U bent hier

De gelijkvormigheidsverklaring

Voor een betere informatie over de saneringswerken of de risicobeheersmaatregelen, niet alleen voor de omwonenden maar ook voor de bevoegde Brusselse overheden, voorziet de nieuwe “Bodemordonnantie” een specifieke procedure om een risicobeheersvoorstel of een saneringsvoorstel al dan niet gelijkvormig te verklaren.

Kennisgeving

Binnen de 15 dagen na ontvangst van het risicobeheersvoorstel of het saneringsvoorstel bezorgt Leefmilieu Brussel de persoon die het moet uitvoeren:

  • ofwel een bewijs van ontvangst van volledig dossier;
  • ofwel een verzoek om aanvullingen die binnen een redelijke termijn moeten worden betekend aan het Instituut.

Indiening bij de gemeente en de afgevaardigde ambtenaar

Indien het dossier volledig is verklaard, stuurt Leefmilieu Brussel binnen de 5 dagen na ontvangst van het ontvangstbewijs van dit dossier een kopie van het risicobeheersvoorstel of van het saneringsvoorstel naar de gemeente waarin het terrein waarop de risicobeheersmaatregelen of de saneringswerken betrekking hebben, gelegen is.

Indien een bovengrondse inrichting met permanent karakter (vb. ophoging van een terrein, plaatsing van een betonplaat, enz.) is voorzien in het kader van het risicobeheer of de sanering, wordt eveneens een kopie van het saneringsvoorstel of van het risicobeheersvoorstel bezorgd aan de afgevaardigde ambtenaar (Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting – BROH), binnen de 5 dagen na ontvangst van het ontvangstbewijs van volledig dossier.

Informatie van de houders van zakelijke rechten en exploitanten

Binnen dezelfde termijn van 5 dagen na de kennisgeving van het ontvangstbewijs voor het volledige dossier brengt Leefmilieu Brussel de houders van zakelijke rechten en de exploitanten van een risicoactiviteit ervan op de hoogte dat een risicobeheersvoorstel of een saneringsvoorstel werd betekend aan het Instituut, en dat zij deze voorstellen kunnen raadplegen bij het betrokken gemeentebestuur.

In het geval van een bovengrondse inrichting met permanent karakter bezorgen de gemeente en het BROH binnen de 30 dagen na ontvangst van het risicobeheersvoorstel of het saneringsvoorstel hun advies aan Leefmilieu Brussel. Bij ontstentenis van kennisgeving van dit advies binnen een termijn van 30 dagen wordt het advies geacht gunstig te zijn.

Openbaar onderzoek

Indien het risicobeheersvoorstel of het saneringsvoorstel inrichtingen voorziet die gebonden zijn aan een milieuvergunning, organiseert de gemeente een openbaar onderzoek voor sanering/risicobeheer binnen de 15 dagen na de aanvraag van het advies, maakt ze een samenvatting van de bezwaren van de omwonenden en voegt die bij het advies dat ze binnen een termijn van 45 dagen bekendmaakt aan het Leefmilieu Brussel.

Na ontvangst van het ontvangstbewijs voor het volledig dossier of, in voorkomend geval, na ontvangst van het advies van de gemeente en het BROH of het verstrijken van de termijnen om deze adviezen of aanvullingen te betekenen, heeft Leefmilieu Brussel 45 dagen de tijd om:

  • ofwel een risicobeheersvoorstel of een saneringsvoorstel al dan niet gelijkvormig te verklaren;
  • ofwel wijzigingen of aanvullingen op te leggen die binnen een redelijke termijn aan het Instituut moeten worden betekend.

Na ontvangst van de wijzigingen of aanvullingen heeft Leefmilieu Brussel 30 dagen de tijd om het risicobeheersvoorstel of het saneringsvoorstel al dan niet gelijkvormig te verklaren.

Geen andere vergunning

De gelijkvormigheidsverklaring van een saneringsvoorstel of een risicobeheersvoorstel geldt als milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning en vergunning voor het winnen van grondwater. Er zijn geen andere vergunningen vereist indien de saneringswerken of de risicobeheersmaatregelen worden uitgevoerd in overeenstemming met het saneringsvoorstel of het risicobeheersvoorstel en met de voorwaarden van de gelijkvormigheidsverklaring.

Datum van de update: 28/09/2020