U bent hier

Wanneer behandelen en wie kan het doen ?

De verplichte behandeling van de bodemverontreiniging die voortvloeit uit de conclusies van een gelijkvormig verklaard of geacht verkennend bodemonderzoek of een bodemonderzoek betreffende een sectoraal fonds voor de sanering van de bodem, moet worden uitgevoerd vóór:

1.      de vervreemding van een zakelijk recht op een terrein behalve in één van de volgende hypothesen:

 • de persoon die de zakelijke rechten vervreemdt heeft geen financiëel, toezichts- of zakelijk verband met de houder van een verplichting inzake behandeling van verontreiniging; 
 • de vervreemding van zakelijke rechten heeft betrekking op een kavel in een mede-eigendom en de houder van de zakelijke rechten op deze kavel is niet de enige die het voorwerp uitmaakt van de verplichte behandeling, of de kavel staat niet rechtstreeks in contact met de grond; 
 • de vervreemding van zakelijke rechten gebeurt in een onteigeningsprocedure.

2.      de uitvoering van handelingen en werken of de ingebruikneming van een inrichting die van dien aard zijn dat ze de behandeling of latere controle van de bodemverontreiniging belemmeren, of van dien aard zijn dat ze de blootstelling van personen of het milieu aan de door de bodemverontreiniging veroorzaakte risico’s op het terrein verhogen. Opgelet: dit betekent met name dat u uw vastgoedproject in geen geval mag starten, of uw onderneming in geen geval mag vestigen, op een verontreinigd terrein voordat dit is behandeld!

Afwijkingen

Er bestaan evenwel verschillende afwijkingen op het voorgaande:  

1) De vervreemding van een zakelijk recht kan plaatsvinden vóór de behandeling van de bodemverontreiniging, indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldaan is:

 • een verkennend bodemonderzoek werd gelijkvormig verklaard of geacht in geval van weesverontreinigingen, of een risico-onderzoek werd gelijkvormig verklaard of geacht wanneer het gemengde of eenmalige verontreinigingen betreft die door risicobeheersmaatregelen moeten worden behandeld;
 • de houder van de verplichting inzake behandeling van de bodemverontreiniging heeft zich ertoe verbonden om deze binnen een door een bodemverontreinigingsdeskundige goedgekeurd tijdsschema uit te voeren;
 • er is een financiële zekerheid gesteld die deze verbintenis dekt. Het bedrag van deze zekerheid wordt berekend en verantwoord door een bodemverontreinigingsdeskundige.  Deze houdt rekening met de werkelijke situatie van het terrein.

2) De vervreemding van een zakelijk recht kan plaatsvinden vóór de behandeling van de gemengde of eenmalige bodemverontreiniging, ongeacht het type van behandeling, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • een verkennend bodemonderzoek werd gelijkvormig verklaard of geacht;
 • de houder van de verplichting inzake behandeling van de bodemverontreiniging heeft zich ertoe verbonden om deze binnen een door Leefmilieu Brussel goedgekeurd tijdschema te vervullen;
 • er is een financiële zekerheid gesteld die deze verbintenis dekt. Het bedrag van deze zekerheid wordt berekend en verantwoord door een bodemverontreinigingsdeskundige. Dat bedrag komt overeen met de maximale geraamde kostprijs, rekening houdend met de reële situatie van het terrein en, in voorkomend geval, de financieel minst gunstige hypothesen.

3) de vervreemding van een zakelijk recht kan plaatsvinden vóór de behandeling van de bodemverontreiniging die voortvloeit uit een bodemonderzoek betreffende een sectoraal fonds voor de sanering van de bodem, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de behandeling betreft uitsluitend een verontreiniging die ten laste wordt genomen door een sectoraal fonds voor de sanering van de bodem;
 • de houder van de verplichting inzake behandeling van de verontreiniging, verbindt er zich solidair met de aanvrager van de tussenkomst toe om de behandeling van de verontreiniging uit te voeren in het geval deze, om welke reden dan ook, niet door het sectoraal fonds voor de sanering van de bodem zou worden uitgevoerd.

4) de vervreemding van een zakelijk recht kan plaatsvinden vóór de behandeling van de bodemverontreiniging wanneer de behandeling uitsluitend betrekking heeft op een verontreiniging die ten laste wordt genomen door een publieke behandeling.

Wanneer de behandeling tezelfdertijd verontreinigingen beoogt die door een sectoraal fonds voor de sanering van de bodem ten laste worden genomen en andere niet, dan kunnen de hogergenoemde bepalingen simultaan worden toegepast.

In de praktijk

De houder van de verplichting stuurt Leefmilieu Brussel per aangetekend schrijven een voorstel betreffende het tijdsschema van behandeling van de bodemverontreiniging en betreffende het bedrag van de financiële zekerheid.

Na ontvangst van deze voorstellen heeft Leefmilieu Brussel 30 dagen de tijd om er al dan niet mee in te stemmen. Na verloop van die termijn wordt het voorstel geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de financiële zekerheid voorzien is in de vorm van een bankgarantie of verzekering, moet het bewijs dat ze is gesteld, worden betekend voordat de afwijking kan worden toegekend door Leefmilieu Brussel. Indien het stellen van de financiële zekerheid is voorzien via de overschrijving op een rubriekrekening van het nodige bedrag dat door de notaris wordt afgehouden van de opbrengst van de verkoop, kan de afwijking worden toegestaan bij de goedkeuring van het bedrag van de financiële zekerheid en het tijdsschema voor de behandeling, maar het bewijs dat de zekerheid is gesteld, moet verplicht worden betekend binnen de 15 dagen na de ondertekening van de authentieke akte.

Opgelet:

 • de financiële zekerheid kan enkel door fysieke personen gesteld worden onder de vorm van een overschrijving op de gerubriceerde rekening van de instrumenterende notaris. Deze vorm kan niet toegepast worden door rechtspersonen, maar deze laatste moeten de financiële zekerheid op een andere manier stellen (bv. bankgarantie of verpande rekening).
 • de financiële zekerheid kan in geen geval worden vrijgegeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leefmilieu Brussel, maar zal wel op eerste schriftelijke vraag van Leefmilieu Brussel en zonder voorafgaande verantwoording vrijgegeven worden aan de persoon die ze heeft gesteld.

Wie mag de behandeling uitvoeren?

Het is belangrijk dat de werken worden uitgevoerd door een bij Leefmilieu Brussel geregistreerde bodemsaneringsaannemer. Om een bodemsaneringsaannemer te vinden, kunt u de lijst raadplegen.

Datum van de update: 28/09/2020