U bent hier

Eindbeoordeling

Na afloop van de sanering, het risicobeheer of de behandeling van beperkte duur, voert de bodemverontreinigingsdeskundige een eindbeoordeling uit.  Deze is ten laste van de persoon die ze moet uitvoeren en wordt voorgelegd aan Leefmilieu Brussel.  De eindbeoordeling omvat ten minste de relevante elementen uit de lijst van volgende elementen:

 • Een beschrijving van de uitgevoerde werken (met inbegrip van figuren, analysetabellen, enz.);
 • De eigenschappen van de zones waar er daadwerkelijk verontreinigde grond werd uitgegraven;
 • De attesten die bewijzen dat de verontreinigde grond door een gespecialiseerd behandelingscentrum geaccepteerd werd en dat het gevaarlijke afval (slib afkomstig van de reiniging van de tanks, als dusdanig gekarakteriseerde verontreinigde gronden of versleten filters, ...) door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende ophaler in ontvangst genomen werd;
 • De analyses van de aanvulmaterialen en de lokalisering ervan op figuur;
 • De vergelijking van de onderzoeksresultaten (bodem, water, lucht, ...) met de doelstellingen en normen die ofwel vastgesteld werden in het risicobeheersvoorstel of saneringsvoorstel, ofwel van toepassing op een behandeling van beperkte duur, en de daaruit voortvloeiende conclusies;
 • Een evaluatie van de gehanteerde technieken en de geboekte resultaten;
 • De exacte locatie van de in het kader van de werken ingeplante onder- en bovengrondse inrichtingen;
 • De daadwerkelijk getroffen maatregelen om de hinder in functie van de omstandigheden ter plaatse te verminderen;
 • De controle van de tijdelijke voorraden aan propere grond, verontreinigde grond, gevaarlijk afval en ander verdacht materiaal (bouwafval, …);
 • De certificaten die bewijzen dat de analyses door een erkend laboratorium werden verricht;
 • Voor de verslagen van de follow-upmaatregelen en de eindbeoordeling, het ingevulde elektronisch formulier bestemd voor het actualiseren van de gegevens van de inventaris van de bodemtoestand. De tussentijdse rapporten dienen via elektronische weg te worden bezorgd.
 • Voor een eindbeoordeling van een behandeling van beperkte duur bij een toevallige ontdekking van bodemverontreiniging of een ongeval dat leidt tot verontreiniging, een verkennend bodemonderzoek.
Datum van de update: 21/06/2017