U bent hier

Eindbeoordeling

Na de uitvoering van de sanering -swerken of de risicobeheersmaatregelen maakt een bodemverontreinigingsdeskundige een eindbeoordeling van deze werken. Deze eindbeoordeling is ten laste van de persoon die deze werken of maatregelen moet uitvoeren, en wordt aan Leefmilieu Brussel – BIM betekend. De eindbeoordeling moet opgesteld zijn door de bodemverontreinigingsdeskundige belast met de opvolging van de saneringswerken/risicobeheerswerken ten minste de volgende relevante elementen bevatten:

 • Een beschrijving van de uitgevoerde werken (met inbegrip van figuren, analysetabellen, enz.);
 • De eigenschappen van de zones waar er daadwerkelijk verontreinigde grond werd uitgegraven;
 • De attesten die bewijzen dat de verontreinigde grond door een gespecialiseerd behandelingscentrum geaccepteerd werd en dat het gevaarlijke afval (slib afkomstig van de reiniging van de tanks, als dusdanig gekarakteriseerde verontreinigde gronden of versleten filters, ...) door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende ophaler in ontvangst genomen werd;
 • De analyses van de aangevulde materialen en de lokalisering ervan op figuur;
 • Een vergelijking van de analyseresultaten (bodem, water, lucht, …) met de doelstellingen en normen die in het (beperkt)sanerings-/risicobeheersvoorstel werden vastgelegd, alsook de hieruit voortvloeiende conclusies;
 • Een evaluatie van de gehanteerde technieken en de geboekte resultaten;
 • De exacte locatie van de in het kader van de werken ingeplante onder- en bovengrondse inrichtingen;
 • De daadwerkelijk getroffen maatregelen om de hinder in functie van de omstandigheden ter plaatse te verminderen;
 • De controle van de tijdelijke voorraden aan propere grond, verontreinigde grond, gevaarlijk afval en ander verdacht materiaal (bouwafval, …);
 • De certificaten die bewijzen dat de analyses door een erkend laboratorium werden verricht;
 • Voor de verslagen van de follow-upmaatregelen en de eindbeoordeling, het ingevulde elektronisch formulier bestemd voor het actualiseren van de gegevens van de inventaris van de bodemtoestand. De tussentijdse rapporten dienen via elektronische weg te worden bezorgd.
Datum van de update: 28/09/2020