U bent hier

Toevallige ontdekking van een bodemverontreiniging, vervuilend incident, wat te doen?

De ordonnantie voorziet een versnelde procedure voor bodembehandeling bij:

- Een gebeurtenis die een bodemverontreiniging heeft veroorzaakt: vb. overvulling tank, incidentele lozing, …

- Een toevallige ontdekking van een bodemverontreiniging: vb. tijdens grondwerken, wordt een oude tank of een verontreinigde assenlaag tegengekomen.

 

 

Wat moet gedaan worden ?

  1. Na eventuele tussenkomst van de brandweer of de civiele bescherming, contacteert U een erkende bodemverontreinigingdeskundige opdat hij U helpt in uw verdere stappen ;
  2. Meldt zo snel mogelijk de ontdekte /  veroorzaakte bodemverontreiniging aan Leefmilieu Brussel via het online formulier. Meerdere opties zijn mogelijk :
  • enkel in het geval van een incident dat een verontreiniging heeft veroorzaakt: als uw bodemverontreinigingsdeskundige wijst op een onmiddellijk risico voor de gezondheid of het leefmilieu als gevolg van de vervuiling die zopas is opgetreden, dan vult u het deel "noodmaatregelen" in: het betreft een dringende behandeling, zonder voorafgaande toestemming van Leefmilieu Brussel (het betekeningsformulier volstaat) om het onmiddellijke risico weg te nemen. Tijdelijke behandeling ook, omdat zij moet worden gevolgd door een volledige behandeling volgens één van beide onderstaande procedures;
  • bij afwezigheid van onmiddellijk gevaar, maar voor een versnelde behandeling van de verontreiniging, kan uw deskundige u adviseren om een "behandeling van beperkte duur" te laten verrichten - beperkt in de tijd omdat de deskundige en de persoon die belast is met de behandeling van beperkte duur samen een voorafgaande verklaring naar Leefmilieu Brussel sturen waarin zij zich ertoe verbinden om deze behandeling binnen een termijn van 180 dagen uit te voeren, volgens de codes van goede praktijk. 
  • In afwezigheid van toename van de verontreiniging in de loop van de tijd (verticale verspreiding door zwaartekracht, of horizontale verspreiding in het grondwater), is de standaard procedure van onderzoek en behandeling, dat begint met een “Verkennend Bodemonderzoek”, steeds mogelijk
Datum van de update: 15/06/2021