U bent hier

Toolbox voor duurzame wijkontwikkeling

Het referentiekader voor duurzame wijkontwikkeling

*Coming soon*
In samenwerking met andere regionale actoren van stedenbouw in het Brussels Gewest ontwikkelt Leefmilieu Brussel momenteel een nieuw referentiekader duurzame wijken. De lancering wordt verwacht voor begin 2019. Schrijf u hier in indien u op de hoogte wilt worden gehouden van de lancering.

In the meantime…
Ondertussen kan u nog steeds beroep doen op de wijkontwerpgids van 2009 : Memento voor Duurzame Wijken (.pdf)

Thematische toolbox 

Leefmilieu Brussel inspireert en ondersteunt de actoren van het Brusselse stedenbouwkundige landschap bij hun zoektocht naar de definitie en realisatie van de duurzame stad. De wijkschaal is de dimensie bij uitstek om de transitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de faciliteren.

Inderdaad, het wijkniveau, schakel tussen het microperspectief (het individu, het perceel) en het macroperspectief (de stad, het gewest), geeft de kans om lokale technische en sociale oplossingen te zoeken als antwoord op de regionale en globale uitdagingen. Goede praktijkvoorbeelden van duurzame stedenbouw uit Brussel, België of daarbuiten worden in deze toolbox in de kijker gezet om zich te kunnen blijven inspireren. Ook technische innovatie wat betreft wijkontwikkeling verdient hier de schijnwerpers. De thematische toolbox biedt de (publieke en private) wijkontwikkelaar de kans om per thema op zoek te gaan naar welke concrete duurzaamheidsaanbevelingen in zijn of haar project passen en hoe deze technisch te implementeren.

Typologische toolbox

 

Leefmilieu Brussel onderzocht samen met zijn Facilitator Duurzame Wijkontwikkeling welke ruimtelijke typologieën binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de juiste omstandigheden vertonen, d.w.z. vaak voorkomend en van grootschalige omvang, om op duurzame manier te worden (her)ontwikkeld.

Als mogelijke kiemen van duurzame wijken kwamen alvast vijf dergelijke typologieën naar voren waarvoor de uitwerking van ontwikkelingsscenario’s interessant bleek: (1) reconversiezones (dichtbebouwde wijken in volle verandering zoals de kanaalzone), (2) tuinwijken, (3) grotere wooncomplexen, (4) grote breuken in het stedelijk weefsel en (5) onontwikkelde terreinen (zowel onaangeroerde grond in de rand van het gewest, als kleinere versnipperde braakliggende percelen of terreinsnoeren).

Sommige scenario’s worden al gestaafd door planningsinstrumenten op gewestelijk niveau: dat is het geval voor de reconversiezones via de duurzame wijkcontracten en de grote braakliggende terreinen in de stad via de richtschema’s of de bijzondere bestemmingsplannen. Het Memento Duurzame Wijken behandelt bebouwde en onbebouwde terreinen.

Om deels te beantwoorden aan de vraag naar aangepaste instrumenten voor de overige drie typologieën - de tuinwijken, de grote woningcomplexen en de terreinsnoeren - heeft Leefmilieu Brussel nu een specifieke toolbox uitgewerkt. Deze biedt, als aanvulling van het Memento Duurzame Wijken, methodologische en technische ondersteuning aan administraties, vastgoedpromotoren, projectontwikkelaars en verenigingen voor een duurzame herontwikkeling van dit type wijken.

De ontwikkelingsscenario’s die hier per typologie worden voorge

steld, met telkens een casestudie als leidraad, zijn zowel van toepassing op het bestaande stadsweefsel als op de grondreserves van het Gewest. In eenzelfde wijk kunnen verschillende scenario’s worden ontwikkeld en de combinatie ervan kan interessante synergiën creëren. 

 

Datum van de update: 29/10/2018