U bent hier

Saneringsvoorstel

Het saneringsvoorstel bepaalt het type en de wijze van uitvoering van de sanering om te voldoen aan de saneringsnormen of de toename van de verontreiniging uit te sluiten. Het wordt uitgevoerd door een erkend bodemverontreinigingsdeskundige.

In de praktijk

De bodemverontreinigingsdeskundige beschrijft de gekozen saneringstechnieken, na ze te hebben vergeleken met andere denkbare saneringstechnieken wat betreft:

 

 • doeltreffendheid;
 • kostprijs;
 • milieueffecten;
 • uitvoeringstermijn.

De keuze van saneringstechnieken hangt af van concrete factoren op het terrein, zoals het hydraulisch geleidingsvermogen, de aard van de bodem en de verontreinigende stoffen, enz. Voeg ook een stabiliteitsonderzoek bij uw saneringsvoorstel indien de werken moeten worden uitgevoerd nabij of onder een gebouw, een voetpad, enz.

Indien men zich beroept op het BATNEEC-principe (beste beschikbare technologie die geen overmatig hoge kosten meebrengt), moet het saneringsvoorstel worden uitgevoerd volgens de ad-hocmethode die wordt beschreven onder de rubriek “Handige documentatie” (link naar volgende pagina).

De bodemverontreinigingsdeskundige verduidelijkt in het saneringsvoorstel eveneens:

 • de procedure waarmee de verwachte resultaten inzake de blootstelling van de mens en het milieu kunnen worden gemeten, na de uitvoering van de gekozen saneringstechnieken;
 • de termijn waarbinnen deze werken uitgevoerd moeten worden;
 • in voorkomend geval, de te nemen nood- en follow-up-maatregelen.

De bodemverontreinigingsdeskundige dient dit saneringsvoorstel uit te voeren in overeenstemming met de bepalingen van de ordonnantie van 5 maart 2009, gewijzigd in 2017, en zijn uitvoeringsbesluiten, waaronder het besluit tot vaststelling van de type-inhoud van het saneringsvoorstel. De deskundige moet ook rekening houden met de technische nota's die gepubliceerd zijn op Brusoil en die op de website van Leefmilieu Brussel staan.

Gelijkvormigheidsverklaring

Vanaf de datum van ontvangst van het saneringsvoorstel en voor zover de voorafgaande onderzoeken gelijkvormig werden verklaard, heeft Leefmilieu Brussel 15 dagen de tijd om aan de persoon die het saneringsvoorstel moet opstellen per aangetekend schrijven of via elektronische weg, betekening te doen van :

 • ofwel een ontvangstbewijs betreffende de volledigheid van het dossier,
 • ofwel een verzoek om aanvullingen dat aan het Instituut betekend moet worden per aangetekend schrijven of via elektronische weg binnen een door het Instituut gestelde redelijke termijn.

Leefmilieu Brussel moet vervolgens het dossier overmaken aan de gemeente en desgevallend aan Brussel Stedenbouw & Erfgoed om binnen 30 dagen zijn advies in te winnen.

Van zodra het advies van de gemeente en Brussel Stedenbouw & Erfgoed is ontvangen, beschikt Leefmilieu Brussel vervolgens over 45 dagen om:

 • het al of niet gelijkvormig te verklaren;
 • ofwel aanvullingen op te leggen die binnen een redelijke termijn aan Leefmilieu Brussel moeten worden betekend.

In de gelijkvormigheidsverklaring bepaalt Leefmilieu Brussel desgevallend en op basis van de conclusies van het saneringsvoorstel:

 • overeenkomstig welke voorwaarden de sanering uitgevoerd moet worden,
 • welke resultaten behaald moeten worden met de uitvoering ervan,
 • binnen welke termijn de sanering moet zijn uitgevoerd,
 • de nood- of follow-upmaatregelen die moeten worden getroffen.
Datum van de update: 28/09/2020