U bent hier

Wanneer en hoe moet ik een werftoelating aanvragen?

Voor sommige werven moet u vooraf een toelating aanvragen bij het gemeentebestuur dat verantwoordelijk is voor de werven. Deze toelating kadert in de wetgeving inzake milieuvergunningen en hangt af van het soort werken, het gecumuleerde vermogen van de machines en het bruto oppervlak van de werf indien het gebouw, het kunstwerk of de leiding in kwestie werden gebouwd of aangelegd vóór 1 oktober 1998

Er zijn ook nog andere wetgevingen die betrekking hebben op werven zoals de ordonnantie betreffende het beheer van verontreinigde bodems (alle informatie over dit onderwerp staat in het thema BODEM) of de ordonnantie met betrekking tot bouwplaatsen op de openbare weg. De hier uitgewerkte informatie gaat enkel over de wetgeving met betrekking tot milieuvergunningen

Opgelet: de milieuvergunning en/of de stedenbouwkundige vergunning voor een bouw- of renovatieproject impliceren niet dat u toelating hebt tot de uitvoering van de werf!

Informeer u bij de bevoegde autoriteiten over de andere wetgevingen die van toepassing zijn voor de uitvoering van uw werken. 

Wanneer moet u bij de gemeente een toelating aanvragen voor het uitvoeren van de werf?

1.    Indien uw werken een nieuwbouw, een afbraak of een verbouwing van een gebouw buiten het openbare wegennet of van een kunstwerk betreffen, moet u een toelating aanvragen indien het vermogen van alle gebruikte machines  > 50 kW bedraagt (gecumuleerd vermogen).

2.    Indien het gaat om een afbraak, een verbouwing van een gebouw, een kunstwerk of een leiding gebouwd of aangelegd vóór 1 oktober 1998, moet u een toelating aanvragen indien het bruto oppervlak van de werf > 500 m2 bedraagt.

In dat geval bestaat er een kans dat er asbest op uw werf aanwezig is.

U moet een asbestinventaris toevoegen aan uw aanvraag voor de werftoelating.

Het verwijderen of inkapselen van asbest gebeurt volgens een specifieke procedure en hiervoor kan een voorafgaande toelating van Leefmilieu Brussel nodig zijn. In alle gevallen moet u verplicht het aanwezige asbest uit het gebouw verwijderen vooraleer u met de werken start.

Om u te helpen bepalen of uw bouwplaats onderworpen is aan een voorafgaande aangifte, gebruikt u het schema via volgende link.

Welke stappen moet u ondernemen om een werftoelating aan te vragen?

Uw werf valt onder een inrichting van klasse 3 volgens rubriek 28 van de ingedeelde inrichtingen.

U moet dus een aangifte van klasse 3 aanvragen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de werf zich bevindt. Deze aangifte moet worden opgesteld met het specifieke formulier voor rubriek 28 van de ingedeelde inrichtingen (.docx). Dit easyPermit-formulier begeleidt u stap voor stap door het proces en geeft alle bij te voegen bijlagen aan (bijvoorbeeld een asbestinventaris) zodat uw aangifte snel volledig kan worden gedeclareerd.

En wat volgt er daarna?

De gemeente zal uw aangifte analyseren.

Indien uw aangifte onvolledig is

  • Zal de gemeente u binnen de 20 dagen volgend op het indienen van uw aanvraag meedelen welke elementen ontbreken.
  • Wanneer u uw aangifte hebt vervolledigd, heeft de gemeente 10 dagen de tijd om de aangevulde informatie te analyseren en u indien nodig te wijzen op eventueel nog ontbrekende elementen of om verduidelijking te vragen,...

Wanneer uw aangifte volledig is

  • Stuurt de gemeente binnen de 20 dagen volgend op de indiening van uw aanvraag of binnen de 10 dagen volgend op het indienen van aanvullende informatie een ontvangstbevestiging.
  • U kunt met de werken starten zodra de gemeente  uw dossier volledig heeft verklaard.
  • De gemeente kan u opleggen om bijzondere uitbatingsvoorwaarden na te leven.
Datum van de update: 14/05/2021