U bent hier

Bestaan er versnelde en gerichtere behandelingsprocessen?

De gewijzigde ordonnantie 2017 voorziet in 2 nieuwe mogelijkheden om verontreinigde gronden te behandelen: de minieme behandeling en de behandeling van beperkte duur.

De minieme behandeling

De persoon die een verkennend bodemonderzoek laat uitvoeren kan een minieme behandeling laten uitvoeren indien de deskundige die belast is met het verkennend bodemonderzoek concludeert dat er sprake is van een overschrijding van de interventie- of saneringsnormen en hij, na de afbakening van de verontreiniging, van mening is dat de behandeling van de verontreiniging betrekking zou moeten hebben op een zone met een oppervlakte van minder dan 20 m². De minieme behandeling bestaat aldus in de uitvoering van een afgebakende behandeling.

De minieme behandeling wordt uitgevoerd tijdens het verkennend bodemonderzoek en na de conclusies van de deskundige betreffende de concentraties van de bodemverontreiniging en vóór de betekening van het verkennend bodemonderzoek aan Leefmilieu Brussel.  Ze wordt uitgevoerd door een bodemsaneringsaannemer, onder het toezicht van de bodemverontreinigingsdeskundige en volgens de codes van goede praktijk.

De deskundige die belast is met het verkennend bodemonderzoek moet de persoon die een verkennend bodemonderzoek laat uitvoeren, informeren over de voordelen van de minieme behandeling.

De bepaling of een behandeling van de bodemverontreiniging door sanering of door risicobeheer wordt uitgevoerd, gebeurt overeenkomstig het type van verontreiniging.  Voor verontreiniging die door sanering moet worden behandeld, is het de bedoeling om te voldoen aan de saneringsnormen of de toename van de verontreiniging uit te sluiten.  Voor verontreiniging die door risicobeheersmaatregelen moet worden behandeld, is het de bedoeling om de bodemverontreinigingsconcentraties onder de interventienormen te brengen.

De minieme behandeling geldt als behandeling van de bodemverontreiniging, met inbegrip van de eindbeoordeling.

Behandeling van beperkte duur

De behandeling van beperkte duur bestaat uit de uitvoering van een behandeling, over een beperkte looptijd, van een verontreiniging die aan het licht wordt gebracht door een bodemverontreinigingsdeskundige, door middel van risicobeheer of een sanering.

De beperkte behandeling kan worden uitgevoerd in de gevallen die voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

1) Ze wordt uitgevoerd op vraag van een van de volgende personen:

 • de persoon die een verkennend bodemonderzoek moet uitvoeren na een toevallige ontdekking of na een incident dat heeft geleid tot een verontreiniging;
 • de persoon die een risicobeheersvoorstel of een saneringsvoorstel moet laten uitvoeren;
 • de titularis van een stedenbouwkundige vergunning die op een terrein van categorie 3 moet worden uitgevoerd;

2) Indien de interventie- of saneringsnormen worden overschreden en de uitvoeringstermijn van de werken en de eindbeoordeling van de behandeling lager is dan of gelijk is aan 180 dagen, volgens de bodemverontreinigingsdeskundige;

3) Voor zover is voldaan aan de volgende voorwaarden, naargelang het geval:

 • indien de bodemverontreinigingsdeskundige concludeert dat de behandeling van beperkte duur zal bestaan uit een sanering, als de behandeling van beperkte duur wordt uitgevoerd in het kader van een verkennend bodemonderzoek als gevolg van een incident dat een verontreiniging heeft veroorzaakt en, in elk geval, indien de behandeling van beperkte duur zal volstaan opdat de lopende handelingen en werken de latere behandeling van het deel niet belemmeren waarop de behandeling van beperkte duur geen betrekking heeft en dat nog het voorwerp moet uitmaken van een verkennend bodemonderzoek;
 • Indien de bodemverontreinigingsdeskundige concludeert dat de doelstellingen van de behandeling van beperkte duur identiek zijn aan deze van het risicobeheers- of saneringsvoorstel waarvan wordt afgeweken;
 • indien het perceel dat het voorwerp zal uitmaken van de behandeling van beperkte duur, het terrein is waarop de vergunning betrekking heeft, en indien het in de inventaris van de bodemtoestand is opgenomen in categorie 3, eventueel gecombineerd met 0;

De personen die wensen te genieten van een behandeling van beperkte duur moeten een voorafgaande verklaring overmaken aan Leefmilieu Brussel alvorens de behandeling van beperkte duur van start gaat, binnen de volgende termijn:

 1. Tijdens het verkennend bodemonderzoek: na de conclusies van de deskundige betreffende de concentraties van de bodemverontreiniging en ten laatste op de vervaldatum van de termijn waarbinnen het verkennend bodemonderzoek aan Leefmilieu Brussel zou moeten betekend zijn;
 2. Na de conclusies van de deskundige betreffende het behandelingstype van de bodemverontreiniging en uiterlijk op de vervaldag van de termijn waarbinnen het risicobeheersvoorstel of het saneringsvoorstel aan Leefmilieu Brussel zou moeten betekend zijn.

De verklaring gebeurt aan de hand van een formulier dat per aangetekend schrijven of via elektronische weg wordt verstuurd naar Leefmilieu Brussel.

Na ontvangst van de voorafgaande verklaring heeft Leefmilieu Brussel 10 dagen de tijd om per aangetekend schrijven of via elektronische weg, desgevallend, het volgende te sturen:

 • ofwel een beslissing waaruit blijkt dat de verklaring onvolledig is en waarin de aangever wordt verzocht om ze te vervolledigen, in welk geval de in deze paragraaf vermelde procedure wordt hervat;
 • ofwel een beslissing die zich verzet tegen de behandeling van beperkte duur wegens niet-naleving van de bepalingen van de bodemordonnantie;
 • ofwel een beslissing die per aangetekend schrijven of via elektronische weg wordt verstuurd en aan de aangever aanvullende voorwaarden oplegt bij de uitvoering van de behandeling van beperkte duur.

De bodemverontreinigingsdeskundige moet de houder van verplichtingen informeren over de voordelen van behandeling van beperkte duur.

De behandeling van beperkte duur geldt als behandeling van de bodemverontreiniging of verkennend bodemonderzoek voor het deel van de betrokken kavel(s) dat gedekt wordt door de behandeling van beperkte duur.

Praktisch

De behandeling van beperkte duur kan worden aangevat na ontvangst van de eventuele beslissing van Leefmilieu Brussel tot het opleggen van voorwaarden aan de aangever of, als de aangever geen enkele beslissing heeft ontvangen, vanaf de dag na het verstrijken van de termijn waarover Leefmilieu Brussel beschikt om één van de voorziene beslissingen te versturen;

Ze moet worden uitgevoerd door een bodemsaneringsaannemer, onder het toezicht van de bodemverontreinigingsdeskundige en volgens de codes van goede praktijk.

Ze brengt de concentraties terug onder de risicowaarden voor de door middel van risicobeheer te behandelen verontreinigingen en beoogt de saneringsnormen of verwijdert de toename van de verontreiniging bij een behandeling door middel van een sanering;

De behandeling van beperkte duur wordt uitgevoerd ten laste van de persoon die kan genieten van een behandeling van korte duur. 

Datum van de update: 28/09/2020