U bent hier

Erkenningsvoorwaarden om EPB-adviseur te worden (professionnels)

De erkenning als EPB-adviseur wordt toegekend aan natuurlijke personen die voldoen aan de volgende voorwaarden. Ze moeten:

  1. in het bezit zijn van een diploma van architect, burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, bio-ingenieur of gelijkgesteld, ofwel een in een andere staat afgeleverd gelijkwaardig diploma;
  2. zich ertoe verbinden de in de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen (hierna genoemde “ de Ordonnantie”) en in artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2013 betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs (hierna genoemde “het Besluit”), opgelegde verplichtingen na te leven;
  3. in het bezit zijn van het opleidingsgetuigschrift van EPB-adviseur, afgeleverd na het volgen van een erkende opleiding. Het opleidingsgetuigschrift moet minder dan een jaar oud zijn.

De erkenning als EPB-adviseur wordt toegekend aan rechtspersonen die voldoen aan de volgende voorwaarden. Ze moeten:

  1. Opgericht zijn overeenkomstig de Belgische wetgeving of de wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
  2. Op elk moment, in het kader van een arbeidscontract van onbepaalde duur of een samenwerkings- of associatieovereenkomst, een natuurlijke persoon tewerkstellen die erkend is als EPB-adviseur.

Welk dossier moet worden ingevuld voor de erkenningsaanvraag?

De te downloaden formulieren via de onderstaande linken. Deze vermelden de hele procedure om een aanvraag tot erkenning als EPB-Adviseur, voor natuurlijk- of rechtspersoon, in te dienen.

Opleiding

Datum van de update: 11/03/2021

Contact: 

Verzenden van de dossiers voor de erkenningsaanvraag: Aangetekend, in 2 exemplaren, gericht aan:
Leefmilieu Brussel
Afdeling Vergunningen / Departement Vergunningen EPB
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel