U bent hier

Wat zijn de 5 categorieën van de inventaris?

Categorie 0: mogelijk verontreinigde percelen

Percelen waarop een risicoactiviteit wordt of werd uitgeoefend.

Tot deze categorie behoren ook de terreinen waarvoor er een vermoeden van verontreiniging bestaat als gevolg van ongelukken of leegstand waarbij verontreinigde stoffen betrokken waren, als gevolg van een mogelijke verspreiding van de verontreiniging vanaf een naburig perceel, enz. Aangezien de bodemverontreiniging op die percelen niet bewezen is, moet soms een bodemonderzoek uitgevoerd worden (bij verkoop van het perceel, overdracht of stopzetting van de activiteiten…) om na te gaan of de bodem al dan niet effectief verontreinigd is.

Categorie 1: niet-verontreinigde percelen

Percelen die voldoen aan de saneringsnormen, dat wil zeggen waarbij de concentraties vervuilende stoffen die risico’s voor de volksgezondheid en het leefmilieu inhouden als nihil worden beschouwd en die de bodem toelaten alle functies uit te oefenen. Er geldt geen enkele verplichting voor een perceel van categorie 1 behalve als men er bijvoorbeeld nieuwe risicoactiviteiten gaat uitoefenen of als er een nieuwe vervuiling wordt vermoed of er door naburige percelen of ongelukken is bijgekomen... In die gevallen zal het perceel ingedeeld worden in categorie 0 die dan overlapt met de categorie 1.

Categorie 2: licht verontreinigde percelen zonder risico

Percelen die voldoen aan de interventienormen maar niet aan de saneringsnormen, dat wil zeggen waarbij de concentraties vervuilende stoffen die risico’s voor de volksgezondheid en het leefmilieu inhouden als verwaarloosbaar worden beschouwd. Tenzij anders vermeld op het bodemattest is geen enkele verplichting voor die percelen, tenzij er een nieuw vermoeden of bewijs van vervuiling bijkomt. In die gevallen zal het perceel ingedeeld worden in categorie 0 die dan overlapt met de categorie 2.

Aangezien de saneringsnormen overschreden zijn mogen afgegraven grond (.pdf) uit die percelen bovendien niet opnieuw gebruikt worden op een ander terrein in Brussel.

Categorie 3: verontreinigde percelen zonder risico

Percelen die niet voldoen aan de interventienormen en waarvan de risico’s aanvaardbaar zijn of aanvaardbaar gemaakt zijn.  Tenzij anders vermeld op het bodemattest is er geen enkele verplichting voor deze percelen, tenzij er een nieuw vermoeden of bewijs van vervuiling bij komt  (In die gevallen zal het perceel ingedeeld worden in categorie 0 die dan overlapt met de categorie 3). Toch moeten de beperkingen op het gebruik van die percelen (zie identificatiefiche) altijd gerespecteerd worden.

Categorie 4: verontreinigde percelen in onderzoek of behandeling

  • Percelen die behandeld moeten worden of in behandeling zijn, d.w.z. die worden onderzocht, waarvoor een sanering of een risicobeheer, of een behandeling van beperkte duur wordt uitgevoerd of waarvoor dringende maatregelen uitgevoerd worden. In categorie 4 worden de volgende subcategorieën onderscheiden:
    • categorie 4a: percelen van categorie 4 die niet of nog niet het voorwerp zijn geweest van een risicobeheer, een sanering of een behandeling van beperkte duur;
    • categorie 4b: percelen van categorie 4 waarvoor een risicobeheer, een sanering of een behandeling van beperkte duur aan de gang is;
    • categorie 4c: percelen van categorie 4 die momenteel het voorwerp uitmaken van follow-upmaatregelen vóór de eindbeoordeling.

Opgelet, alle bepalingen van artikel 17§2 tot §5 moeten gerespecteerd zijn alvorens het perceel te verkopen, met name :

  • een geldig bodemonderzoek werd gelijkvormig verklaard of geacht ;
  • de houder van de verplichting inzake behandeling van de bodemverontreiniging heeft zich ertoe verbonden (via het daartoe bestemde formulier) of in voorkomend geval de overnemer om de resterende verplichtingen binnen een door het Instituut goedgekeurd tijdschema te vervullen, en
  • een financiële zekerheid die deze verbintenis dekt is gesteld 

» Zie Termijnen voor behandeling

Percelen die het voorwerp zijn geweest van een bodemonderzoek behoren tot een categorie van 1 tot 4, terwijl percelen die nog niet onderzocht werden, tot categorie 0 behoren.

Wanneer een perceel opgenomen is in categorie 1, 2, 3 of 4 en er een risicoactiviteit wordt uitgeoefend of er een nieuwe verontreiniging wordt vermoed of ten minste één risicoactiviteit niet volledig kon worden onderzocht, dan wordt dit perceel respectievelijk opgenomen in categorie 0 gecombineerd met 1, 0 gecombineerd met 2, 0 gecombineerd met 3 of 0 gecombineerd met 4.

Daardoor zal opnieuw een verkennend bodemonderzoek voor dat perceel geëist worden, onder andere vóór de verkoop, de overdracht of stopzetting van activiteiten, om na te gaan of er al dan niet een nieuwe verontreiniging is bijgekomen.

Datum van de update: 28/09/2020