U bent hier

Hoe volg ik de behandeling van mijn dossier?

  • Als u uw aanvraag per e-mail heeft opgestuurd, krijgt u een automatische ontvangstbevestiging toegestuurd.
    Om de verzending van papieren documenten te verminderen, versturen we geen ontvangstbevestigingen voor de aanvragen die per aangetekend schrijven werden ingediend.
  • De aanvragers die een e-mailadres opgeven, krijgen van bij de codering een e-mail met het dossiernummer toegestuurd. 
  • Indien uw dossier onvolledig is, ontvangt u een brief die een overzicht geeft van de ontbrekende stukken. U moet uw dossier dan per aangetekende post of mail vervolledigen binnen de 60 dagen zoals vermeld in de brief. Na deze termijn van 60 dagen wordt het dossier afgesloten :
  1. Als de ontbrekende elementen enkel betrekking hebben op de bewijzen van tot categorie B of C te horen (bijv.: gezinssamenstelling,  aanslagbiljet) zal de premie worden berekend in categorie A. 
  2. Als de ontbrekende elementen betrekking hebben op technische inlichtingen (bijv.: isolatiecoëfficiënt, schema’s van de raamkozijnen, …) zal u een weigering worden toegestuurd.
  • De aanvragers die een e-mailadres opgeven, krijgen, als hun dossier volledig en ontvankelijk is, een e-mail toegestuurd die melding maakt van de volledigheid van hun premieaanvraag. De betalingsprocedure, die gemiddeld 2 maanden in beslag neemt, gaat dan van start. Enkel een behoorlijk ondertekend schrijven van de leidende ambtenaren zal de betaling van uw premie bevestigen.
  • Voor elk dossier dat onontvankelijk is, ontvangt u een weigeringsbrief.

 Geschil :

Alle klachten moeten worden ingediend via het klachtenformulier (.pdf), met vermelding van het (de) dossiernummer(s) en met inachtname van de indieningstermijn zoals vermeld in het schrijven van Leefmilieu Brussel. De geschillendienst zal oordelen over de ontvankelijkheid van uw klacht. Vraag vooraf zoveel mogelijk informatie aan de dienst die de Energiepremies behandelt.

 Betalingsmandaat :

Als u geen bankrekening in België heeft of als de premie gestort moet worden op de rekening van een derde, moet u dat aangeven via het betalingsmandaat (.pdf). Deze maatregel is uitzonderlijk en geeft aanleiding tot een langere verwerkingstermijn.

 Vragen :

Datum van de update: 24/08/2022