U bent hier

Een vergunning aanvragen (professionnels)

a. Hebt u een voorafgaande vergunning nodig?
b. De aangewezen procedure: de formulieren
c. Uw vergunningaanvraag stap voor stap
d. Begin van de werkzaamheden en duur van de vergunning

a.Hebt u een voorafgaande vergunning nodig?

Nee,
als uw asbestverwijderingswerken niet ingedeeld zijn.
Bijvoorbeeld als u slechts kleine werkzaamheden gaat verrichten, zoals het vervangen van de stopverfvoegen van de ramen, kleine ingrepen op een dak zoals het verwijderen van een kleine oppervlakte golfplaten... dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. Wanneer u echter een asbesthoudend dak gaat reinigen met hoge druk of in platen gaat boren om zonnepanelen te plaatsen is verboden.
Tijdens deze werkzaamheden moet u echter de algemene voorwaarden naleven die worden opgelegd door het asbestbesluit (artikel 2) om de verspreiding van asbestvezels in de omgeving te vermijden. 

Op niet-ingedeelde werven moet u bij de verwijdering van asbest altijd voorzorgsmaatregelen nemen, zoals een of meer van de volgende:

 • een zuivere demontage met de hand of met werktuigen die de verspreiding van asbestvezels beperken;
 • afscheiding van de werkzone ten opzichte van nabijgelegen ruimten;
 • verneveling van water of een fixeermiddel vóór en tijdens het werk;
 • het afzuigen van de vezels aan de bron door middel van een stofzuiger met een absoluutfilter;
 • het gebruik van couveusezakken
 • u mag geen mechanische werktuigen gebruiken die op basis van hoge snelheid, waterstralen onder hoge druk enz. werken om voorwerpen of dragers van asbesthoudende materialen te snijden, te doorboren of te reinigen.

Ja,
als tijdens uw asbestverwijderingswerf asbestvezels kunnen vrijkomen,
zelfs in kleine hoeveelheden. De werf wordt dan beschouwd als een ingedeelde inrichting (rubriek 27) waarvoor een voorafgaande vergunning vereist is, hetzij: 

Als uw werf bijvoorbeeld gaat om:

 • een zware renovatie of een sloop: moet u vooraf al het asbest verwijderen;
 • een kleine renovatie zoals het vervangen van een verwarmingsinstallatie, een dak...: moet u het asbest verwijderen op de plaats van de werkzaamheden (leien van het dak, dichtingen van de ketel, isolatie van de verwarmingsbuizen...)
 • reiniging of sanering na een brand een waterlek bijvoorbeeld: moet u het asbest verwijderen vóór de reiniging of sanering;
 • het verwijderen van broos asbestmateriaal of asbestmateriaal in slechte staat;
 • het verwijderen van een grote hoeveelheid niet-broos materiaal in goede staat
 • een tijdelijke milieuvergunning van klasse 1B of
 • een voorafgaande aangifte van klasse 1C.

Concreet, 
=> De indeling van uw werf en dus de verplichting om een vergunning aan te vragen, gebeurt op basis van verschillende criteria:

 • het type asbest, gebonden of niet;
 • de staat van het asbest, beschadigd of niet;
 • de werkwijze: verwijdering of inkapseling, afgebakende zone, couveusezakken, semi-hermetisch afgesloten zone, hermetisch afgesloten zone;
 • de al dan niet zuivere demontage, d.w.z. zonder dat er asbestdeeltjes vrijkomen, van de asbesthoudende materialen;
 • de hoeveelheid van het te verwijderen materiaal.

=> Het soort vergunning dat u moet aanvragen, is ook afhankelijk van al de asbesthoudende materialen die ter plaatse moeten worden verwijderd of ingekapseld. Als de locatie meerdere gebouwen omvat, moet u maar één vergunning aanvragen.

Overeenkomstig het principe van de technische en geografische eenheid (TGE) houdt de vergunning rekening met alle asbesthoudende materialen in alle gebouwen op de locatie van een project.
Indien bijvoorbeeld op éénzelfde locatie bepaalde behandelingen op asbesthoudende materialen:

 • een milieuvergunning van klasse 1B vereisen
 • een vergunningaanvraag van klasse 1C vereisen of
 • niet zijn ingedeeld,

moet u slechts één tijdelijke milieuvergunning van klasse 1B aanvragen voor alle asbesthoudende materialen, zelfs als de werkzaamheden worden uitgevoerd door verschillende ondernemingen.

=> Raadpleeg de overzichtstabel die aangeeft  welke vergunningen u moet aanvragen voor asbestverwijderingswerven.

Top

b. De aangewezen procedure : de formulieren

U moet een tijdelijke milieuvergunning van klasse 1B aanvragen of een aangifte van klasse 1C indienen door middel van de specifieke formulieren voor asbestwerven.

U kunt uw aanvraag voor een tijdelijke milieuvergunning of uw voorafgaande aangifte via elektronische weg of per post indienen.

Wij hebben tijd nodig om de vergunningaanvraagdossiers te behandelen. Wij raden u aan uw aanvraag ten minste twee maanden voor het begin van de werkzaamheden in te dienen. 

Raadpleeg onze tabel in verband met de termijnen van uw vergunningaanvraag stap voor stap (punt c). 

 

U kunt het gewenste formulier downloaden:

Let op: u moet alle documenten die wij vragen bij het formulier voegen, zo niet kunnen wij uw vergunning niet afleveren.

=> Communicatie via elektronische weg

Dit is de eenvoudigste en snelste manier van communiceren.

Houd u aan de voorgeschreven procedure:
Als u de procedure niet volgt, is het mogelijk dat uw aanvraag niet of minder snel wordt behandeld. 

 1. Duid aan in het aanvraagformulier voor een milieuvergunning of in het aangifteformulier dat u elektronische wenst te communiceren. .

  Om alle verplichtingen te kennen, kunt u de procedures voor de elektronische communicatie in het kader van een tijdelijke werf voor asbestinkapseling of -verwijdering raadplegen. 

  => U moet altijd een ontvangstbevestiging ontvangen van uw mail.  Als u deze niet ontvangt, betekent dit dat wij uw documenten niet hebben ontvangen. Neem dan contact op met onze dienst: permit_asbest@leefmilieu.brussels

 2.  Verstuur uw dossier volgens de voorschriften in de procedures voor de elektronische communicatie in het kader van een tijdelijke werf voor asbestinkapseling en/of -verwijdering.

=> Communicatie per post of per koerier
U moet uw documenten verzenden:

 • in 3 voud
 • met behulp van ingevulde aanvraag- of aangifteformulier
 • naar Leefmilieu  Brussel 

    Afdeling Vergunningen en Partnerschappen
    Site van Thurn & Taxis
    Havenlaan 86C/3000
    1000 Brussel

 • bij voorkeur per aangetekende zending met ontvangstbewijs (voor de vergunningaanvraag van klasse 1B of de voorafgaande aangifte van klasse 1C) of 
 • door ze ter plaatse af te geven tegen ontvangstbewijs (alleen voor vergunningen van klasse 1B).

Top

c. Uw vergunningaanvraag stap voor stap 

Stappen van uw aanvraag voor

 • een tijdelijke milieuvergunning of
 • aangifte van klasse 1C voor een asbestverwijderingswerf
 1. Indiening van uw aanvraag
 2. Onderzoek van het dossier
 3. Plaatsbezoek
 4. Opstellen van de vergunning
 5. Validatiecircuit
 6. Beslissing
 7. Inspectie
  Procedure

Uw acties

Onze acties

1

Indiening van uw aanvraag

 

 

 

De formulieren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<

De bijlagen

 

Plan van de installaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destructieve asbestinventaris

 

 

Dien uw vergunningaanvraag in door middel van de juiste formulieren

 • via elektronische weg,
 • via de post, bij voorkeur per aangetekende zending, bij de afdeling Vergunningen van Leefmilieu Brussel
 • door ze te komen afgeven tegen ontvangstbewijs - alleen als u een tijdelijke milieuvergunning aanvraagt.

Zie punt b hierboven de aangewezen procedure: de formulieren.

Vul uw aanvraag zo volledig en zo nauwkeurig mogelijk in. Als ze niet de gevraagde informatie bevat, zal uw dossier onvolledig worden verklaard en zal het langer duren voor u uw vergunning krijgt.

De inlichtingen die wij in deze formulieren vragen, hebben tot doel ons alle nodige elementen te verschaffen om:

 • met zekerheid de aangewezen procedure te bepalen;
 • de impact van de activiteit te kennen;
 • de voorwaarden aan te passen aan de reële situatie.

Voeg daarom alle gevraagde bijlagen bij het formulier. U vindt de lijst van de bijlagen op de formulieren.
Besteed bijzondere aandacht:

=> aan het plan van de installaties, waarop de plaats is aangeduid van:

 • de asbestmaterialen
 • de afbakening van de werkzone (ruimten, gangen, trappen...) met vermelding van het soort uit te voeren werk
 • de plaats van de technische inrichtingen in verband met de werf (sas voor het materieel en personeel, afzuiginstallatie,  tracé van de afzuigkanalen, kijkvensters, luchtinlaten via een flap...)
 • de opslagplaats van het afval en de route om dit afval af te voeren
 • de nooduitgangen en evacuatiewegen voor de volledige verdieping waar de werkzaamheden plaatsvinden.

=>  aan het werkplan, dat de volgende elementen vermeldt:

 • de beschrijving van de verwijderings- of inkapselingsmethoden
 • de duur en de werktijden van de werf
 • de gegevens van het erkende laboratorium voor de luchtmetingen
 • de maatregelen die worden getroffen om het vrijkomen van asbestvezels in de omgeving te vermijden
 • de gegevens van de tussenkomende partijen (elke persoon die betrokken is bij de werkzaamheden), van de opdrachtgever of de eigenaar van de locatie, enz.
 • de aanvragen voor 

  gemotiveerde afwijkingen

 • de naam van de erkende ophaler van gevaarlijk afval die het afval gaat ophalen
 • de bestemming van het afval
 • de raming van de tonnage van het afval

Bezorg ons een zo volledig mogelijk dossier om de behandeling van uw aanvraag sneller te laten verlopen. Om u te helpen een volledig dossier in te dienen, raden wij u aan ons  typewerkplan te gebruiken. 
U kunt ook gebruikmaken van de invulhup voor de tijdelijke milieuvergunning of de voorafgaande aangifte.

=> aan de destructieve asbestinventaris

Uw dossier moet verplicht een 'destructieve' asbestinventaris bevatten. Deze inventaris, en meer bepaald de plannen en de overzichtstabel van de asbestmaterialen, moet iedere persoon die betrokken is bij de werkzaamheden (eigenaar van het gebouw, hoofdaannemer, asbestverwijderingsbedrijf...) in staat stellen alle asbestmaterialen te vinden die moeten worden verwijderd vóór de sloop- of verbouwingswerkzaamheden. Zo kunnen de werkzaamheden plaatsvinden zonder dat er asbestvezels vrijkomen.
Deze inventaris moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Hij moet gebruikmaken van het door de wet vastgelegde modelformulier ;

Hij is opgesteld door een onafhankelijk persoon of bedrijf buiten het bedrijf dat de asbestverwijdering uitvoert;

Hij omvat ten minste de zone(s) waar de werkzaamheden voor de asbestinkapseling en -verwijdering plaatsvinden.

Hij is ondertekend door de verantwoordelijke voor het asbestbeheer.

Let op : een inventaris 'beheerprogramma' of visuele inventaris heeft betrekking op het dagelijks gebruik van een gebouw maar beantwoordt niet aan het vereiste model voor sloop- of renovatiewerven en voor asbestverwijderingswerven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer informatie ?

Raadpleeg de infofiche 'asbestinventaris'

Wij sturen u een ontvangstbewijs

 • binnen 5 dagen na uw elektronische verzending;
 • binnen 10 dagen voor dossiers die zijn afgegeven of met de post zijn verzonden.

2

Onderzoek van het dossier

Uw aanvraagdossier voor een tijdelijke vergunning of uw aangiftedossier moet de volgende elementen bevatten: 

 • het juiste formulier, correct ingevuld en ondertekend en
 • alle bijlagen die in het formulier worden gevraagd.

Elk asbestdossier vereist een analyse door de ambtenaar van de Afdeling Vergunningen van Leefmilieu Brussel die verantwoordelijk is voor het dossier voordat het volledig kan worden verklaard.

Los van de analyse, kan uw dossier onvolledig worden verklaard (ontbrekende informatie, onvolledige of niet-conforme inventaris …)

Is uw dossier onvolledig?

 • Stuur ons dan de aanvullende elementen;
 • Wacht op het ontvangstbewijs van volledig dossier.

Hebt u geen antwoord gekregen nadat de termijnen verstreken zijn?
Als u een tijdelijke vergunning van klasse 1B aanvraagt:

 • Kunt u per aangetekende zending of volgens de procedure voor elektronische communicatie een herinnering sturen naar Leefmilieu Brussel.
 • Hebt u na 10 dagen nog geen antwoord gekregen?

   Dit uitblijven van een antwoord staat gelijk met een weigering van de vergunning

Is uw dossier onvolledig?

Als u een onvolledig dossier hebt ingediend, beschikken wij over een wettelijke antwoordtermijn om aanvullende informatie te vragen: 

 • 20 dagen na ontvangst van het dossier, voor een voorafgaande aangifte (klasse 1C)
 • 20 dagen na ontvangst van het dossier, voor een tijdelijke milieuvergunning (klasse 1B)
 • 10 dagen na ontvangst van de aanvullende informatie voor een voorafgaande aangifte of voor een aanvraag voor een tijdelijke milieuvergunning (klasse 1B).

In geval van een werf van meer dan 1 jaar, moeten wij het advies vragen van de gemeente, die 15 dagen tijd heeft om te antwoorden.

3

Plaatsbezoek en tweede analyse van de volledigheid van het dossier

Elk asbestdossier vereist een bezoek door de ambtenaar van de Afdeling Vergunningen van Leefmilieu Brussel die verantwoordelijk is voor het dossier.

Het asbestverwijderingsbedrijf moet aanwezig zijn tijdens ons bezoek.

Als voorwaarde om het plaatsbezoek te organiseren, moet uw dossier minimaal de volgende elementen bevatten: de volledige en conforme asbestinventaris, de naam van het erkende asbestverwijderingsbedrijf, het werkplan en de plannen van de installaties

U kunt de aanvullende informatie versturen:

 • bij voorkeur via e-mail, volgens de procedure voor elektronische communicatie;
 • eventueel per aangetekende zending met ontvangstbewijs of per koerier.

Indien de geplande werf een evacuatieroute of een nooduitgang zou kunnen blokkeren (zelfs gedeeltelijk), moet verplicht een goedkeuring van de DBDMH worden aangevraagd voor de afwijking. Deze aanvraag voor een afwijking is verplicht als het gebouw in gebruik blijft tijdens de duur van de werkzaamheden en als de evacuatiewegen en de nooduitgangen niet vrij kunnen worden gehouden van obstakels, materieel of afval. Leefmilieu Brussel zal deze aanvraag indienen. De aanvrager moet het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier bij zijn dossier voegen.

leefmilieu Brussel verbindt zich ertoe binnen 2 weken na ontvangst van het dossier contact op te nemen.

De behandelende ambtenaar die verantwoordelijk is voor het dossier:

 • gaat na of hij over alle nodige informatie en documenten beschikt, en
 • spreekt met de aanvrager van de vergunning een datum af voor een plaatsbezoek.

Is uw dossier volledig na het plaatsbezoek?
U ontvangt een ontvangstbewijs van volledig dossier: 

 • binnen 10 dagen voor een aanvraag voor een tijdelijke vergunning;
 • binnen 20 dagen na ontvangst van het dossier voor een aangiftedossier.

Is uw dossier onvolledig na het plaatsbezoek?

Indien nodig, sturen wij u binnen 10 dagen na ons bezoek een aanvraag voor aanvullende informatie.

4

Opstelling van de beslissing

Als uw dossier volledig is.

Na het plaatsbezoek, als het dossier volledig is (wanneer wij alle gevraagde aanvullingen gekregen hebben), sturen wij u binnen 10 dagen een ontvangstbewijs van volledig dossier.

 • Analyse van uw dossier en
 • Opstelling van de vergunning en de bijzondere voorwaarden voor uw werf.

5

Validatiecircuit

 

 • validatie van de beslissing
 • ondertekening van de beslissing door de directie.

6

Beslissing

U ontvangt uw vergunning.

Aanplakverplichting

Samen met de kennisgeving van de beslissing, ontvangt u een affiche waarop de beslissing en de uitbatingsvoorwaarden vermeld staan. U moet deze affiche duidelijk zichtbaar ophangen op de plaats van de werf:

 • binnen 15 dagen na de kennisgeving van de beslissing
 • en gedurende ten minste 15 dagen.
 1. Voor de milieuvergunning van klasse 1B, uiterlijk 30 dagen na verzending van het ontvangstbewijs van volledig dossier.
 2. Voor de voorafgaande aangifte van klasse 1C, uiterlijk 10 dagen na het bezoek of na de ontvangst van de aanvullende informatie.

7

Inspectie

Vijftien dagen vóór het begin van de werkzaamheden moet u het begin van de werf melden aan de afdeling Inspectie.

Als uw werf in verschillende fasen wordt uitgevoerd, moet u het begin van elke fase melden aan de afdeling Inspectie.

Als u bijkomende werkzaamheden verricht of het werkplan wijzigt in de loop van de werkzaamheden, moet u de afdeling Vergunningen hiervan op de hoogte brengen en wachten op haar toelating.

Sommige werven worden gevolgd door inspecteurs, die controleren of u in orde bent met:

 • de uitbatingsvoorwaarden van uw vergunning en
 • de verplichtingen die worden opgelegd door het asbestbesluit.
Top

d.  Begin van de werkzaamheden en duur van de vergunning

Voor een tijdelijke milieuvergunning van klasse 1B:

 • Wacht altijd tot u de vergunning hebt gekregen voordat u met de werkzaamheden begint.
 • U moet met de werkzaamheden starten binnen een termijn van 2 jaar. Deze termijn gaat in vanaf de datum van ondertekening van de goedkeuring van de tijdelijke milieuvergunning.
 • U moet de werkzaamheden uitvoeren binnen de door de vergunning voorziene termijn, binnen een termijn van 1 jaar tot 3 jaar. Deze termijn mag niet worden verlengd.

Voor een voorafgaande aangifte van klasse 1C:

 • U mag met de werkzaamheden beginnen zodra u ons ontvangstbewijs hebt ontvangen dat bevestigt dat uw dossier volledig is.
 • U moet met de werkzaamheden starten binnen een termijn van 2 jaar. Deze termijn gaat in op de datum van het ontvangstbewijs dat bevestigt dat uw dossier volledig is.
 • U moet de werkzaamheden uitvoeren binnen de door de aangifte voorziene termijn, binnen een termijn van 1 jaar tot 3 jaar. Deze termijn mag niet worden verlengd.

Top

Datum van de update: 14/09/2022