U bent hier

Amputaties

In België is het verboden gevoelige delen van het lichaam van gewervelde dieren te amputeren of te beschadigen. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel die zeer streng zijn omschreven en opgesomd in een koninklijk besluit. Alles wat niet uitdrukkelijk is toegelaten, is verboden!

Geen esthetische ingrepen

Het couperen van de oren bij de hond en het amputeren van de staart bij de hond of het paard zijn enkele voorbeelden van ingrepen die verboden zijn sinds 2001. Tenzij de ingreep heeft plaatsgevonden voor de datum van invoegetreding van dit verbod, mogen dieren die dit type van verboden ingreep hebben ondergaan, niet worden verhandeld of niet deelnemen aan tentoonstellingen, selecties of wedstrijden, zelfs indien de ingreep werd uitgevoerd in een land waar dit toegelaten is.

Specifieke vergunningen

De amputatie of de gedeeltelijke verwijdering kan toegestaan worden om diergeneeskundige redenen, in het kader van dierenziektebestrijding, om het dier beter of veiliger in te schakelen in de bedrijfsvoering of om de voortplanting van de soort in te perken.

In landbouwbedrijven

Bepaalde praktijken die vroeger gangbaar waren, zijn voortaan verboden of aan strenge regels gebonden. De organisatie van het landbouwbedrijf moet worden herbekeken om bepaalde routinematig uitgevoerde ingrepen te beperken of te vermijden, zoals het knippen van staarten bij biggen.

Ingrepen onder verdoving

Pijnlijke ingrepen moeten altijd onder verdoving of met pijnbestrijding worden uitgevoerd, behalve indien bij vergelijkbare ingrepen bij de mens ook geen verdoving of pijnbestrijding zou worden gebruikt, of wanneer de dierenarts oordeelt dat dit niet mogelijk is.

Minder pijnlijke oplossingen

Telkens wanneer mogelijk, moeten oplossingen die minder pijnlijk zijn voor het dier de voorkeur krijgen. Brandmerken ter identificatie van paarden is bijvoorbeeld verboden, en moet worden vervangen door identificatie met microchips.

Datum van de update: 28/09/2020

Wetgeving: 

  • Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
  • Koninklijk besluit van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort

Contact: 

Leefmilieu Brussel
Departement Dierenwelzijn
Thurn & Taxis 86C / 3000
1000 Brussel
E-mail