U bent hier

Be Circular - Gewestelijk programma voor circulaire economie

De Gewestelijke beleidsverklaring voorziet om de lineaire economie, waarbij producten worden afgedankt of weggegooid na gebruik, te vervangen door een circulaire economie, waarbij ingezet wordt op het delen, repareren, hergebruiken en recycleren van producten, componenten en grondstoffen. Dit biedt opportuniteiten inzake milieu en grondstoffenbeheer, maar eveneens voor het ontwikkelen van nieuwe sectoren die zorgen voor niet-delokaliseerbare jobs.

Wat is de circulaire economie?

De circulaire economie is een economisch model waarin de hulpbronnen in een kringloop worden gebracht om hun waarde te bewaren.  

Hoe dit mogelijk is?

Door de grondstoffen op een efficiëntere manier te gebruiken, hun verspilling te beperken, ervoor te zorgen dat de restproducten van de ene organisatie de grondstoffen van de andere worden, door de levensduur van de producten te verlengen, enz. en dat allemaal op lokaal niveau. Zo kan men de impact van de handel en de productie op het leefmilieu verminderen en tegelijk het welzijn van de burgers verhogen.  

De circulaire economie beperkt zich niet tot het recupereren of recycleren van grondstoffen. Ze impliceert ook een voorafgaande reflectie over het ontwerp van de producten. Vanaf het begin moet men weten hoe lang het product zal meegaan en hoe de grondstoffen waaruit een product bestaat op het einde van zijn levensduur opnieuw in het economisch circuit zullen worden gebracht.

Dit is een "koolstofarm" economisch model, dat zorgt voor lokale werkgelegenheid en toegevoegde waarde voor de Brusselaars terwijl hun leefmilieu en levenskwaliteit worden beschermd.

De gewestelijke strategie

In 2016 is het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) gelanceerd, ook gekend als Be Circular. Met het GPCE wil het Gewest zichzelf op de kaart te zetten als een bijzonder innovatieve Europese regio en als een voortrekker op het vlak van overheidsbeleid ter ondersteuning van de circulaire economie.

Het GPCE is een multi-stakeholder programma waarbij 91 organisaties concreet betrokken zijn. Het programma wordt aangestuurd door Leefmilieu Brussel, samen met hub.brussels, Innoviris en Net Brussel. 

Het GPCE heeft 3 algemene doelstellingen:

  • De milieudoelstellingen omvormen tot economische kansen.
  • De economie in Brussel verankeren om lokaal te produceren wanneer dat mogelijk is, de verplaatsingen te verminderen, het gebruik van het grondgebied te optimaliseren en toegevoegde waarde voor de Brusselaars te creëren.
  • Bijdragen aan de jobcreatie.

Het programma bevat 111 maatregelen, verdeeld over 4 strategische assen: transversale, sectoriële en territoriale maatregelen, alsook maatregelen omtrent governance. 

De transversale maatregelen van het programma hebben betrekking op alle economische spelers en hebben tot doel een gunstig regelgevingskader tot stand te brengen, economische steun te bieden, innovatie, duurzame en innovatieve openbare markten te ontwikkelen en opleidingen te creëren of te begeleiden. 

Specifieke sectorale maatregelen zijn gericht op de bouwsector, hulpbronnen en afval, logistiek, handel en voeding. 

De territoriale maatregelen hebben als doel om alle actoren van het grondgebied, van de wijken tot het grootstedelijk gebied, te mobiliseren. 

De governance maatregelen bepalen het kader waarbinnen de drie ministeries en 13 publieke administraties samenwerken om hun acties te coördineren en van het GPCE een succes te maken.

De resultaten van het GPCE

De voorziene looptijd van het GPCE is 2016-2020. Op 31 december 2018 was reeds 60% van het voorziene programma uitgevoerd. Op dat ogenblik hadden 194 organisaties financiële ondersteuning ontvangen voor in totaal € 11,5 miljoen, waren 207 workshops georganiseerd met 5500 deelnemers, ontvingen 319 organisaties niet-financiële bedrijfsondersteuning, konden 3000 mensen een opleiding volgen,…

Ontdek de opportuniteiten die het GPCE voor uw organisatie kan bieden via circulareconomy.brussels.

Datum van de update: 05/05/2022