U bent hier

CVP : Alternatieve onderzoekstechnieken

Het BBHR van 8 juli 2010 tot vaststelling van de type-inhoud van het verkennend bodemonderzoek en het gedetailleerd bodemonderzoek en hun algemene uitvoeringsmodaliteiten bepaalt dat, mits hij dit naar behoren motiveert, de bodemverontreinigingsdeskundige andere methoden dan boringen en peilbuizen kan gebruiken om de vermoedelijke contouren van de verontreiniging op te sporen, zoals meer bepaald het gebruik van geostatistische of lithologische criteria, het in rekening brengen van de eigenschappen van de verontreinigende stof, de gekende of verwachte ondergrondse infrastructuren of eender welk ander gegeven of relevant element, enz. Het BBHR van 15 december 2011 betreffende de erkenning van de bodemverontreinigings-deskundigen en de registratie van de bodemsaneringsaannemers bepaalt eveneens dat de bodemverontreinigingsdeskundigen gehouden zijn te werken volgens de beste beschikbare technieken.

Desondanks de voorafgaande bepalingen stelt Leefmilieu Brussel in de praktijk vast dat de bodemverontreinigingsdeskundigen overwegend gebruik maken van klassieke boringen, peilbuizen en labo-analyses en slechts in beperkte mate beroep doen op  alternatieve onderzoekstechnieken. Leefmilieu Brussel is echter sterk voorstander van alternatieve onderzoekstechnieken aangezien deze toelaten om op een efficiënte, economische, snelle en eenduidige manier nuttige en noodzakelijke informatie te verzamelen die de afbakening van de verontreiniging ten goede komen.

Teneinde het gebruik van alternatieve onderzoekstechnieken te promoten heeft Leefmilieu volgende uitgewerkt:

Deze codes hebben in de periode juli-augustus 2018 het voorwerp uitgemaakt van een consultatieronde bij de bodemverontreinigingsdeskundigen en werden aangepast rekening houdend met de opmerkingen en suggesties die tijdens deze consultatieronde verkregen werden.

Indien u als bodemverontreinigingsdeskundige tijdens het toepassen van deze codes fouten of incoherenties vaststelt, aarzel dan niet om ons te informeren via mail  op volgende adressen (wvanaken@leefmilieu.brussels ; qstinglhamber@leefmilieu.brussels).

Datum van de update: 28/02/2022