U bent hier

Welke normen respecteren ?

De “Bodemordonnantie” steunt op twee types van normen.

Vaste normen

De “Bodemordonnantie” voorziet voortaan twee types van vaste normen: interventienormen en saneringsnormen. Deze twee normen zijn opgenomen in het besluit van 8 oktober 2015 (.pdf) (B.S. 08/01/2010).

Interventienormen: dit zijn concentraties van verontreinigende stoffen in de bodem en in het grondwater waarboven de risico’s voor de volksgezondheid en/of het milieu als niet te verwaarlozen worden beschouwd en een behandeling van de

verontreiniging vereist is. Concreet zijn dit normen boven dewelke een gedetailleerd onderzoek moet worden uitgevoerd indien een bodem de saneringsnormen niet naleefde (of geacht werd deze niet na te leven).

Saneringsnormen: dit zijn concentraties van verontreinigende stoffen in de bodem en in het grondwater waaronder de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu als nihil worden beschouwd en de bodem al zijn functies kan vervullen. Concreet zijn dit normen boven dewelke een gedetailleerd onderzoek moet worden uitgevoerd indien een bodem de saneringsnormen naleefde (of geacht werd deze na te leven), en het zijn ook deze normen die moeten worden bereikt in het geval van een sanering .

Deze twee normen houden geen rekening met het gehalte aan organische stoffen of aan klei in de bodem. De interventienormen hangen alleen af van de bestemming van het onderzochte terrein op het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), wat niet het geval is bij de saneringsnormen.

Drie types van zones werden gedefinieerd.

  • Bijzondere zones: groengebieden, groengebieden met hoogbiologische waarde, parkgebieden, begraafplaatsgebieden, bosgebieden, gebieden van erfdienstbaarheden langs de randen van bossen en wouden, landbouwgebieden en gebieden voor de bescherming van grondwaterwinningen.
  • Woonzones: woongebieden met residentieel karakter, typische woongebieden, gemengde gebieden, administratiegebieden, gebieden voor voorzieningen van openbaar belang of van openbare diensten, gebieden voor sport- of vrijetijdsactiviteiten in de open lucht.
  • Industriezones: gebieden voor stedelijke industrie, gebieden voor havenactiviteiten en vervoer, spoorweggebieden.

Gebieden van gewestelijk belang, gebieden van gewestelijk belang met uitgestelde aanleg en grondreservegebieden worden ingedeeld in de kwetsbaarheidszone die met hun bestemming overeenstemt, of bij ontstentenis, in de woonzone. Sterk gemengde gebieden worden ingedeeld in de kwetsbaarheidzone die met hun bestaande feitelijke toestand overeenstemt. Bovendien kunnen een aantal gebieden, afhankelijk van hun situatie, in een verschillende kwetsbaarheidszone worden ondergebracht.

Voor sites die het voorwerp hebben uitgemaakt van een verkennend bodemonderzoek en die gelegen zijn in een beschermingsgebied voor grondwaterwinning, moeten de voorziene normen door twee worden gedeeld

Variabele normen

Dit zijn de risicowaarden voor de mens, de verspreidingsrisicowaarden of de risicowaarden voor de ecosystemen die worden bepaald rekening houdend met de huidige bestemming, de standaardbestemming en de geplande bestemming van het onderzochte terrein, volgens de methode die is vastgelegd in het ontwerp van besluit tot vaststelling van de type-inhoud van het risico-onderzoek alsook de risicobeoordelingsmethode en de berekeningsmethode voor de risicowaarden. Deze normen verschillen dus van het ene terrein tegen het andere.

Datum van de update: 13/12/2017