U bent hier

Projectoproep 2018 bij de Brusselse gemeenten en OCMW's voor de uitvoering van duurzame milieuprojecten

De plaatselijke overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden uitgenodigd deel te nemen aan de projectoproep voor de verwezenlijking van concrete acties die in de lijn liggen van het gewestelijk beleid en waarvan de plaats van actie zich op het lokale niveau bevindt.

Voor 2018 zijn de acties die prioritair worden ondersteund en die verband houden met de gewestelijke thema's de volgende: 

 • De Good Food-strategie - Naar een duurzamer voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, goedgekeurd door de Brusselse Regering op 19 december 2015 (zie onze website)
 • Beheer van grondstoffen, afvalbeheer (zie onze website).
 • Natuurbehoud in de stad, ecologisch beheer van openbare ruimten, inclusief het stoppen met het gebruik van pesticiden (zie onze website).
 • Strijd tegen geluidsoverlast veroorzaakt door het verkeer (zie onze website) in de wijken, in het bijzonder de maatregelen voor verkeersgeleiding die tot doel hebben de intensiteit of de snelheid van de voertuigen te verminderen, het gebruik van minder geluidsproducerende materialen en wegbedekking, de plaatsing van geïntegreerde voorzieningen die de verspreiding van geluid minimaliseren.
 • Waterbeheer en de strijd tegen overstromingen (zie onze website).

Naargelang de thema's en de doelstellingen kunnen de verwachte projecten betrekking hebben op: 

 • Het organiseren van activiteiten om de bevolking te sensibiliseren
 • De inrichting of terbeschikkingstelling van terreinen of gebouwen
 • Bouwprojecten of projecten om de openbare ruimte in te richten
 • Studies voorafgaand aan deze projecten
 • ...

Wie kan projecten indienen? 

De projectoproep is toegankelijk voor alle gemeenten en OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De oproep is niet bedoeld voor gemeentescholen, vzw's afhankelijk van de plaatselijke besturen, burgergroepen of ondernemingen. Voor deze doelgroepen bestaan er specifieke projectoproepen.

Elke overheid kan meerdere projecten indienen.

Meerdere lokale overheden van verschillende gemeenten kunnen een gemeenschappelijk project en/of gerelateerde projecten indienen. 

Financiële voorwaarden

Volgens de doelstellingen en het type project, kan het bedrag van de toegekende subsidie variëren van 25.000 € tot 150.000 €.

Elk lokaal bestuur moet ten belope van minstens 10% van het bedrag van de subsidie die wordt toegekend, bijdragen tot de financiering van het project.

Wat wordt ter beschikking gesteld?

Om deze projecten uit te voeren stelt Leefmilieu Brussel verschillende hulpmiddelen ter beschikking.

Voor de Good Food-projecten: 

 • ondersteuning bij het moestuinbeheer en het composteren via het netwerk van moestuinmeesters en compostmeesters;
 • terbeschikkingstelling van een toolkit en van een opleidingspakket voor gemeentelijke contactpersonen om co-tuinieren (tuinen delen) te ontwikkelen;
 • stapsgewijze ontwikkeling van een gedeelde toolkit voor de uitbouw van stadslandbouw voor particulieren / collectieve initiatieven;
 • Toegang tot workshops stadslandbouw, gegeven door een dienst met deskundigen stadslandbouw en bestemd voor het publiek uit de gemeenten en de OCMW's;
 • Terbeschikkingstelling van een dienst met deskundigen om de ontwikkeling van stadslandbouwprojecten te begeleiden of om doelgerichte expertises te leveren (domeinen nog te bepalen, bv. juridisch, bodemonderzoek...);
 • bestaande cartografie van de verontreinigde bodems;
 • Een dienst voor bodemonderzoek, via een aankoopcentrale;
 • voor vragen rond overheidsopdrachten (bv. selectie van producten voor een gemeentelijke markt) bestaat er een gratis helpdesk;
 • begeleiding bij de certificering voor de kantines;
 • Een begeleiding aan de goedkeuring voor de kantines en resto en specifieke werktuigen voor de sector Horeca (gids kantine,…)
 • Een bottin van de handel Good Food (Brusselse actoren en van de Belgische leveranciers), on-line vanaf maart 2018, die een handvest omvat van verplichting Good Food per sector van activiteit
 • Vanaf begin 2018 terbeschikkingstelling van een expertendienst in verband met de aanpassing van de vraag (modaliteiten moeten nog gepreciseerd worden) voor gerichte animaties en lokale opleidingen voor tussenpersonen;
 • Tools, brochures, flyers, infofiches, kalenders, …

Voor projecten rond grond- en afvalstoffen en circulaire economie: 

 • het Vademecum "Zero Waste", dat een overzicht biedt van 120 experimenten die streven naar een productievermindering van alle soorten afval op wijkniveau;
 • ondersteuning voor composteren via het netwerk van compostmeesters;
 • de "praktische gids voor hergebruik van bouwmaterialen" die een methode voorstelt die op een werf kan worden gevolgd voor hergebruik op het terrein;
 • het Vademecum voor hergebruik, dat de methode en de clausules van het bestek aanlevert zodat openbare instellingen materiaal dat geschikt is voor hergebruik eruit kunnen halen en verkopen of schenken;
 • de website "opalis.be", die verkopers (en kopers) van bouwmaterialen inventariseert (gebouwen en openbare weg);
 • een evaluatie van burgerinitiatieven inzake hergebruik;
 • feedback over de coaching van huishoudens rond vermindering van verpakkingen;
 • Een animatie-methodologie voor het maken van onderhoudsproducten;
 • er wordt begeleiding voorzien voor de projecten grondstoffen-afval, om de samenhang tussen de projecten, de samenhang met de gewestelijke doelstellingen en met de burgerprojecten te verzekeren, zodat de gemeenten de leereffecten kunnen vergroten en projecten kunnen evalueren, en om te zorgen voor kennisoverdracht op het vlak van afvalvermindering. 

Voor projecten rond Natuur in de stad:

 • infofiches en documenten met informatie over de geldende wetgeving en de modaliteiten van de uitvoering ervan;
 • De specifieke begeleiding door een steuncel voor openbare ruimten zonder pesticiden en de website www.zeropesticide.brussels
 • In de loop van 2018: begeleiding en informatieverstrekking door de Natuurfacilitator binnen Leefmilieu Brussel
 • In de loop van 2018: het vademecum 'onkruidbestrijdingsplan voor wegen'
 • In de loop van 2018 (onder voorbehoud): de professionele opleidingen voorgesteld door het Competentiecentrum ecologisch stadsbeheer van Leefmilieu Brussel

Voor projecten rond Strijd tegen geluidshinder:

 • Het vademecum wegverkeerslawaai in de stad op de website van Leefmilieu Brussel
 • De website betreffende het beperken van de geluidshinder in de stad
 • Atlas "Geluidshinder door het verkeer – Strategische kaart voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
 • De brochure "Rustig wonen in Brussel: 100 tips om zich te beschermen tegen lawaai... en er minder te maken", Leefmilieu Brussel, 2013 (te downloaden op de website)
 • De cartografie van het verkeerslawaai
 • De online tool Webnoise op de website van Leefmilieu Brussel
 • De tool voor de evaluatie van de milieucapaciteit van het wegennet (beschikbaar in testversie)
 • Facilitatoren, waaronder een specifieke facilitator Geluidshinder
 • Een helpdesk voor vragen over openbare aanbestedingen
 • Een dienst van deskundigen binnen het departement Geluid om specifieke vragen over de ontwikkeling van projecten te beantwoorden
 • De bestaande cartografie van het verkeerslawaai en het gebruik van een simulatiemodel
 • Feedback over modelprojecten, documentatie van voorbeeldcases

Voor projecten rond Waterbeheer:

 • Wetenschappelijke en technische kennis:
  • Waterbeheerplan 2;
  • Tool/fiches over compenserende maatregelen (Gids Duurzame gebouwen);
  • Studie Aquatopia, Quadeau- en Regenwaterbeheer-tool;
  • Feedback over modelproject: catalogus van voorbeeldcases;
  • Facilitatoren, waaronder een specifieke facilitator Water.
 • Voor vragen over openbare aanbestedingen zal er een helpdesk ter beschikking staan.
 • Een dienst van deskundigen binnen ons departement om specifieke vragen te beantwoorden over de ontwikkeling van projecten met betrekking tot het duurzaam beheer van water.
 • Een bestaande cartografie.

Praktisch

De projecten moeten tegen uiterlijk 15 juni 2018 worden ingediend.

De volledige beschrijving van de doelstellingen, het type gefinancierde projecten en de voorwaarden waaraan men moet voldoen, staan in de beschrijvende nota van de projectoproep.

Download de nota van de projectoproep (.pdf), het kandidaatsformulier (.docx) en de budgettaire bijlage (.xls).

De projectoproep is een initiatief van de minister bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie.

Datum van de update: 26/07/2018
Contact: 

Pascale ALAIME

Leefmilieu Brussel

Afd. Informatie, Algemene coördinatie, Circulaire economie

Dpt. Duurzame consumptie en ecogedrag

Thurn & Taxis-site

Havenlaan 86C/3000

B-1000 Brussel

E-mail