U bent hier

Dierentuinen

De definitie van een dierentuin is: “elke voor het publiek toegankelijke inrichting waar levende dieren behorende tot niet gedomesticeerde soorten worden gehouden en tentoongesteld, met inbegrip van dierenparken, safariparken, dolfinaria, aquaria en gespecialiseerde verzamelingen, evenwel met uitzondering van circussen, rondreizende tentoonstellingen en handelszaken voor dieren”.

Een inrichting die andere dieren houdt dan de gedomesticeerde soorten, landbouwhuisdieren en dieren die gewoonlijk gehouden worden door de mens en die voorkomen op de lijst in bijlage A van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning van dierentuinen, met name de lama, de alpaca, het damhert en de pauw, wordt beschouwd als dierentuin.

Aanvraag tot erkenning

Elke dierentuin moet een aanvrag tot erkenning (.docx) indienen door middel van een specifiek formulier.

Volgende stukken dienen bij het dossier te worden gevoegd:

 • een overzichtsplan van de dierentuin met aanduiding van de functie van de verschillende lokalen;
 • een lijst van de aanwezige dieren;
 • een kopie van de milieuvergunning afgeleverd door het Brussels Gewest;
 • een kopie van het contract met een erkende dierenarts (.docx) ;
 • een lijst van de personeelsleden met vermelding van hun taak;
 • de naam en het adres van de verantwoordelijke van de dierentuin;
 • een kopie van de verzekeringsovereenkomst die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt (artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek).

Het formulier dient te worden opgestuurd naar:

Leefmilieu Brussel – LB/Bruxelles Environnement - BE

Afd. Inspectie en bodemverontreiniging

Departement Dierenwelzijn

Thurn & Taxis-site

Havenlaan 86C/3000

1000 Brussel

Er dient 250 euro (wanneer de verzameling zoogdieren of vogels bevat) of 125 euro (voor andere dieren) te worden gestort op rekeningnummer

IBAN : BE14 0912 3109 8283

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Vooruitgangstraat 80

1035 Brussel.

Operationele verplichtingen

De verantwoordelijke van de dierentuin moet de wettelijke vereisten naleven op het vlak van huisvesting, uitrusting, verzorging, hygiëne en diergeneeskundige begeleiding, maar moet ook de bezoeker informeren en een educatief programma uitbouwen. Hij moet tevens zijn medewerking verlenen aan internationale kweek- en uitwisselingsprogramma’s voor de betrokken diersoorten.

Er zijn specifieke minimumnormen bepaald voor het houden van bepaalde diersoorten:

 • Ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van zoogdieren in dierentuinen
 • Ministerieel besluit van 7 juni 2000 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van vogels in dierentuinen
 • Ministerieel besluit van 23 juni 2004 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van reptielen in dierentuinen

De verantwoordelijke van de dierentuin moet voor elk dier of elke diergroep in een register volgende gegevens bijhouden: de gewone en wetenschappelijke benaming, het geslacht, de herkomst en de datum van verkrijging of geboortedatum, in geval van vertrek van een dier de naam en het adres van de bestemming, en de identificatie van het specimen. De dierenarts waarmee een contract is afgesloten moet de data noteren van de controlebezoeken, de gezondheidstoestand (ziektes, behandelingen…) en in geval van sterfte de datum en de doodsoorzaak.

De minister kan op elk moment de erkenning van een dierentuin intrekken of schorsen indien de dierentuin niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in de wet en haar uitvoeringsbesluiten. De schorsing of intrekking kan ook betrekking hebben op een deel van de dierentuin. De Departement Dierenwelzijn legt de erkenning van deze instellingen voor aan de minister op basis van de controlebezoeken en adviezen van een gespecialiseerde commissie van experten, de Dierentuinencommissie . Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt op dit moment twee dierentuinen.

Datum van de update: 28/09/2020

Wetgeving: 

 • Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning van dierentuinen
 • Ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van zoogdieren in dierentuinen
 • Ministerieel besluit van 7 juni 2000 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van vogels in dierentuinen
 • Ministerieel besluit van 23 juni 2004 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van reptielen in dierentuinen