U bent hier

Park L28: een gesaneerde bodem voor een betere leefomgeving

Sinds de werken van 2014 in het Park L28 voltooid werden, is dit park uitgegroeid tot een aangename omgeving met groene ruimten en ontspanningszones. Het strekt zich uit langs de metro- en spoorlijnen tussen de stations Belgica en Pannenhuis.

Luchtfoto's van het huidige Park L28 tussen 1944 en 2018

Figuur 1: Luchtfoto's van het huidige Park L28 (groene omtrek) tussen 1944 en 2018 (Gegevens: https://mybrugis.irisnet.be)

Situatie in 2004 met het Belgica-station op de achtergrond en het talud aan de linkerkant

Figuur 2: Situatie in 2004 met het Belgica-station op de achtergrond en het talud aan de linkerkant (illustratie: D. Seurynck)

In het verleden zag het landschap er totaal anders uit. Aan het begin van de 20e eeuw, middenin de industriële revolutie, werd de site bezet door een doodlopende spoorlijn langs lijn 28, deze lijn was er voor de stations van Brussel-Zuid en Schaarbeek via het westen te verbinden om zo de een weg via het centrum te omzeilen. Dit secundaire spoor werd gebruikt om goederentreinen te parkeren (of te herstellen) voordat ze het terrein van Thurn & Taxis met zijn goederenmagazijnen en inklaringskantoor binnen reden. Door de geleidelijke achteruitgang van de site van Thurn & Taxis verloor de doodlopende spoorlijn haar belang en werd ze verlaten. Tussen de jaren 1940 en 2000 werd het huidige parkgebied achtereenvolgens bezet door kleine pakhuizen en depots voor tweedehandswagens en werd het zelfs gebruikt als sluikstortplaats.

Graafput onder het talud met bovenaan vervuilde as

Figuur 3: Graafput onder het talud met bovenaan vervuilde as (afbeelding: D. Seurynck)

In 2004, toen de site door Beliris werd aangewezen voor een nieuw stadspark, was het gebied een braakliggend terrein dat volledig was overgroeid door welig tierende vegetatie. Studies bevestigden al snel de vermoedens van bodemverontreiniging die Leefmilieu Brussel had voorspeld en hierdoor de site toevoegde aan de inventaris van de bodemtoestand. Dankzij de uitgevoerde studies werden verschillende verontreinigde plekken met hoge concentraties minerale oliën en organochloorverbindingen opgespoord, met name in de ophoging langs de sporen en in de buurt van de Jean Dubrucqlaan. Ook aanzienlijke hoeveelheden ophogingsmateriaal zoals as, verontreinigd met zware metalen als polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), werden aangetroffen, voornamelijk in de ophoging, maar ook in het talud achter de gebouwen langs de Jean Dubrucqlaan.

In samenwerking met een bodemkundig ingenieursbureau van Beliris, Infrabel en Leefmilieu Brussel werd daarom een project voor de inrichting van de site opgezet. Om de risico's voor het milieu en de mens in verband met de bodemverontreiniging te beheersen, werden graafwerkzaamheden uitgevoerd ter hoogte van de ophoging langs de spoorlijnen en de huidige speeltuinen, in de buurt van de Jean Dubrucqlaan. Vervolgens werd een laag gezonde grond verspreid over de puinlaag op het terrein. Om de stabiliteit van de gebouwen langs de laan te bewaren, werd in overleg met alle actoren op de site besloten om het talud en de vegetatie die zich daar ontwikkeld had te behouden en tegelijkertijd een barrière aan te brengen om de toegang tot dit deel van de site, dat nog steeds vervuild is, te voorkomen.

Leefmilieu Brussel heeft dit project van begin tot eind gevolgd om de actoren die aan dit project meewerken te ondersteunen en te adviseren. “In geval van conflicten tussen de actoren van deze bouwplaats is het ook onze rol om een uitspraak te doen, waarbij we altijd voorrang geven aan de milieuaspecten, in overeenstemming met de wetgeving. Het talud van Park L28 is daarvan een perfect voorbeeld”, aldus de ambtenaar die deze zaak behandelt bij Leefmilieu Brussel. “Vervolgens is het ook zo dat we persoonlijk een zeer grote voldoening halen uit het feit dat de bewoners van de wijk zich deze leefruimte volledig eigen hebben gemaakt”, vervolgt de behandelende ambtenaar.

Vandaag de dag is het voordeel voor de buurt duidelijk. De site is zowel een park als een groene schakel voor zachte mobiliteit geworden. Daarnaast biedt het park speeltuinen, multisportvelden en diverse rustzones.

Huidige situatie met het afgesloten talud aan de rechterkant en het station Belgica achter ons

Figuur 4: Huidige situatie met het afgesloten talud aan de rechterkant en het station Belgica achter ons (illustratie: J. Schoonejans)

Dit park zal in de toekomst deel uitmaken van een van de grootste groene ruimten van Brussel, die de metrostations Belgica en Bockstael zal verbinden met de site van Thurn & Taxis en het kanaal. Rond deze groene zone zullen nieuwe vastgoedprojecten worden ontwikkeld op de site van Thurn & Taxis.

Datum van de update: 20/01/2022