U bent hier

Hoe lang is een bodemattest geldig?

Wanneer een bodemattest aangeeft dat een perceel in de bodeminventaris is opgenomen in één van de categorieën beschreven in artikel 3, 15° van de ordonnantie, hangt de geldigheidsduur van dat attest af van de bodemcategorie waarbij het betreffende perceel is ingedeeld. Een bodemattest voor een perceel in categorie 1 of 2 is onbeperkt geldig terwijl alle andere attesten een geldigheid hebben van maximaal 1 jaar.

Ook wanneer categorie 0 samenvalt met categorieën 1, 2, 3 of 4, blijft het bodemattest maximaal 1 jaar geldig na de datum van uitreiking.

Als het perceel waarvoor de aanvraag wordt ingediend niet is opgenomen in de bodeminventaris, blijft het bodemattest maximaal 1 jaar geldig na de datum van uitreiking.
In afwijking van bovenvermelde geldigheidsduren is het bodemattest niet langer geldig indien er zich één van volgende veranderingen heeft voorgedaan :

  • Uitbating van andere risicoactiviteiten (in de zin van het besluit van 16 juli 2015 tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst met risicoactiviteiten) dan diegene die in dit bodemattest vermeld werden, met name na aanvraag van de milieuvergunning voor de uitbating van een risicoactiviteit of van de uitbreiding van een milieuvergunning indien deze betrekking heeft op het toevoegen van een risicoactiviteit;
  • Stopzetting van een risicoactiviteit of overdracht van een milieuvergunning met betrekking tot een risicoactiviteit;
  • Toevallige ontdekking van bodemverontreiniging gedurende uitgravingswerken;
  • Elke andere gebeurtenis dan de risicoactiviteiten die een vermoeden van verontreiniging rechtvaardigt of een bodemverontreiniging heeft veroorzaakt;
  • Het niet respecteren van de voorwaarden vermeld in de gelijkvormigheids-verklaringen of slotverklaringen zoals bepaald in de artikelen 15, 27, 31, 35, 40, 43 en 48 van de ordonnantie;
  • Veranderingen van administratieve gegevens voor de identificatie van het perceel : het adres, de kadastrale referenties of bij ontstentenis de identificatie opgesteld door Leefmilieu Brussel, de oppervlakte, de omtrek, de bestemming of de identiteit van de houder(s) van zakelijke rechten.
  • Bovendien is een bodemattest slechts voor één enkele vervreemding van zakelijke rechten of één enkele overdracht van milieuvergunning met risicoactiviteiten geldig !

Indien het bodemattest dat werd afgeleverd voor een terrein in categorie 0 of een categorie die overlapt met de categorie 0 nog steeds geldig is, en er na het afleveren ervan bodemstudies of –werken werden uitgevoerd, dan vervolledigen de gelijkvormigheidsverklaring en de slotverklaring van deze studies of werken de inhoud van het bodemattest en doen deze de geldigheid ervan niet vervallen.
 

Datum van de update: 28/09/2020