U bent hier

Gebruiksbeperkingen

Op basis van de bodemonderzoeken die op een kadastraal perceel zijn uitgevoerd, kan Leefmilieu Brussel beslissen om gebruiksbeperkingen op te leggen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de risico's van bodem- en/of grondwaterverontreiniging aanvaardbaar te houden. Ondanks hun bindende karakter zijn deze maatregelen altijd bedoeld om de burgers en het milieu te beschermen tegen de mogelijke toekomstige gevolgen van verontreiniging.

Merk op dat deze beperkingen niet noodzakelijk definitief zijn en dat ze kunnen worden opgeheven na een vrijwillige behandeling van de verontreiniging.

Hierna volgt een lijst van de vaakst geformuleerde maatregelen:

1. Verbod op een moestuin

Deze maatregel beschermt de bewoners van het perceel tegen de risico's die zij kunnen lopen als zij de productie van hun moestuin (groenten en fruit) zouden verbruiken. Planten die in vervuilde grond groeien, kunnen immers bepaalde verontreinigende stoffen opnemen in hun bladeren of vruchten.

Wie ondanks een verontreinigde bodem toch wil telen in de stad, kan bovengronds werken, bijvoorbeeld in bakken.

2. Behoud van veharding (beton, asfalt enz.)

De plaatsing of het behoud van een betonnen plaat (of een ander type van verharding) is vereist wanneer er een risico bestaat van het inademen of inslikken van vervuild bodemstof. De verharding voorkomt direct contact met de vervuiling en beperkt de ophoping van vluchtige verontreinigende stoffen in de gebouwen. Op die manier blijven de risico's voor de menselijke gezondheid onder controle.

3. Verbod op de bouw van een kelder

Het verbod op de bouw van een kelder kan worden opgelegd wanneer verontreinigende stoffen in de bodem of het grondwater in gasvorm kunnen vrijkomen. Er bestaat dan een risico van het inademen van verontreinigende stoffen die zich in de lucht van een kelder hebben opgehoopt.

3.1 Aanwezigheid van vloerbedekking in de kelder

Als de kelder reeds aanwezig is, kan het aanbrengen van vloerbedekking worden opgelegd om de verspreiding van verontreinigd stof te voorkomen en de ophoping van vluchtige verontreinigende stoffen in de lucht te beperken.

4. Verbod op drinkwaterleidingen

Deze gebruiksbeperking kan worden opgelegd om de kwaliteit van het drinkwater te garanderen en zo risico's voor de menselijke gezondheid te voorkomen. Sommige soorten buizen (polyethyleen en pvc) zijn immers niet volledig ondoorlaatbaar voor de verontreiniging, zodat het risico van besmetting van het drinkwater door infiltratie of permeatie niet kan worden uitgesloten.

5. Graafwerken alleen in combinatie met een sanerings- of risicobeheersvoorstel

Graafwerken in het kader van werken op een verontreinigd terrein zijn onderworpen aan een verplicht sanerings-of risicobeheersvoorstel. Deze studies zullen de aard en de methode bepalen van de werken die kunnen uitgevoerd worden om de bodem te saneren om de vereiste normen te bereiken of om de risico's voor de menselijke gezondheid aanvaardbaar te maken. In bepaalde omstandigheden kunnen graafwerken ook worden uitgevoerd in het kader van een tijdelijke behandeling

6. Verbod om grondwater op te pompen

Deze gebruiksbeperking kan worden opgelegd wanneer het grondwater verontreinigd is. Het pompen, het gebruik en de consumptie van dit besmette water kunnen aanzienlijke risico's opleveren voor de menselijke gezondheid of het milieu als het water wordt gebruikt om de tuin te besproeien, in een industrieel proces of om auto’s schoon te maken.

6.1 Pompverbod wegens natuurlijk arseen en/of nikkel

Het pompverbod kan ook verband houden met de geologie van de ondergrond. Soms bevat ondegrond immers mineralen met chemische elementen die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid (bv. arseen of nikkel). Het uitlogen en oplossen van de mineralen kan het grondwater plaatselijk verrijken met natuurlijke verontreinigende stoffen die een ernstige impact kunnen hebben op de menselijke gezondheid.

7. Verbod op de wijziging naar een woonbestemming zonder nieuwe risico-onderzoek of risicobeheersmaatregelen

Het verbod om het gebruik van een perceel te wijzigen om er een woning te bouwen, houdt verband met de verschillende normen naargelang het gebruik van een perceel. De normen voor een industriezone zijn immers minder streng dan die voor een woonzone.

In het geval van een wijziging naar een woonbestemming is het dan ook verplicht een nieuwe risico-onderzoek uit te voeren en eventueel nieuwe risicobeheersmaatregelen te nemen.

Datum van de update: 28/09/2020