U bent hier

Zijn er vrijstellingen?

Wanneer kunt u hiervan vrijgesteld worden?

Indien het terrein minder dan een jaar geleden, reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van een conform verklaard VBO dient u geen studie meer uit te voeren. Deze vrijstelling wordt u automatisch toegekend indien u over de conformverklaring beschikt die minder dan een jaar oud is. Er zijn geen bijkomende stappen nodig.

Er bestaan verschillende gevallen waarbij u kunt worden vrijgesteld van een verkennend bodemonderzoek (VBO) maar men moet dit dan aanvragen of eenvoudigweg melden. 

Vervreemding van zakelijke rechten (verkoop)

In de volgende gevallen kan de vrijstelling aangevraagd worden voor een vervreemding van zakelijke rechten:

 • Indien het perceel zich in categorie 0, of in een andere categorie gecombineerd met de categorie 0, bevindt maar dat de risico-activiteiten die de categorie 0 rechtvaardigen nog niet in uitbating zijn. Deze vrijstelling moet niet aangevraadg worden, een eenvoudige melding bij de notaris volstaat.
 • Indien u mede-eigenaar bent en dat het vermoeden van verontreiniging niet enkel uw lot betreft (bijvoorbeeld indien uw appartement in mede-eigendom over een stookolietank van meer dan 10.000 l beschikt die dient om het volledige gebouw te verwarmen).

Aanvraag tot milieuvergunning of een uitbreiding voor een nieuwe risicoactiviteit.

De vrijstelling moet gemeld worden indien uw perceel aan één van de volgende stellingen beantwoordt:

 • het is niet opgenomen in de inventaris van de bodemtoestand;
 • het behoort tot categorie 1, 2, 3 of 4;
 • het is opgenomen in categorie 0 (eventueel gecombineerd met categorieën 1, 2, 3 of 4) en een VBO, risico-onderzoek dat geen risico's identificeert of een slotverklaring werd minder dan 15 jaar geleden gelijkvormig verklaard. 

Aanvraag tot vrijstelling of beperking van het verkennend bodemonderzoek

De vrijstelling kan voor elk aanleiding gevend feit worden aangevraagd indien:

 • Uw perceel is opgenomen in categorie 4 (eventueel gecombineerd met categorie 0)
 • Uw perceel is opgenomen in categorie 0 (eventueel gecombineerd met categorie 1, 2, 3 of 4) en er werden preventieve maatregelen genomen na de uitvoering van bodemonderzoeken;
 • Er bestaat een technische onmogelijkheid die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de boringen verhindert;
 • Er bestaat een technische onmogelijkheid verbonden aan een toegangs- of eigendomsrecht;
 • Er bestaat een risico op ernstige verstoring van de economische activiteit en de activiteit werd niet stopgezet;
 • Er zijn momenteel verschillende exploitanten aanwezig op uw perceel.

Hoe vraagt u een vrijstelling aan?

In elk geval moet u de vrijstelling betekenen of officieel aanvragen 30 dagen voorafgaand aan het evenement dat u verplicht om een VBO uit te voeren (volgens het type van gevraagde vrijstelling). Indien het een melding betreft zal Leefmilieu Brussel u binnen 15 dagen een ontvangstmelding sturen. Voor aanvragen zal u binnen 30 dagen een antwoord hebben. 

Vrijstellingen voor appartementen kunnen met één muisklik worden toegekend via uw notaris, die de aanvraag via het platform Brusoil kan indienen.

Voor een eerste vrijstelling wegens "technische onmogelijkheid" moet uw bodemverontreinigingsdeskundige de relevantie van uw aanvraag verifiëren en desgevallend een aanvraag indienen bij Leefmilieu Brussel (indien de technische onmogelijkheid reeds werd aanvaard en de situatie inmiddels niet gewijzigd is, kunt u de aanvraag zelf indienen, volgens de modaliteiten die hieronder worden beschreven).

De andere vrijstellingen kan u zelf melden of aanvragen:

 • ofwel via het e-loket van het Gewest (Irisbox) dat de ontvangst door de betrokken diensten waarborgt via een ontvangstbewijs en dat een versnelde behandeling van de aanvraag mogelijk maakt: ten zeerste aanbevolen!

Hiertoe moet u de volgende stappen volgen 

 1. Installeer de eID-software om de eID-lezer te gebruiken.  Deze software kunt u vinden op het volgende adres: https://eid.belgium.be/fr/utiliser_votre_eid/installer_le_logiciel_eid
 2. Meldt u aan bij IRISBOX met uw e-ID en uw kaartlezer.
 3. Download het aanvraag- of betekeningsformulier voor de vrijstelling.
 4. Vul het formulier in en valideer.
 • Ofwel via de formulieren zonder login van het platform BRUSOIL
 • ofwel per e-mail op het volgende adres: bodeminfosol@environnement.brussels: ten zeerste aanbevolen!
 • ofwel per aangetekend schrijven maar deze procedure vereist een termijn van 30 dagen alvorens een eventuele vrijstelling kan worden toegekend.

Een vrijstelling aanvragen

Datum van de update: 31/03/2021