U bent hier

U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren?

U bent eigenaar van een woning of een kantoor met een oppervlakte van meer dan 500 m². Als dit pand gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en u van plan bent het goed te verkopen of te verhuren, moet u een EPB-certificaat (energieprestaties van gebouwen) laten opstellen.

Sinds 2011 moet u over een EPB-certificaat beschikken van zodra het goed op de markt wordt gebracht. Dankzij het certificaat kunnen kandidaat-kopers of -huurders de energieprestaties van de beschikbare panden op de markt vergelijken.

Om die vergelijking mogelijk te maken, moet de eigenaar of zijn tussenpersoon bij het verkopen of verhuren:

  • in alle reclame (kleine advertenties, affiches, internet, …) melding maken van de energieklasse (van A tot G)
  • op eenvoudig verzoek kopieën van het EPB-certificaat aan de kandidaat-kopers of -huurders bezorgen.

Bij verkoop moeten de energieklasse (van A tot G), het nummer van het EPB-certificaat en de datum waarop het verstrijkt worden overgenomen in de authentieke akte  en eventueel het verkoopcompromis.  De eigenaar moet het EPB-certificaat van het verkochte goed bij de ondertekening van de authentieke akte aan de nieuwe eigenaar bezorgen. Bij een openbare verkoop wordt de kopie van het EPB-certificaat bij het bestek gevoegd.

Bij verhuur moet de eigenaar in de huurovereenkomst melding maken van de energieklasse en de verklaring dat de huurder een kopie van het EPB-certificaat heeft ontvangen. Op 1 januari 2018 treedt de ordonnantie houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst van 27 juli 2017 in werking. Deze bepaalt dat de verhuurder aan de huurder vóór en uiterlijk bij het sluiten van de huurovereenkomst het energieprestatiecertificaat moet meedelen (artikel 271, §1).

Er werden maatregelen ingevoerd om te controleren op de aanwezigheid van de EPB-gegevens in advertenties en de correcte overdracht van EPB-certificaten bij het opmaken van de akte. Eigenaars die geen rekening houden met de verplichting een EPB-certificaat voor te leggen, kunnen een strafrechtelijke sanctie oplopen die kan worden omgezet in een administratieve geldboete die door Leefmilieu Brussel wordt geïnd.

Hoe kunt u een pand laten certificeren?

Alvorens het goed op de markt te brengen, moet u een beroep doen op een certificateur die erkend is door Leefmilieu Brussel. Die moet een bezoek brengen aan uw pand, de energiekenmerken ervan opmeten, ze in de certificatiesoftware coderen en vervolgens het EPB-certificaat afdrukken dat u binnen 10 werkdagen na het bezoek van de certificateur zal worden bezorgd. De voorwaarden van dat bezoek en de documenten die moeten worden voorbereid zijn opgenomen in de infofiche "Het bezoek van de certificateur (.pdf)"

In een appartementsgebouw, moet elk appartement over een afzonderlijk EPB-certificaat beschikken. Het kan daarom interessant zijn om de uitvoering ervan te groeperen met andere mede-eigenaars, vooral als het verwarmingssysteem gemeenschappelijk is.

Hoe een bestaand EPB-certificaat updaten?

Het EPB-certificaat is 10 jaar geldig en kan dus opnieuw worden gebruikt in het kader van een nieuwe vastgoedtransactie. Indien er echter werkzaamheden werden uitgevoerd die een impact hebben op de energieprestaties  (vervangen van ramen, verwarmingsketel, isolatie, …) is het certificaat niet langer representatief voor het goed en dus ongeldig. In dit geval is een update van het certificaat nodig door een beroep te doen op de certificateur die het certificaat heeft opgesteld (zijn naam staat onderaan het certificaat), ofwel moet een nieuw certificaat worden opgesteld door een certificateur van uw keuze.

Deze laatste zal echter alle gegevens opnieuw moeten invoeren en een volledig bezoek moeten afleggen, terwijl de certificateur die het originele certificaat heeft opgesteld tijdens zijn bezoek enkel de resultaten van de uitgevoerde werken moet vaststellen en een update van de oorspronkelijke invoergegevens moet doorvoeren, met doorgaans een gunstig effect  op de kostprijs.

Mijn pand verkeert in slechte staat of ondergaat werkzaamheden. Is een EPB-certificaat noodzakelijk?

Sommige panden vallen niet onder het toepassingsgebied van de regelgeving en hoeven niet te beschikken over een EPB-certificaat in het kader van een vastgoedtransactie.

De objectieve elementen die in overweging worden genomen en de te volgen procedure indien u van mening bent dat u zich in een dergelijk geval bevindt, staan beschreven in de infofiche ‘De grenzen van het toepassingsveld voor woningen in slechte staat of waaraan er gewerkt wordt’ (.pdf).

Heeft u vragen over het afgeleverde certificaat?

Aarzel niet om contact op te nemen met uw certificateur als u vragen heeft over het resultaat van uw EPB-certificaat. U kunt ook de infofiche ‘Het resultaat van het EPB-certificaat’ (.pdf) raadplegen voor antwoorden op veelgestelde vragen omtrent het resultaat van het EPB-certificaat. Als u objectieve vermoedens hebt van afwijkingen in de door uw certificateur ingevoerde gegevens, hebt u de mogelijkheid om hem een kopie te vragen van het opnameformulier dat hij heeft gecodeerd.

Als u na deze stappen te hebben ondernomen hulp wenst te krijgen van Leefmilieu Brussel, kunt u een e-mail sturen naar het adres dat vermeld staat op de achterzijde van het EPB-certificaat of het volgende formulier invullen.

FAQ EPB-certificaten

We hebben hieronder de meest gestelde vragen betreffende de regelgeving "energieprestatie van gebouwen (EPB) en binnenklimaat" verzameld.

» FAQ EPB-certificaten voor de vragen betreffende het EPB-certificaat bij een vastgoedtransactie voor wooneenheden en tertiaire eenheden, of betreffende het op te stellen EPB certificaat voor de openbare gebouwen.

Datum van de update: 19/02/2018