U bent hier

Bouwaanvraag ingediend tussen 2/7/2008 en 31/12/2014

Vooraleer te bepalen aan welke eisen u dient te voldoen, is het noodzakelijk te weten welke de aard van de werken is. In de wetgeving EPB-werken bestaan er vier soorten werken :

 • Nieuw gebouw : Een nieuwgebouwd of heropgebouwd gebouw.
 • De nieuw gelijkgestelde eenheden : Indien de werken meer dan 75% van de warmteverliesoppervlakte omvatten, spreken we in bepaalde gevallen over een nieuw gelijkgestelde eenheid (deze voorwaarden zijn verder uitgelegd op pagina 14 van het vademecum Werkzaamheden EPB 2008-2014).
 • Zware verbouwing : dit betreft gebouwen van meer dan 1000 m² oppervlakte waarbij er wijzigingen worden aangebracht in meer dan 25% van de warmteverliesoppervlakte.
 • Eenvoudige verbouwing : dit betreft werken onderhevig aan een bouwaanvraag, dewelke de energie-efficiëntie wijzigen, en die niet onder de definitie van een zware verbouwing vallen.

Welke zijn de EPB-eisen die uw project dient te respecteren?

De EPB-eisen die van toepassing zijn voor elke soort van werken en voor elke bestemming werden hernomen in de samenvattende tabellen op pagina 27 tot en met 30 in het vademecum Werkzaamheden EPB 2008-2014.

Wat is de te volgen procedure ?

Er bestaan twee procedures, de “normale” procedure voor nieuwbouw en zware renovatie en de “vereenvoudigde” procedure voor eenvoudige verbouwingen.

De normale procedure:

 1. Het opmaken van een EPB-voorstel : dit voorstel wordt toegevoegd aan de bouwaanvraag.  Het geeft een overzicht van de voorziene maatregelen om aan de EPB-eisen te voldoen.
 2. Zoek een erkende EPB-adviseur : de raadgever gaat na of de wijzigingen effectief aan de EPB-eisen voldoen.
 3. Het opmaken van een technisch EPB-dossier: dit dossier wordt door de EPB-adviseur opgesteld voor het begin van de werken en wordt vervolledigd gedurende de werken.
 4. Het vermelden van het begin van de werken aan Leefmilieu Brussel.
 5. Het opstellen van een EPB-verklaring : deze verklaring wordt opgesteld door de EPB-adviseur aan het einde van de werken. De daarin vermelde berekeningen bepalen of aan de EPB-eisen werd voldaan en beschrijft de maatregelen die werden genomen om aan de eisen te voldoen.
 6. In het geval van een nieuw gebouw die gebruikt zal worden als woning, als kantoor of als schoolinstelling zal er door Leefmilieu Brussel een EPB-certificaat worden uitgereikt.

De vereenvoudigde procedure wordt in twee gevallen gebruikt :

Verbouwingen met een architect

 1. Het opmaken van een EPB-voorstel : dit voorstel wordt toegevoegd aan de bouwaanvraag.  Het geeft een overzicht van de voorziene maatregelen om aan de EPB-eisen te voldoen.
 2. Het opstellen van een vereenvoudigde EPB-verklaring voor het begin van de werken: De daarin vermelde berekeningen bepalen of aan de EPB-eisen werd voldaan en beschrijft de maatregelen die werden genomen om aan de eisen te voldoen.

Er dient geen EPB-raadgever te worden aangesteld in het geval van de vereenvoudigde procedure ; u kan raad vragen aan uw architect of aan de EPB-medewerker van uw gemeente.

Verbouwingen zonder architect

In het geval van een bouwaanvraag zonder architect is de procedure beperkt tot het invullen van het formulier « EPB zonder architect”.

Download de nodige formulieren hier.

Er bestaan uitzonderingen waarbij de EPB-wetgeving niet van toepassing is :

 1. erkende gebedsplaatsen,
 2. gebouwen met een oppervlakte die kleiner is dan 50 m2 , tenzij deze een woning omvatten,
 3. tijdelijk toegelaten gebouwen voor een gebruiksduur van twee jaar of minder,
 4. industriële sites, ateliers of niet-bewoonbare landbouwgebouwen, die niet beschikken over een verwarmings- of koelingssysteem of die slechts een kleine nood hebben aan energie (hernomen in hoofdstuk 2 van het vademecum Werkzaamheden EPB 2008-2014
Datum van de update: 11/03/2021