U bent hier

Het houden van dieren buiten de positieve lijsten

Wat als het zoogdier of reptiel dat u reeds bezit niet op de positieve lijsten staat?

Als u reeds in het bezit bent van een zoogdier of een reptiel dat niet op de positieve lijsten staat, mag u dit houden als u bewijs kan leveren dat u het reeds voor 1 oktober 2009 (voor zoogdieren) of voor 1 juni 2021 (voor reptielen) in uw bezit had.

Dit kan aan de hand van volgende bewijsstukken:

 • een originele factuur of ieder ander bewijs van aankoop van het dier of de dieren in kwestie. Dit bewijs moet zeker vermelden: 
  • een aankoopdatum vóór 1 oktober 2009 voor zoogdieren en vóór 1 juni 2021 voor reptielen
  • de correcte soortnaam van het dier of de dieren
  • het aantal dieren
 • een schriftelijke verklaring van een dierenarts of een officiële vertegenwoordiger van de overheid (die beroepsmatig geïnformeerd is over de situatie van de gehouden dieren) waarin deze bevestigt dat het dier of de dieren in kwestie in uw bezit waren vóór bovenvermelde data.

De bewijsstukken moeten worden bijgehouden gedurende de levensduur van het dier in kwestie.

Indien u een reptiel (vanaf 1 juni 2021) of een zoogdier wil aanschaffen dat niet op de positieve lijsten staat, dient u voorafgaand een erkenning voor deze soort te bekomen van de Minister voor Dierenwelzijn. 

Om deze erkenning aan te vragen, moet u een gemotiveerd aanvraagdossier indienen. 

Uit het dossier moet blijken dat u zich goed gedocumenteerd heeft over de leefgewoonten en fysiologische behoeften van de soort die u wil houden. Het dossier moet tevens een gedetailleerde beschrijving omvatten van de huisvesting en verzorging die u zal verschaffen.

Voor zoogdieren moet u de erkenningsaanvraag indienen met een aangetekende brief, door dit formulier (.docx) in te vullen en naar het volgende adres op te sturen:

Bruxelles Environnement – BE/Leefmilieu Brussel – LB
Afd. Inspectie en verontreinigde bodems
Departement Dierenwelzijn
Site Tour & Taxis
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel

Voor hybride katten dient ook een ingevulde versie van deze bijlage (.docx) meegestuurd te worden.

Voor reptielen vult u dit formulier (.docx) in en stuurt u dit elektronisch door, of per post naar bovenstaand adres.

De erkenningsaanvraag kost 60 euro per soort.

Het bedrag van de dossierkosten moet u storten op het rekeningnummer IBAN BE14 0912 3109 8283 op naam van de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) - Adres: Vooruitgangsstraat 80, 1035 Brussel – Mededeling: “AGREM + naam”

De beslissing over het wel of niet toekennen van de erkenning ligt bij de Minister voor Dierenwelzijn, op advies van de Dierentuincommissie. Deze beslissing wordt genomen binnen 6 maanden volgend op de ontvangst van uw (volledige) dossier.

Indien u geen erkenning toegekend krijgt, mag u de soort niet houden. Ook wanneer uw erkenning ingetrokken zou worden door de Minister, mag u de soort niet meer houden.

Wat zijn uw verplichtingen als u een erkenning heeft gekregen voor een diersoort die niet op de positieve lijst staat?

U moet een register bijhouden met daarin:

 • het aantal dieren van de betrokken soort die gehouden wordt;
 • eventuele wijzigingen die aangebracht worden aan hun huisvesting of hun zorgen.

Wanneer u verhuist dient u het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

De erkenning heeft een onbeperkte geldigheidsduur. De Minister kan echter een erkenning schorsen of intrekken indien de omstandigheden niet langer het welzijn van de betrokken dieren verzekeren.

Kunnen er nog soorten toegevoegd worden aan de bestaande lijsten?

Als u een soort wil laten toevoegen aan de positieve lijsten moet u uw belang hiervoor aantonen en een dossier indienen bij het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel, aan de hand van het aanvraagformulier voor zoogdieren of reptielen (binnenkort beschikbaar). Uit dit dossier moet blijken dat er voldoende objectieve wetenschappelijke gegevens bestaan die aantonen dat de betrokken soort gehouden kan worden door ieder persoon die geen specifieke voorkennis heeft, zonder dat dit een risico oplevert voor het welzijn van de dieren.

Datum van de update: 02/04/2021

Documenten: 

Wetgeving: 

 • Koninklijk besluit van 16/07/2009 tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26/11/2020 betreffende de lijst van reptielen die gehouden mogen worden en de minimumnormen voor het houden ervan