U bent hier

Te bezorgen documenten: checklist van de kennisgevingen (professionnels)

Als houder van een tijdelijke vergunning van klasse 1B of als aangever van klasse 1C of aannemer, moet u een werfregister opstellen en bijhouden dat de volgende elementen bevat:

 

Houder van een tijdelijke vergunning van klasse 1B

Aangever van klasse 1C

1.

 

2.

 • Kopie van het werkplan en van de liggingsplannen van de werkzones met een stempel van Leefmilieu Brussel
 • Aanduiding van de eventuele wijzigingen op het werkplan en op de liggingsplannen van de werkzones.

 

3.

 • Het overzicht van de dagelijkse activiteiten, onder verwijzing naar het werkplan.
 • De vaststellingen en opmerkingen van de ambtenaren die belast zijn met de monitoring.

 

4.

 • Als er luchtmetingen zijn voorgeschreven: de resultaten van deze metingen, die de luchtkwaliteit aangeven.
 • Als er luchtmetingen zijn voorgeschreven: de resultaten van deze metingen, die de luchtkwaliteit aangeven.

5.

 • Het overzicht van het geproduceerde afval, overeenkomstig het model in bijlage 5.
 • De ontvangstbewijzen van het asbestafval, afgeleverd door de erkende ophaler van asbestafval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Het overzicht van het geproduceerde afval, overeenkomstig het model in bijlage 5.
 • De ontvangstbewijzen van het asbestafval, afgeleverd door de erkende ophaler van      asbestafval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

6.

 • Het register van de controlemetingen die werden uitgevoerd op de waterlozingen.

 

7.

8.

 • Het bewijs van de controle van het blusmateriaal.

 

9.

Indien er afzuiginstallaties aanwezig zijn:

 • Een kopie van het laatste onderhoudsattest van de afzuiginstallaties en van de efficiëntie van het absoluutfilter.

 

10.

Voor elke hermetisch afgesloten zone:

 

11.

 • De verslagen van de visuele inspecties, ingevuld door de asbestverwijderaar, waarvan de minimale inhoud is opgegeven in bijlage 6.

 

12.

 • De registratiestroken van het onderdrukniveau in de hermetisch afgesloten zone(s).
 • De verslagen van de onregelmatigheden in verband met de controle van de onderdruk.

 

13.

 • Het register van de onregelmatigheden (overschrijdingen, incidenten, ongevallen). 

Dit register bevat de verslagen in verband met de analyse of de verwerking van de overschrijdingen die werden opgetekend tijdens de controlemetingen van de concentratie van asbestvormige vezels in de lucht en van de totale concentratie van zwevende deeltjes in het water.

De minimale inhoud van deze onregelmatigheden staat vermeld in bijlage 7.

 • Het register van de onregelmatigheden (overschrijdingen, incidenten, ongevallen). 

Dit register bevat de verslagen in verband met de analyse of de verwerking van de overschrijdingen die werden opgetekend tijdens de controlemetingen van de concentratie van asbestvormige vezels in de lucht.

De minimale inhoud van deze onregelmatigheden staat vermeld in bijlage 7.

Te bezorgen informatie naarmate uw werf vordert

 

Termijn voor kennisgeving

Welke kennisgeving?

Wie in kennis stellen?

 

Voor het begin van de werkzaamheden

 

1

 

Minstens twee weken voor het begin van de werkzaamheden en van elke werkfase 

Geef in uw kennisgeving van het begin van de werf aan:

 • als er geen muurhaspels aanwezig zijn of als deze niet werken;
 • als de werf plaatsvindt in een gebouw van meer dan 4 verdiepingen zonder werkende brandkranen op de bovenste verdiepingen.

 

 • De afdeling Inspectie van Leefmilieu Brussel
 • Het bestuur van de gemeente waar de werf gelegen is
 •  De DBDMH.
   

2

Minstens twee weken voor het begin van de werkzaamheden

In bepaalde gevallen is er een werfvergadering noodzakelijk voor het begin van de werkzaamheden.

Maak de datum bekend die is vastgelegd voor de voorafgaande vergadering over de werf.

 • De afdeling Inspectie van Leefmilieu Brussel
 • Het bestuur van de gemeente waar de werf gelegen is

3

Minstens twee weken voor het begin van de werkzaamheden en van elke werkfase 

Als de werkzaamheden plaatsvinden in een woongebouw, in een kantoorgebouw of in ruimten die door derden worden gebruikt:

Verstuur een kopie:

 • van het bouwplaatsbericht dat u uithangt op of in het betreffende gebouw en
 • van het informatieblad dat bij alle bewoners of gebruikers van het gebouw in de brievenbus moet worden gestopt.
 • De afdeling Inspectie van Leefmilieu Brussel
 • De bewoners of gebruikers van het gebouw waar de werken plaatsvinden

4

Zo snel mogelijk

Als de werkzaamheden voor asbestinkapseling of -verwijdering plaatsvinden in een afgesloten zone:

 • De afdeling Inspectie van Leefmilieu Brussel

 

Tijdens de werkzaamheden

5

Voor elke wijziging van het werkplan

 •  Meld elke wijziging van het werkplan:
  • verandering van methode;
  • wijziging van het uurrooster;
  • wijziging van de installatieplannen;
  • wijziging van de bestemming van het afval  

Wacht op de schriftelijke goedkeuring voordat u de werkzaamheden voortzet.

 • De afdeling Vergunningen van Leefmilieu Brussel

6

Vóór bijkomende verwijderings- of inkapselingswerkzaamheden 

Als de asbestverwijdering of -inkapseling niet is toegestaan door de oorspronkelijke tijdelijke milieuvergunning van klasse 1B:

Wacht op de officiële beslissing voordat u met de werkzaamheden start.

Als de asbestverwijdering of -inkapseling niet vermeld is in de aangifte van klasse 1C:

 • Meld de bijkomende werkzaamheden als deze niet ingedeeld zijn.
 • Doe een nieuwe aangifte van klasse 1C als de uitbreiding van de werkzaamheden betrekking heeft op werkzaamheden van klasse 1C
 • Dien een aanvraag voor een milieuvergunning van klasse 1B in als de uitbreiding van de werf ertoe leidt dat uw installatie overgaat in klasse IB.

Als de asbestverwijdering of -inkapseling niet vermeld is in de aangifte van klasse 1C:

 

 • De afdeling Vergunningen van Leefmilieu Brussel

7

Onmiddellijk aan het einde van elke werkfase

 • Deel de exacte datum van het einde van elke werkfase mee.
 • De afdeling Inspectie van Leefmilieu Brussel

8

Onmiddellijk

Als er zich een ongeval of incident voordoet dat de gezondheid of veiligheid van personen of het milieu kan schaden:

 • Breng onmiddellijk het gemeentebestuur op de hoogte.
 • Beschrijf de feiten in het werfregister.
 • De afdeling Inspectie van Leefmilieu Brussel
 • Het bestuur van de gemeente waar de werf gelegen is

9

Uiterlijk de 1e werkdag na ontvangst van de resultaten

Als de controlemetingen in de lucht of in het afvalwater de in de wetgeving vastgelegde grenswaarden overschrijden:

 • Meld de overschrijding van de kritieke waarden. 
 • Meld de onleesbaar verklaarde filters, met vermelding van de meest waarschijnlijke oorzaken.
 • De afdeling Inspectie van Leefmilieu Brussel

 

Na de werkzaamheden

10

 

Onmiddellijk

Voor alle werven 

Meld het einde van de werkzaamheden, of het einde van elke fase in het werkplan.

 

 • De afdeling Inspectie van Leefmilieu Brussel

11

Binnen 3 maanden na het einde van de werkzaamheden of het einde van elke werkfase

Voor alle werven, als er luchtmetingen voorgeschreven zijn, verstuur:

Een overzicht van de metingen van de concentratie van asbestvezels in de lucht, met vermelding van elke gemeten waarde.  

Als de gemeten waarde tijdens de werkzaamheden hoger was dan 0,010 vezels/cm3, moet u deze vergelijken met het resultaat van de meting van asbestvezels die vóór de werkzaamheden werd verricht op dezelfde plaats.

 

12

Binnen 3 maanden na het einde van de werkzaamheden of het einde van elke werkfase

Voor alle werven, verstuur:

 • een kopie van het attest van ophaling van het asbestafval door een erkend ophaler in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • een kopie van het bewijs van ontvangst van het afval door het verwerkings- of inzamelingscentrum, met vermelding van het gewicht van het ontvangen afval;
 • een kopie van het register van het asbestafval;
 • een overzicht van de metingen van de concentratie van alle zwevende deeltjes in het afgevoerde water na filtering ter hoogte van de sassen;
 • de lijst van de werkposten die onvolledig of niet uitgevoerd zijn.

Voor werven waarvoor een tijdelijke milieuvergunning vereist is, moet u bovendien versturen:

een kopie van de visuele inspectieverslagen, opgesteld door de asbestverwijderaar.

 • De afdeling Inspectie van Leefmilieu Brussel

 


 

Datum van de update: 14/09/2022