U bent hier

Gedetailleerd onderzoek

277-0415-_159.jpg

Indien de bodemverontreinigingsdeskundige die belast is met het verkennend bodemonderzoek van uw terrein een verontreiniging aan het licht brengt waarvan de concentratie de voorgeschreven normen overschrijdt, moet u een gedetailleerd onderzoek uitvoeren, m.a.w. de omvang van de verontreiniging vaststellen.

Het gedetailleerd onderzoekt bakent de bodemverontreiniging af en onderscheidt, bevestigt of vernietigt eventueel de toename van de verontreiniging en het type of de types verontreiniging : eenmalige, wees- of gmengde verontreiniging.

Voor de weesverontreinigingen moet de afbakening niet verder gaan dan de zone die wordt afgebakend door het perceel of de percelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van het verkennend bodemonderzoek.

De bodemverontreinigingsdeskundige is verplicht dit gedetailleerd onderzoek uit te voeren in overeenstemming met de bepalingen van de ordonnantie van 5 maart 2009, gewijzigd in 2017, en de uitvoeringsbesluiten ervan, waaronder met name het besluit tot vaststelling van de type-inhoud van gedetailleerde onderzoeken. De deskundige moet eveneens rekening houden met de technische nota’s die op de website van Leefmilieu Brussel staan.

In de praktijk

De bodemverontreinigingsdeskundige neemt opnieuw monsters van de bodem en/of het grondwater en stuurt ze opnieuw naar een erkend laboratorium. Op basis van deze bijkomende stalen en analyses stelt de bodemverontreinigingsdeskundige een verslag van gedetailleerd onderzoek op, waarin hij met redenen omklede conclusies, per perceel, formuleert over:

  • de omvang en de aard van de verontreiniging;
  • het type of de types van verontreiniging;
  • de termijn voor kennisgeving van een risico-onderzoek of een saneringsvoorstel aan Leefmilieu Brussel ;
  • en, in voorkomend geval, de te nemen noodmaatregelen.

Gelijkvormigheidsverklaring

Het gedetailleerd onderzoek wordt ingediend bij Leefmilieu Brussel dat 30 dagen de tijd heeft om:

  • ofwel het al dan niet gelijkvormig te verklaren;
  • ofwel aanvullingen op te leggen die hem binnen een redelijke termijn moeten worden betekend.

Na ontvangst van de aanvullingen heeft Leefmilieu Brussel 30 dagen de tijd om het gedetailleerd onderzoek al dan niet gelijkvormig te verklaren.

In onderlinge overeenstemming tussen Leefmilieu Brussel en de persoon die het gedetailleerd onderzoek moet uitvoeren, kan de termijn van 30 dagen worden verlengd tot 60 dagen.

De termijn van 30 dagen kan worden verlengd naar 60 dagen in gezamenlijk overleg met Leefmilieu Brussel en de persoon die het gedetailleerd onderzoek dient uit te voeren.

In de gelijkvormigheidsverklaring bevestigt of vernietigt Leefmilieu Brussel het type of de types van verontreiniging en bepaalt hij op basis van de conclusies van het gedetailleerd onderzoek:

  • de termijn waarbinnen het risico-onderzoek en/of het saneringsvoorstel hem moet worden betekend;
  • en, in voorkomend geval, de te nemen noodmaatregelen.
Datum van de update: 21/06/2017