U bent hier

Bouwaanvraag ingediend tussen 01/01/2015 en 30/6/2017

Vooraleer te bepalen aan welke eisen u dient te voldoen, is het noodzakelijk te weten welke EPB-eenheden aanwezig zijn in uw project en welke de aard van de werken is. Een EPB-eenheid is een verzameling van aangrenzende lokalen die zich in hetzelfde gebouw bevinden, en ontworpen of gewijzigd zijn om afzonderlijk gebruikt te worden. Zij dienen ook te beantwoorden aan de definitie van een EPB-bestemming.

 In de wetgeving EPB-werken bestaan er vier soorten werken :

 • De nieuwe eenheden : Een nieuwgebouwde of heropgebouwde eenheid.
 • De nieuw gelijkgestelde eenheden : Indien de werken meer dan 75% van de warmteverliesoppervlakte omvatten en wanneer alle technische installaties worden vervangen.
 • De zwaar gerenoveerde eenheden : Indien de werken meer dan 50% van de warmteverliesoppervlakte omvatten en wanneer er werken worden uitgevoerd aan de technische installaties.
 • De eenvoudig gerenoveerde eenheden : dit zijn verbouwingswerken dewelke een impact hebben op de energie-efficiëntie en die niet binnen de definitie van een zwaar gerenoveerde eenheid vallen.  

Welke zijn de EPB-eisen die uw project dient te respecteren?

De EPB-eisen die van toepassing zijn voor elke soort van werken en voor elke bestemming werden hernomen in de samenvattende tabellen in het vademecum “EPB-werkzaamheden 2015”.

Wat is de te volgen procedure ?

 1. Zoek een erkende EPB-adviseur (dit is verplicht voor nieuwbouw en zwaar gerenoveerde eenheden, en op vrijwillige basis voor de eenvoudig gerenoveerde eenheden) : de raadgever gaat na of de wijzigingen effectief aan de EPB-eisen voldoen.
 2. Het opmaken van een EPB-voorstel : dit voorstel geeft de onderverdeling van het project weer volgens de wetgeving EPB-werken en, in het geval van een verbouwing, een overzicht van de voorziene maatregelen om aan de EPB-eisen te voldoen. Het voorstel wordt door de EPB-adviseur toegevoegd aan de bouwaanvraag (of door de architect of de aangever in het geval er geen EPB-raadgever verplicht is).
 3. Het opmaken van een technisch EPB-dossier: dit dossier wordt door de EPB-adviseur opgesteld (of door de architect of de aangever in het geval er geen EPB-adviseur verplicht is). Het herneemt de uitgevoerde maatregelen en de bewijsstukken om aan de EPB-eisen te voldoen.
 4. Het vermelden van het begin van de werken aan de instantie die de bouwaanvraag heeft afgeleverd of aan Leefmilieu Brussel.
 5. Het opstellen van een EPB-verklaring : deze verklaring wordt opgesteld door de EPB-adviseur aan het einde van de werken (of door de architect of de aangever in het geval er geen EPB-adviseur verplicht is). De daarin vermelde berekeningen bepalen of aan de EPB-eisen werd voldaan of beschrijft, in het geval van een verbouwing zonder architect, de maatregelen die werden genomen om aan de eisen te voldoen.
 6. In het geval van een nieuwe eenheid die gebruikt zal worden als woning, als kantoor of als schoolinstelling zal er door Leefmilieu Brussel een EPB-certificaat worden uitgereikt.

Er bestaan uitzonderingen waarbij de EPB-wetgeving niet van toepassing is :

 1. gebouwen in erkende gebedsplaatsen en wereldlijke moraal,
 2. lokalen met industriële of artisanale activiteiten,
 3. ateliers, landbouwlokalen,
 4. begrafeniscentra,
 5. onafhankelijke gebouwen met een oppervlakte die kleiner is dan 50 m2 , tenzij deze een woning omvatten,
 6. tijdelijk toegelaten gebouwen voor een gebruiksduur van twee jaar of minder,
 7. gebruikte of voorbestemde huisvestingsgebouwen die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruikt en buiten de winterperiode.

Voor een bouwaanvraag zonder architect, is het noodzakelijk om volgende formulieren “zonder architect” in te vullen. In alle andere gevallen, worden de formulieren opgesteld via de EPB-software.

 
Datum van de update: 02/07/2021