U bent hier

Vaak gestelde vragen

Het Label is volledig gratis, er wordt geen enkele kost aangerekend tijdens het labelingsproces. De implementatie van ecobeheermaatregelen kan weliswaar een bepaalde investeringskost voor de organisatie met zich meebrengen, maar de vermindering van het water-, elektriciteits- of verwarmingsgebruik kan eveneens besparingen op middellange of lange termijn opleveren. 

 • Hoe verloopt de controle? 

Elk kandidatuurdossier voor het label dat wordt opgemaakt na aanvraag van de labeling, maakt het voorwerp uit van een verificatie door de verificateur. Deze bezorgt zijn verificatierapport aan Leefmilieu Brussel dat in fine beslist om de organisatie al dan niet het label toe te kennen.

De door de verificateur verrichte verificatie kan uit twee zaken bestaan :

 • een zogenaamde administratieve verificatie;
 • een audit ter plaatse.

De administratieve verificatie gebeurt op basis van bewijsstukken die via het referentiekader gevraagd worden.
Volgende zaken zullen daarbij gecontroleerd worden:

 • de volledigheid en de correctheid van de beschrijving van de activiteiten die op de vestiging worden uitgevoerd;
 • lle bewijsstukken die verband houden met de wettelijke verplichtingen die in het referentiekader opgenomen werden en die van toepassing zijn op het onderzochte dossier;
 • alle verplichte goede praktijken;
 • een bepaald aantal goede praktijken, waarvan de kandidaat aangeeft dat ze geïmplementeerd werden.

Als de verificateur van mening is dat de bewijsstukken niet relevant of niet in overeenstemming zijn met het referentiekader, of als de berekening van de realisatiegraad van een of meerdere praktijken hem onjuist lijken, kan hij om nadere toelichtingen en verduidelijking vragen. Verder heeft hij eveneens de mogelijkheid om aanvullende goede praktijken en de hiermee verband houdende bewijsstukken te verifiëren.

Voorts zal er ambtshalve een audit ter plaatse uitgevoerd worden voor 25% van de ingediende kandidatuurdossiers. De respectievelijke dossiers zullen willekeurig uitgekozen worden. De kandidaat wordt  van de audit verwittigd en er wordt binnen de 4 weken een datum vastgelegd met de verificateur.

 • Waarmee komt het toegekende aantal sterren overeen en wat evalueert het Label precies? 

Het Label Ecodynamische Onderneming evalueert de ecobeheeraanpak van de kandidaat.
Het Label beloont de kandidaat door hem een, twee of drie sterren toe te kennen in functie van zijn algemeen resultaat.

 • 1 Ster: Bravo, u hebt een ster bij het Label Ecodynamische Onderneming verworven. Uw organisatie is begonnen met het uitrollen van milieubeheermaatregelen en is op goede weg. Doe zo voort en u zult nog een tweede of een derde ster in de wacht kunnen slepen.
 • 2 Sterren: Bravo, uw organisatie behaalde 2 sterren bij het Label Ecodynamische Organisatie, wat aantoont dat u zich actief bezig houdt met uw milieubeheer. Waarom niet nog verder gaan en ook de 3de ster in de wacht slepen?
 • 3 Sterren: Gefeliciteerd, uw organisatie geldt als een model van Ecodynamische Onderneming! U geeft het goede voorbeeld op milieubeheervlak. Blijf innoveren en op die manier tonen, hoe het moet.
 • Wat moet ik doen, als ik meerdere vestigingenheb? 

Het label is van toepassing op een vestiging van de organisatie. Organisaties met meerdere vestigingen kunnen een label voor elk van hun vestigingen aanvragen.

 • Een vestiging wordt gedefinieerd als: een entiteit die overeenstemt met een plaats die door een bedrijf gebruikt wordt alsook met alle voorzieningen, elke infrastructuur en alle materiaal op die plaats, en waar dat bedrijf een beheerverantwoordelijkheid heeft inzake activiteiten, producten of diensten.

Het logo van het Label Ecodynamische Onderneming mag alleen worden gebruikt voor het adres en de activiteiten van de gelabelde vestiging(en).
Het is van groot belang dat er bij het publiek geen verwarring heerst tussen de gelabelde en de niet-gelabelde vestigingen.

 • Ik beschik over een internationale ISO14001- of EMAS-certificering. Wat is er dan voor mij van toepassing in het kader van dit Label? 

Het Label Ecodynamische Onderneming, ISO14001 en EMAS zijn verschillende certificeringen.
Het Label concentreert zich op de effectieve resultaten van het organisme, d.w.z. op de goede praktijken op ecobeheervlak die op het terrein geïmplementeerd werden en gehandhaafd worden. Het Label waarborgt dat de kandidaat-organisatie een zekere milieuprestatie levert, met name datgene wat ze kon implementeren gelet op haar context, grootte, bedrijfsactiviteit, enz.

Onder de goede ecobeheerpraktijken die door het Label gevaloriseerd worden, bevinden zich echter ook praktijken die eveneens voor de EMAS- of ISO14001-certificering vereist zijn. Daarom is voorzien dat het Label op het eigen platform ook de goede praktijken in de verf zet die door andere certificeringen worden gevraagd kwestie van op die manier tevens de link met hen te leggen.  

 • Het label dat ik behaalde, dateert van vóór 2017 en is nog de oude versie van het Label. Zijn mijn labeling en mijn kandidatuurdossier dan nog steeds geldig? 

Het Label onderging in 2018 een hele transformatie en de gehanteerde evaluatiecriteria zijn niet meer dezelfde als vroeger. Het is dus best mogelijk dat het toegekende aantal sterren niet meer met het huidige systeem overeenstemt. Bijgevolg dient u zich opnieuw kandidaat te stellen om het Label te behalen door een nieuw kandidatuurdossier aan te maken op het platform van het Label. U mag er echter van op aan dat zowel de oude als de nieuwe versie van het Label de ondernomen milieu-initiatieven zullen valoriseren. Concreet wil dat zeggen dat alles wat u voordien al ondernam, ook in de nieuwe editie van het Label gewaardeerd zal worden.

 • Mag ik het logo van het label op de website van mijn organisatie gebruiken? 

Ja, u mag het logo dat u door Leefmilieu Brussel toegestuurd werd en dat de datum preciseert waarop u uw Label behaalde, voor de specifiek gelabelde vestigingen gebruiken. Als u over meerdere vestigingen beschikt, dient u de ruimte te specificeren waarvoor het logo van het Label geldt. Gelieve wel elke verwarring tussen de gelabelde en de niet-gelabelde vestigingen te vermijden.

Er is ook geen geldigheidstermijn op het Label van toepassing, wat betekent dat u het logo met vermelding van de datum waarop u het behaalde, zolang mag gebruiken, als u maar wil. Qua geloofwaardigheid ten overstaan van de stakeholders van uw organisatie (klanten, werknemers, leveranciers, partners, enz.), raden we u niettemin aan om uw Label regelmatig te laten vernieuwen.

 • Hoe kan ik op lange termijn gelabeld blijven? Ik wil mijn labeling vernieuwen, is mijn dossier nog altijd geldig? 

Het Label heeft geen vaste geldigheidstermijn, maar het staat u vrij om u op eender welk moment opnieuw kandidaat te stellen met het oog op een actualisering van uw Label. U boekt vooruitgang op uw eigen tempo.
Om uw Label te actualiseren, moet u weliswaar opnieuw een dossier aanmaken op het platform, maar dat nieuwe dossier zal automatisch de informatie overnemen, die zich in uw vorig dossier bevond.

 • Is er hulp voorzien om het kandidaatsdossier in te dienen? 

Leefmilieu Brussel biedt de kandidaat-organisaties en de gelabelde organisaties een geheel van opleidingen en gratis hulpmiddelen aan en organiseert seminaries voor hen.
Afgezien van het gebruik van het platform zal de kandidaat ook toegang hebben tot een technische dienst (helpdesk) ter beantwoording van eventuele vragen in de loop van zijn kandidatuur. Deze helpdesk is toegankelijk via het e-mailsysteem van het platform of telefonisch. Indien hij dat wenst, zal de kandidaat zich kunnen inschrijven voor thematische opleidingen die de gelegenheid bij uitstek zullen vormen om de lessen en ervaringen omtrent het label te delen.
In sommige specifieke gevallen zal er ook een individuele begeleiding aan de kandidaat toegewezen worden door Leefmilieu Brussel om een specifieke problematiek op te volgen. Dat kan overwogen worden, nadat de kandidaat reeds gebruikmaakte van de helpdesk alsook van de door Leefmilieu Brussel ter beschikking gestelde opleidingen/tools/gidsen en er desondanks toch nog vragen of problemen blijven bestaan.

 • Ik ben huurder. Kan ik echter ook het label aanvragen voor mijnvestiging? 

Ja. Het Label en meer bepaald het referentiekader van het Label dat alle goede praktijken in kaart brengt die op uw organisatie van toepassing zijn, houdt rekening met het feit dat u huurder bent en evalueert uw ecobeheerprestaties in functie daarvan. 

 • Wie kent het Label en het aantal sterren toe? 

Het is Leefmilieu Brussel die het kandidatuurdossier goedkeurt of weigert en het Label aan de kandidaat toekent met 1, 2 of 3 sterren. 

 • Hoe bewijs ik de goede praktijken die ik binnen mijn organisatie geïmplementeerd heb? 

Het referentiekader van het Label zal u duidelijk maken welke documenten er doorgaans verwacht worden. De rechtvaardiging van de implementatie van een goede praktijk zal vaak intuïtief zijn (een factuur, een foto, een procedure, enz.), maar bij vragen kunt u zich altijd tot de helpdesk wenden. Verder kan de verificateur ook zelf preciseren wat hij verwacht aan documenten. 

 • Hoe geef ik de realisatiegraad van mijn goede praktijken in mijn dossier aan?  

U kunt uw realisatiegraad in uw dossier aangeven via het platform.

Zoals de term zelf al aangeeft, preciseert de realisatiegraad de mate waarin de organisatie de goede praktijk geïmplementeerd heeft. Sommige goede praktijken zullen louter uit een 'ja/neen'-implementatie bestaan, d.w.z. 0% - 100%; bij andere zal het uitrollen ervan geleidelijker aan verlopen 25% - 50% - 75% - 100%.

In het tweede geval geeft het de vorderingsstaat van de goede praktijk aan:

Realisatiegraad 

Rechtvaardiging van de vorderingsstaat 

0%

U bent van plan om deze goede praktijk te implementeren, maar u hebt deze nog niet gelanceerd of geïntroduceerd.
Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen enkele aankoop of installatie verricht werd, dat er geen enkel personeelslid al opgeleid werd en dat er nog geen enkele procedure geformaliseerd werd.

25%

De goede praktijk werd simpelweg gelanceerd, de aanzet werd ertoe gegeven of u bent er al deels mee begonnen.
Dat betekent bijvoorbeeld dat 25% van de aankopen of installaties gerealiseerd werd of dat voorlopig al 25% van het personeel opgeleid werd.

50%

De goede praktijk werd deels uitgerold.
Dat betekent bijvoorbeeld dat 50% van de aankopen of installaties gerealiseerd werd of dat voorlopig al 50% van het personeel opgeleid werd of dat er een procedure bestaat, die nog maar voor 50% van alle werknemers geldt.

75%

De goede praktijk is bijna volledig geïmplementeerd, maar nog niet helemaal.
Dat betekent bijvoorbeeld dat 75% van de aankopen of installaties gerealiseerd werd of dat voorlopig al 75% van het personeel opgeleid werd.

100%

De goede praktijk is volledig geïmplementeerd.
Dat betekent bijvoorbeeld dat alle aankopen of installaties verricht werden, dat het personeel volledig opgeleid werd of dat de laatste hand aan de procedure gelegd werd. 

xxx

 • Wat moet ik doen als mijn organisatie verhuist? 

Het Label Ecodynamische Onderneming wordt aan een bepaalde vestiging toegekend. Als u een lopend dossier heeft, en uw onderneming verhuist of is van plan dat te doen, moet u contact opnemen met de helpdesk van het Label om hen te informeren.
Als uw onderneming naar een andere locatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuisd is, moet u voor uw nieuwe vestiging een nieuw dossier indienen.

Als uw onderneming naar een plaats buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuist, kan u  jammer genoeg geen label meer ontvangen,  aangezien het een Brussels label betreft.

 • Ik heb een goede praktijk geïmplementeerd, die niet in het referentiekader is opgenomen. Hoe kan ik deze toch laten valoriseren? 

Afgezien van de goede praktijken die in het referentiekader vermeld worden, kan de kandidaat ook aanvullende goede praktijken voorstellen die niet in het referentiekader zijn opgelijst.  De kandidaat dient hiervoor een voorstel in te dienen bij de Helpdesk. De Helpdesk zal vervolgens verifiëren of het voorstel een nieuwe praktijken betreft, ten opzichte van wat al is opgenomen in het referentiekader, EN of ze de impact van de kandidaat op het milieu verkleinen. Indien dit het geval is, voegt de helpdesk deze goede praktijken toe aan het dossier van de kandidaat. De aanvaarde aanvullende goede praktijken mogen voor maximum 10% van de globale score meetellen. Deze drempel van 10% is niet van toepassing voor de kandidaten met activiteiten die op het moment van hun kandidatuur niet in het referentiekader beschreven worden.

 • Mijn termijn van 18 maanden voor het voltooien van mijn kandidatuurdossier is verstreken. Wat gebeurt er nu met mijn dossier? 

Eenmaal deze termijn is verstreken, wordt het dossier gearchiveerd en moet u een nieuw dossier aanmaken om een aanvraag voor een label te kunnen indienen. De reeds ingevulde gegevens gaan echter niet verloren en zullen automatisch terugkeren in het volgende aangemaakte dossier dat aan de meest recente versie van het Referentiekader gekoppeld zal zijn.

 • Waarom een nieuw Label Ecodynamische Onderneming in 2018?  

Na bijna 19 jaar was het label aan een opfrisbeurt toe. Leefmilieu Brussel nam de inhoud van het label onder de loep om het te moderniseren en er het concept van de Circulaire Economie in op te nemen, gelet op het nieuwe beleid dat begin 2016 door het Gewest bekrachtigd werd.
Aangezien de economische context sterk veranderd is, wil Leefmilieu Brussel via het label de beste tools aanreiken om de organisaties te helpen bij de stappen die ze op ecobeheervlak ondernemen. De nieuwe versie van het label werd begin 2018 gelanceerd.

 

Datum van de update: 11/10/2021

Contact: 

 • Meer inlichtingen over het Label Ecodynamische Onderneming? Conctacteer het Label helpdesk op info@ecodyn.brussels