U bent hier

Risicobeheersvoorstel

Het risicobeheersvoorstel bepaalt het type en de uitvoeringswijze van de risicobeheersmaatregelen die moeten worden genomen om de via een risico-onderzoek geïdentificeerde huidige risico's aanvaardbaar te maken voor de menselijke gezondheid en het milieu. Het wordt opgesteld door een bodemverontreinigingsdeskundige

In de praktijk

De bodemverontreinigingsdeskundige beschrijft de gekozen risicobeheersmaatregelen, na ze te hebben vergeleken met andere denkbare risicobeheersmaatregelen wat betreft:

 • doeltreffendheid;
 • kostprijs;
 • milieueffecten;
 • uitvoeringstermijn.

Op basis van dezelfde criteria vergelijkt het risicobeheersvoorstel op beknopte wijze het gekozen risicobeheer ten aanzien van de sanering van de verontreiniging volgens een techniek die aangepast is aan de situatie ter plaatse.

De bodemverontreinigingsdeskundige verduidelijkt in het risicobeheersvoorstel eveneens:

 • de procedure waarmee de verwachte resultaten inzake de blootstelling van de mens en het milieu kunnen worden gemeten, na de uitvoering van de gekozen risicobeheersmaatregelen;
 • de termijn waarbinnen deze maatregelen uitgevoerd moeten worden;
 • in voorkomend geval, de te nemen nood- en follow-up-maatregelen.

Het risicobeheer kan gebeuren op drie verschillende wijzen:

De bodemverontreinigingsdeskundige dient dit risicobeheersvoorstel uit te voeren in overeenstemming met de bepalingen van de ordonnantie van 5 maart 2009, gewijzigd in 2017, en zijn uitvoeringsbesluiten, waaronder het besluit tot vaststelling van de type-inhoud van het risicobeheersvoorstel. De deskundige moet ook rekening houden met de technische nota's die gepubliceerd zijn op Brusoil en die op de website van Leefmilieu Brussel staan.

Gelijkvormigheidsverklaring

Vanaf de datum van ontvangst van het risicobeheersvoorstel en voor zover de voorafgaande onderzoeken gelijkvormig werden verklaard, heeft Leefmilieu Brussel 15 dagen de tijd om aan de persoon die het risicobeheersvoorstel moet opstellen per aangetekend schrijven of via elektronische weg, betekening te doen van :

 • ofwel een ontvangstbewijs betreffende de volledigheid van het dossier,
 • ofwel een verzoek om aanvullingen dat aan het Instituut betekend moet worden per aangetekend schrijven of via elektronische weg binnen een door het Instituut gestelde redelijke termijn.

Leefmilieu Brussel moet vervolgens het dossier overmaken aan de gemeente en desgevallend aan Brussel Stedenbouw & Erfgoed om binnen 30 dagen zijn advies in te winnen.

Van zodra het advies van de gemeente en Brussel Stedenbouw & Erfgoed is ontvangen, beschikt Leefmilieu Brussel vervolgens over 45 dagen om:

 • het al of niet gelijkvormig te verklaren;
 • ofwel aanvullingen op te leggen die binnen een redelijke termijn aan Leefmilieu Brussel moeten worden betekend.

In de gelijkvormigheidsverklaring bepaalt Leefmilieu Brussel desgevallend en op basis van de conclusies van het risicobeheersvoorstel:

 • overeenkomstig welke voorwaarden het risicobeheer uitgevoerd moet worden, 
 • welke resultaten behaald moeten worden met de uitvoering van dit beheer,
 • binnen welke termijn dit beheer moet zijn uitgevoerd,
 • de nood- of follow-upmaatregelen die moeten worden getroffen;
Datum van de update: 28/09/2020