U bent hier

Langetermijnstrategie voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

Als gevolg van het Verdrag van Parijs dat in 2015 werd afgesloten, heeft de Europese verordening inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie elke Lidstaat gevraagd een langetermijnstrategie voor de vermindering van broeikasgasemissies op te stellen en die vóór 1 januari 2020 aan de Europese Commissie voor te leggen.

Brusselse bijdrage

Op 7 november 2019 heeft de Brusselse Regering het gewestelijk luik van de langetermijnstrategie voor de vermindering van de broeikasgasemissies goedgekeurd. Deze strategie heeft tot doel Brussel tegen 2050 om te vormen tot een koolstofarm Gewest door de volgende doelstellingen na te streven:

  • de directe gewestelijke uitstoot van broeikasgassen met ten minste 40,8 % verminderen tegen 2030;
  • de indirecte uitstoot van broeikasgassen verminderen tegen 2030; deze vermindering voortzetten om een gelijkaardige vermindering aan die van de directe uitstoot tegen 2050 te verkrijgen;
  • streven naar een gewestelijke koolstofneutraliteit tegen eind 2050, zowel voor de directe als de indirecte uitstoot; 
  • vanaf 2020 een publiek debat opstarten rond een koolstofarme visie voor Brussel tegen 2050 door de Brusselse burgers, economische, sociale en institutionele actoren, de transitie-initiatieven en lokale overheden hierbij te betrekken.

De nationale strategie

Op 19 februari 2020 hebben de uitvoerende machten van de gefedereerde en federale entiteiten de langetermijnstrategie voor België goedgekeurd die aan de Europese Commissie kon worden bezorgd.

Het overlegcomité engageert zich om deze strategie, die het gevolg is van een minimumverbintenis die de gemeenschappelijke wens bevestigt om tegen 2050 te streven naar koolstofneutraliteit, regelmatig te updaten. Deze langetermijnstrategie zal in het bijzonder worden bijgewerkt in functie van de evolutie van de situatie van elke entiteit en Europese doelstellingen inzake de vermindering van broeikasgasemissies. 

Het Belgisch plan is beschikbaar op https://www.cnc-nkc.be/sites/default/files/report/file/2020-02-19_lts_be_nl.pdf

Datum van de update: 08/04/2021