermarkten of kantoorgebouwen die na de gebruikelijke openingsuren voor de buurtbewoners worden opengesteld.

Die trend moet worden aangemoedigd, maar het blijft wel nuttig de houders van milieuvergunningen die over een parking beschikken eraan te herinneren dat elke wijziging aan de parking aan de bevoegde instantie moet worden gemeld

Dat is onder meer het geval voor wijzigingen in de bestemming van de parking (parking handelszaak => parking buurtbewoners), voor wijzigingen in de werkingsuren of voor wijzigingen aan de ingangen en nooduitgangen.

Als u vragen heeft over het delen van parkings kunt u contact opnemen met onze dienst: per email of 02/563.41.80.

Wie komt daarvoor in aanmerking? En wie niet?

Komen daarvoor in aanmerking: alle parkeerplaatsen van kantoorgebouwen buiten de openbare weg.

Komen niet in aanmerking:

 • woningen
 • publieke parkings
 • ambachts-, nijverheids-,logistieke, opslagactiviteiten of activiteiten voor de vervaardiging van materiële diensten
 • handelszaken
 • voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten
 • taxi’s
 • hotelinrichtingen

Wanneer wordt deze verplichting van kracht?

Vanaf 5/02/2014: toepassing van het “parkeer”-luik van het BWLKE voor vergunningsaanvragen of verlengingen die na deze datum zijn ontvangen.

Vanaf 1/01/2015: inkohiering van de heffing voor het boekjaar 2014.

Hoeveel bedraagt de milieuheffing?

 • zone A : 450 €/parkeerplaats
 • zone B : 350 €/parkeerplaats
 • zone C : 250 €/parkeerplaats

De heffing wordt geïndexeerd en stijgt jaarlijks met 10%.

Voor zone C zal de heffing worden toegepast vanaf 2022.

Zijn er afwijkingen?

Geval per geval en om heel bijzondere redenen kunnen aan de kantoorgebouwen afwijkingen worden toegekend.

Als de bewijzen onvoldoende worden bevonden, zal de afwijking in ieder geval NIET worden toegekend.

De overtollige parkeerplaatsen mogen het aantal woon-werkparkeerplaatsen niet verhogen .

 • Als het aantal overtollige parkeerplaatsen kleiner is dan 3 (voor de reeds bestaande parkings): geen afwijking nodig.
 • Als het aantal overtollige parkeerplaatsen groter dan of gelijk is aan 3 : het BWLKE is van toepassing, de parkeerplaatsen moeten worden opgeheven, een nieuwe bestemming krijgen, onderworpen worden aan de milieuheffing, of de aanvrager zal gerechtvaardigde afwijkingen aanvragen.

Voor elk afwijkingsverzoek moet de betrokken onderneming een evaluatie van de effecten bijvoegen. Indien het aantal overtollige parkeerplaatsen groter is dan 10, dient deze evaluatie te gebeuren door een bureau dat geregistreerd is bij Leefmilieu Brussel.

Formulier om opdrachthouder voor de effectenbeoordeling (op het vlak van parkeeraanbod – bwlke) te worden (.pdf)

 

Datum van de update: 08/01/2021